SZC logo

Heves Vármegyei Szakképzési Centrum

OM kód: 203035/008 | 3300 Eger, Bem tábornok u. 3.

Intézmény logo

Heves Vármegyei SZC Kossuth Zsuzsanna Technikum, Szakképző Iskola, Kollégium és Könyvtár

HírekKözérdekű adatokKRÉTA

SZMSZ

Heves Megyei SZC Kossuth Zsuzsanna Technikum, Szakképző Iskola Kollégium és könyvtár
HEVES MEGYEI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI
SZABÁLYZAT
HEVES MEGYEI SZC KOSSUTH ZSUZSANNA TECHNIKUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA KOLLÉGIUM ÉS KÖNYVTÁR
NSZFH/eszc-kossuth/000005-1/2021 NSZFH/eszc-kossuth/000005-{ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789-/}
Heves Megyei SZC Kossuth Zsuzsanna Technikum, Szakképző Iskola Kollégium és könyvtár
1. Tartalom
1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja ................................. 5
1.2. A szervezeti és működési szabályzat személyi, térbeli és időbeli hatálya, elfogadása 5
2. Intézményi alapadatok ___________________________________________________ 6
3. Az intézmény működési rendje ____________________________________________ 7
3.1. A tanév helyi rendje ..................................................................................................... 7
3.2. A tanítási órák, óraközi szünetek rendje, időtartama .............................................. 7
3.3. A vezetők intézményben történő tartózkodásának rendje ....................................... 8
3.4. Az oktatók munkarendjével kapcsolatos előírások ................................................... 8
3.4.1. Az oktatói munkarend és munkaidő meghatározásának az általános szabályai: ... 8
3.4.2. Igazgató engedélyéhez kötött távolmaradások általános szabályai: ...................... 9
3.4.3. Az oktató egyéb tevékenysége végzésének általános szabályai: ........................... 9
3.5. A nem oktató munkakörben foglalkoztatottak intézményben való munkavégzése, munkarendje, az igazgató átruházott jogkörben való feladat- és hatásköre ................ 10
4. Az oktatói munka belső ellenőrzésének rendje _______________________________ 11
5. A belépés és benntartózkodás rendje _______________________________________ 13
5.1. Nyitva tartás – működési rend .................................................................................. 13
5.2. Az intézmény létesítményeinek és helyiségeinek használati rendje ....................... 14
5.3. Az intézmény létesítményeinek bérbeadása ............................................................. 16
5.4. Reklámtevékenység az iskolában .............................................................................. 16
6. A szervezeten belüli kapcsolattartás rendje _________________________________ 16
6.1. Az igazgató feladatai és felelősségi köre ................................................................... 16
6.2. Az igazgató közvetlen munkatársai, az intézményvezetés ...................................... 16
6.2.1. Az igazgatóhelyettesek ......................................................................................... 17
6.2.2. Az igazgató további közvetlen egyéb munkakört betöltő munkatársai: .............. 17
6.3. Az intézmény vezetősége és kibővített vezetősége.................................................... 17
6.4. Intézményvezetésen belüli feladatmegosztás ........................................................... 18
6.5. A kiadmányozás rendje .............................................................................................. 20 NSZFH/eszc-kossuth/000005-1/2021 NSZFH/eszc-kossuth/000005-{ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789-/}
Heves Megyei SZC Kossuth Zsuzsanna Technikum, Szakképző Iskola Kollégium és könyvtár
6.6. A képviselet szabályai ................................................................................................ 20
6.7. A helyettesítés rendje ................................................................................................. 20
6.8. A duális képzőhellyel való kapcsolattartás formái és rendje ................................. 21
7. Az intézmény közösségei, a kapcsolattartásuk formái és működésük rendje ______ 21
7.1. Alkalmazotti közösség ................................................................................................ 21
7.2. Az intézmény oktatói testülete ................................................................................... 22
7.3. Az intézmény oktatói testületének jogkörei, hatásköre .......................................... 22
7.3.1. Az oktatói testület fórumai ................................................................................... 22
7.3.2. Az oktatói testület átruházott feladatkörei ........................................................... 24
7.3.3. Az oktatói testület tanulói ügyekben ellátott feladat- és hatáskörei ..................... 24
7.3.4. Az oktatói testület tanulói ügyekben ellátott feladat- és hatáskörei ..................... 25
7.4. A szakmai munkaközösségek .................................................................................... 26
7.4.1. A szakmai munkaközösségek feladatai ................................................................ 26
7.4.2. A munkaközösség-vezető jogai, kötelezettségei és feladatai ............................... 28
7.5. A szülőkkel, törvényes képviselőkkel történő kapcsolattartás formái és rendje .. 29
7.6. A tanulók ügyeinek kezelésével kapcsolatos szabályok .......................................... 29
7.7. A képzési tanács .......................................................................................................... 32
7.8. A diákönkormányzat .................................................................................................. 33
7.9. Az osztályközösségek .................................................................................................. 34
8. A külső kapcsolatok rendszere, formája és módjai ___________________________ 35
9. Duális képzőhelyek _____________________________________________________ 35
10. Az ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok ________________________________________________________________ 36
10.1. A hagyományápolás tartalmi vonatkozásai ............................................................. 36
10.2. A hagyományápolás külső és intézményi hivatalos megjelenés megjelenési formái36
10.3. Az intézmény hagyományos kulturális, ünnepi és egyéb rendezvényei ................ 36
11. A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje ______________________ 37
12. Az intézményi védő- és óvó előírások ____________________________________ 39 NSZFH/eszc-kossuth/000005-1/2021 NSZFH/eszc-kossuth/000005-{ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789-/}
Heves Megyei SZC Kossuth Zsuzsanna Technikum, Szakképző Iskola Kollégium és könyvtár
12.1. A tanulói (illetve képzésben résztvevő) balesetek megelőzésével kapcsolatos feladatok ............................................................................................................................... 39
12.2. Az iskola munkavállalóinak feladatai a tanuló (illetve képzésben résztvevő) balesetek esetén ................................................................................................................... 39
12.3. A tanulóbalesetekkel kapcsolatos intézményi adminisztratív feladatok ............... 40
13. A tanuló fegyelmi felelőssége, a tanulói fegyelmi-, és az azt megelőző egyeztető eljárások részletes szabályai ________________________________________________ 40
14. Az intézményi dokumentumok kezelésének, hitelesítésének, kiadmányozásának, nyilvánosságra hozatalának rendje __________________________________________ 45
14.1. Az elektronikus úton előállított, papíralapú nyomtatványok hitelesítési rendje .. 45
14.2. Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok kezelési rendje 46
14.3. Adatkezelés, adatok továbbításának rendje, adatvédelem ..................................... 46
15. Munkaköri leírás-minták _____________________________________________ 46
16. Egyéb foglalkozások célja, szervezeti formái, időkeretei ____________________ 47
16.1. A tanítási órán kívüli egyéb foglalkozások ............................................................... 47
16.2. Intézményi sportkör ................................................................................................... 48
17. A képzésben részt vevő személyek egészségét veszélyeztető helyzetek kezelésére irányuló eljárásrend _______________________________________________________ 49
17.1. Rendkívüli esemény és bombariadó esetén szükséges teendők .............................. 49
17.2. Katasztrófavédelmi intézkedési terv ......................................................................... 51
17.3. A dohányzással kapcsolatos előírások ...................................................................... 51
18. Az intézményi dokumentumok _________________________________________ 52
18.1. Az intézményi dokumentumok nyilvánossága ......................................................... 52
18.2. A törvényes működés alapdokumentumai és egyéb dokumentumai ..................... 52
19. A tanulói tankönyvtámogatás és az iskolai tankönyvellátás rendje ___________ 53
20. Az oktatók feletti munkáltatói jogok gyakorlásának rendje _________________ 55
21. Legitimációs záradékok _______________________________________________ 55
22. Mellékletek _________________________________________________________ 55 NSZFH/eszc-kossuth/000005-1/2021 NSZFH/eszc-kossuth/000005-{ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789-/}
Heves Megyei SZC Kossuth Zsuzsanna Technikum, Szakképző Iskola Kollégium és könyvtár
Általános rendelkezések
1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja
A szakképző intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a szervezeti és működési szabályzat határozza meg. Megalkotása az intézmény sajátos jogállása alapján a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 32. §-a rögzíti, valamint részletszabálya-inak meghatározása a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet alapján történik.
A szervezeti és működési szabályzat határozza meg a szakképző intézmény szervezeti felépítését, továbbá a működésre vonatkozó mindazon rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe. A szervezeti és működési szabályzat a kialakított cél- és feladatrendszerek, tevékeny-ség-csoportok és folyamatok összehangolt működését, racionális és hatékony kapcsolati rendsze-rét tartalmazza. Továbbá rögzíti a szervezetet alkotó munkavállalók feladat- és határköri megosz-tását, az intézmény belső és külső kapcsolattartásának rendjét. A szakképző intézmény alapdoku-mentuma nem lehet ellentétes a hatályos jogszabályokkal, a fenntartó szervezeti és működési sza-bályzatában foglaltakkal.
A szervezeti és működési szabályzat létrehozásának jogszabályi alapjai az alábbi törvények, kor-mányrendeletek:
- A szakképzésről szóló 2019. év LXXX. törvény
- A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet
- A munkatörvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
A további irányadó jogszabályok az 3. sz. mellékletben találhatóak.
1.2. A szervezeti és működési szabályzat személyi, térbeli és időbeli hatálya, elfogadása
A szakképző intézmény (továbbiakban szakképző intézmény vagy intézmény vagy iskola) szer-vezeti és működési szabályzatát, továbbá annak módosítását, visszavonását az oktatói testület a fenntartó Centrum nevében a főigazgató és a kancellár egyetértésével fogadja el, a fenntartó jó-váhagyásával válik érvényessé, a Centrum főigazgatója és kancellárja ellenjegyzése mellett.
A szakképző intézmény szervezeti és működési szabályzatának elfogadása és módosítása előtt ki kell kérni a képzési tanács és a diákönkormányzat véleményét.
Az SZMSZ módosítását kezdeményezheti:
 főigazgató
 kancellár
 igazgató
 oktatói testület NSZFH/eszc-kossuth/000005-1/2021 NSZFH/eszc-kossuth/000005-{ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789-/}
Heves Megyei SZC Kossuth Zsuzsanna Technikum, Szakképző Iskola Kollégium és könyvtár
A szakképző intézmény szervezeti és működési szabályzata (továbbiakban SZMSZ) és házirendje nyilvános dokumentum, azt a közérdekű adatok közzététele jogszabályi előírás alapján az intéz-mény honlapján, valamint meghatározott szervezetek adatbázisában közzé kell tenni.
Jelen szervezeti és működési szabályzatot a tanulók, szüleik, az intézményi munkavállalók és más érdeklődők megtekinthetik munkaidőben az igazgatói titkárságon, továbbá az intézmény és a Centrum honlapján.
Az SZMSZ és a mellékletét képező szabályzatok, igazgatói utasítások betartása az intézmény valamennyi munkavállalójára, tanulójára – ideértve a felnőttképzésben részt vevőket – nézve kö-telező érvényű.
2. Intézményi alapadatok
Fenntartó:
Heves Megyei Szakképzési Centrum
3300 Eger, Kertész utca 128.
OM azonosítója: 203035
Az intézmény a Heves Megyei Szakképzési Centrum szakképző intézménye.
Intézmény adatai
Heves Megyei SZC Kossuth Zsuzsanna Technikum, Szakképző Iskola Kollégium és könyvtár Címe: 3300, Eger, Bem Tábornok út 3.
Központi Telefonszám: 06/20/5811098; 06/70/6412617
E-mail: titkarsag@kossuthzsuzsa.hu
Honlap: kossuthzsuzsa.hu
Intézményi kód: 203035 008
Az intézmény alaptevékenységébe tartozó feladatok
- technikumi szakmai oktatás
- szakképző iskolai szakmai oktatás
- kollégiumi ellátás
- a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető beszédfogyatékos, egyéb pszichés fejlő-dési zavarral küzdő, súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartás-szabályozási zavarral küzdő sajátos nevelési igényű tanulók ellátása
Alapfeladaton felül a felnőttek szakmai oktatása
Az intézmény gazdálkodásának jellemzői
Az intézmény gazdálkodási és pénzügyi értelemben nem önálló egység, gazdálkodási jogkörrel nem rendelkezik. Az intézmény finanszírozásáról a Centrum gondoskodik. Gazdálkodási, va-
NSZFH/eszc-kossuth/000005-1/2021 NSZFH/eszc-kossuth/000005-{ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789-/}
Heves Megyei SZC Kossuth Zsuzsanna Technikum, Szakképző Iskola Kollégium és könyvtár
gyonkezelési, üzemeltetési és egyéb pénzügyi feladatait teljes körűen a Centrum kancellárja ve-zetésével a Centrum egyrészről a központi munkaszervezete látja el, míg a helyi – intézményi szintű gazdasági, pénzügyi, munkaügyi feladatok kezelését az intézmény végzi. Gazdálkodással összefüggő kötelezettséget a Centrum jóváhagyása nélkül nem vállalhat. A kötelezettségvállalás és teljesítésigazolás szabályait a Centrum Gazdálkodási - Kötelezettségvállalási, teljesítésigazo-lási, ellenjegyzési és utalványozási Szabályzata tartalmazza.
Az intézmény telephelyeit képező épületek és területek vonatkozásában a vagyonkezelői, üze-meltetői jogokat a Centrum gyakorolja. A vásárolt vagy egyéb módon kapott tárgyi eszközök és készletek felett tulajdonosként a Centrum rendelkezik, de szakszerű és felelősségteljes működte-tése, felhasználása az intézmény vezetőjének a kötelessége és feladata.
3. Az intézmény működési rendje
3.1. A tanév helyi rendje
A tanév szeptember 1. napjától a következő év augusztus 31. napjáig tart. A tanév általános rend-jéről a köznevelésért felelős miniszter évenként rendelkezik. A tanév helyi rendjét, programjait az oktatói testület határozza meg és rögzíti az éves munkatervben az érintett közösségek vélemé-nyének figyelembevételével.
A tanév helyi rendje tartalmazza az intézmény működésével kapcsolatos legfontosabb eseménye-ket és időpontokat:
- az oktatói testületi értekezletek időpontjait, oktatói fogadóórákat, szülői értekezletek idő-pontjait,
- az intézményi rendezvények és ünnepségek megtartásának módját és időpontját,
- a tanítás nélküli munkanapok programját és időpontját,
- a vizsgák (felvételi-, osztályozó-, javító-, különbözeti-, helyi-, képesítő-, ágazati alap-, szakmai,- érettségi-) rendjét,
- a tanítási szünetek (őszi, téli, tavaszi) időpontját – a hatályos rendelet keretein belül,
- a nyílt napok megtartásának rendjét és idejét,
- a tanulók fizikai állapotmérését.
A tanév helyi rendjét, valamint az intézmény rendszabályait (házirend) és a balesetvédelmi elő-írásokat az osztályfőnökök az első tanítási héten kötelesek ismertetni a tanulókkal, az első szülői értekezleten pedig a szülőkkel.
3.2. A tanítási órák, óraközi szünetek rendje, időtartama
Az oktatás csak a kötelező tanítási órák megtartása után szervezhetők. NSZFH/eszc-kossuth/000005-1/2021 NSZFH/eszc-kossuth/000005-{ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789-/}
Heves Megyei SZC Kossuth Zsuzsanna Technikum, Szakképző Iskola Kollégium és könyvtár
A tanítási órák a szakmai program, valamint a tantárgyfelosztással összhangban levő heti órarend alapján történik oktatók az vezetésével, a kijelölt tantermekben. A tanítási órán kívüli foglalko-zások időtartama 40 perc. Az első tanítási óra a házirend által meghatározott időben kezdődik, valamint fejeződik be.
A tanítási órák látogatására csak az igazgató vagy a feladattal megbízott helyettes jogosult. Min-den egyéb esetben a látogatásra az igazgató adhat engedélyt. A tanítási órák megkezdésük után nem zavarhatók, kivételt indokolt esetben az igazgató tehet.
A kötelező orvosi és fogorvosi vizsgálatok az igazgató által előre engedélyezett időpontban és módon történhetnek lehetőség szerint úgy, hogy a tanítást minél kevésbé zavarják.
Az óraközi szünetek rendjét szükség szerint beosztott oktatók felügyelik.
Az óraközi szünetek időtartama: a házirendben feltüntetett csengetési rend szerint. A dupla órák/gyakorlati órák – az óraközi szünet eltolásával – tarthatók, de az oktató köteles felügyeletet biztosítani a kicsengetésig.
3.3. A vezetők intézményben történő tartózkodásának rendje
Az intézmény vezetője, igazgatója vagy helyettesei közül egyiküknek az intézményben kell tartózkodnia abban az időszakban, amikor tanítási órák, tanulóink számára szervezett iskolai rendszerű délutáni tanrendi foglalkozások történnek. Az igazgató vagy helyettesei közül legalább egyiküknek hétfőtől péntekig 7.30 és 16.00 óra között az intézményben kell tartózkodnia. Egye-bekben munkájukat az iskola szükségleteinek és aktuális feladataiknak megfelelő időben és idő-tartamban látják el az intézmény vezetői. Az ügyeletes vezető akadályoztatása esetén az igazgató jelöli ki az ügyeleti feladatot ellátó személyt.
3.4. Az oktatók munkarendjével kapcsolatos előírások
Az intézmény oktatói heti 40 órás munkaidőkeretben végzik munkájukat. A heti munkaidőkeret első napja (ellenkező írásos hirdetmény hiányában) mindenkor a hét első munkanapja, utolsó napja a hét utolsó munkanapja.
Szkr. 135.§. (1) bekezdés: „Az oktató tanítási évre vetített munkaidőkerete nyolcvan százalékát, a kötött munkaidőt az igazgató által meghatározott feladatok ellátásával köteles tölteni, amelybe bele kell számítani a kötött munkaidő hetven százalékában, osztályfőnök esetében hatvanöt szá-zalékában a foglalkozások és a kötelező foglalkozásnak nem minősülő, a szakmai oktatással ösz-szefüggésben elrendelhető egyéb feladatok időtartamát. A munkaidő fennmaradó részében az ok-tató munkaideje beosztását vagy felhasználását önmaga határozza meg.”
3.4.1. Az oktatói munkarend és munkaidő meghatározásának az általános szabá-lyai:
 Az oktatók napi munkarendjét, a felügyeleti és helyettesítési rendet az igazgató vagy az igaz-gatóhelyettes, helyettesítés esetén pedig a munkaközösség vezető állapítja meg az intézmény órarendjének függvényében. NSZFH/eszc-kossuth/000005-1/2021 NSZFH/eszc-kossuth/000005-{ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789-/}
Heves Megyei SZC Kossuth Zsuzsanna Technikum, Szakképző Iskola Kollégium és könyvtár
 A konkrét napi munkabeosztások összeállításánál az intézmény feladatellátásának, zavartalan működésének biztosítását kell elsődlegesen figyelembe venni.
 Az intézmény vezetőségének tagjai, valamint az oktatók a fenti alapelv betartása mellett ja-vaslatokat tehetnek egyéb szempontok, kérések figyelembevételére.
 Az értekezleteket, fogadóórákat munkanapokon tarja az intézmény. Amennyiben ettől az idő-ponttól, objektív okok miatt el kell térni, előzetesen jelzésre kerül a munkavállalók felé.
 Az igazgató a munkaidőre vonatkozó előírásait az órarend, a munkaterv, a tervezett programok kifüggesztése vagy elektronikus megküldése, illetve a helyben szokásos módon teszi közzé.
 A pihenőnapokra, illetve szabadnapokra eső kivételes iskolai rendezvényeken önkéntes az ok-tatók részvétele, ezért külön díjazás nem jár. A központilag elrendelt munkanap-áthelyezés (bedolgozás) minden munkavállaló számára kötelező.
 Az oktató köteles 10 perccel tanítási, foglalkozási, ügyeleti beosztása előtt a munkahelyén (il-letve a tanítás nélküli munkanapok programjának kezdete előtt annak helyén) megjelenni.
3.4.2. Igazgató engedélyéhez kötött távolmaradások általános szabályai:
 Az oktató a munkából való rendkívüli távolmaradását, annak okát lehetőleg előző nap, de leg-később az adott munkanapon a munkakezdésre kijelölt időpont előtt köteles jelezni a közvetlen munkahelyi vezetőjének a helyettesítés gyors szervezése miatt, valamint a munkaügyi előadó-nak.
 Rendkívüli esetben az oktató az igazgatótól kérhet engedélyt a tanítási óra (foglalkozás) elha-gyására. A tanítási órák (foglalkozások) cseréjét az igazgató engedélyezi.
 A tantervi anyagban való lemaradás elkerülése érdekében hiányzások esetén – lehetőség sze-rint – szakszerű helyettesítést kell tartani. Ha a helyettesítő oktató legalább egy nappal a taní-tási óra (foglalkozás) megtartása előtt bízták meg, úgy köteles a tanmenet szerint előrehaladni, a szakmailag szükséges dolgozatokat megíratni és kijavítani.
 Az oktatók iskolai szorgalmi időre irányadó munkaidő-beosztását az órarend, a munkaterv tar-talmazza. Az órarend készítésekor elsősorban a tanulók érdekeit, illetve oktatásszervezési ér-veket kell figyelembe venni. Az oktatói kéréseket az igazgató rangsorolja, lehetőség szerint figyelembe veszi.
3.4.3. Az oktató egyéb tevékenysége végzésének általános szabályai:
 Az oktató számára – a kötelező óraszámon felüli – az oktató munkával összefüggő rendszeres vagy esetenkénti feladatokra a megbízást vagy kijelölést az igazgató adja.
 A munkaidő oktatással le nem kötött részében ellátott feladatok különösen a következők:
a) a tanítási órákra való felkészülés,
b) a tanulók dolgozatainak javítása,
c) a tanulók munkájának rendszeres értékelése,
d) a megtartott tanítási órák dokumentálása, az elmaradó és a helyettesített órák vezetése,
e) érettségi, különbözeti, felvételi, osztályozó vizsgák lebonyolítása,
f) kísérletek összeállítása,
g) dolgozatok, tanulmányi versenyek összeállítása és értékelése, NSZFH/eszc-kossuth/000005-1/2021 NSZFH/eszc-kossuth/000005-{ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789-/}
Heves Megyei SZC Kossuth Zsuzsanna Technikum, Szakképző Iskola Kollégium és könyvtár
h) a tanulmányi versenyek lebonyolítása,
i) tehetséggondozással, a tanulók fejlesztésével kapcsolatos feladatok,
j) felügyelet a vizsgákon, tanulmányi versenyeken, iskolai méréseken,
k) iskolai kulturális, és sportprogramok szervezése,
l) a pótlékkal elismert feladatok (osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői, tangazdaság-veze-tői, tanpince-vezetői, kollégiumvezetői),
m) az ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása,
n) diákönkormányzatot segítő feladatok ellátása,
o) szabadidő- és rendezvényszervezési feladatok,
p) belső gyakorlatok koordinálása,
q) szülői értekezletek, fogadóórák megtartása,
r) részvétel az oktatói testületi értekezleteken, megbeszéléseken,
s) részvétel a munkáltató által elrendelt továbbképzéseken,
t) a tanulók felügyelete óraközi szünetekben, tanítási idő előtt
u) tanulmányi kirándulások, iskolai ünnepségek és rendezvények megszervezése,
v) iskolai ünnepségeken és iskolai rendezvényeken való részvétel,
w) részvétel a munkaközösségi értekezleteken,
x) tanítás nélküli munkanapon az igazgató által elrendelt szakmai jellegű munkavégzés,
y) részvétel az intézmény belső szakmai ellenőrzésében, az ellenőrzési tervnek megfelelően,
z) iskolai dokumentumok készítésében, felülvizsgálatában való közreműködés,
aa) szertárrendezés, a szakleltárak és szaktantermek rendben tartása,
bb) osztálytermek rendben tartása és dekorációjának kialakítása,
cc) szükség esetén helyettesítés.
A felsorolt feladatok az intézmény területén, illetve az intézmény területén kívül végezhetőek el jellegüktől függően.
3.5. A nem oktató munkakörben foglalkoztatottak intézményben való munkavégzése, munkarendje, az igazgató átruházott jogkörben való feladat- és hatásköre
Az Szkt. és az Szkr. alapján feladat- és hatáskörében eljárva a Centrum kancellárja munkáltatói jogot gyakorol az intézmény nem oktatói munkavállalói felett.
Kancellár feladat- és hatáskörében lévő legfőbb munkáltatói jogok:
A kancellár munkáltatói jogkört gyakorol a Centrum munkavállalói fölött – kivéve, azok felett nem, akiket az Szkt. vagy az Szkr. kivesz a feladat- és hatásköre alól, – valamint az Szkr.. 83. § 8. pontja alapján a kancellár munkáltatói jogkört gyakorol a szakképző intézmény Szkt. 40. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott, közvetlenül nem a szakmai alapfeladat-ellátással össze-függő feladat ellátására létesített munkakörben foglalkoztatott munkavállalója felett is, valamint gondoskodik a jogszabályoknak megfelelő pénzügyi-szakmai kompetencia biztosításáról.
NSZFH/eszc-kossuth/000005-1/2021 NSZFH/eszc-kossuth/000005-{ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789-/}
Heves Megyei SZC Kossuth Zsuzsanna Technikum, Szakképző Iskola Kollégium és könyvtár
A Centrum és az intézmény együttes zökkenőmentes mindennapi operatív működése érdekében a kancellár kizárólagos munkáltatói jogkörében lévő azon munkavállalók esetében, akik munka-végzési helyük szerint a jelen intézményben látják el a munkakörüket és a munkaköri leírásuk alapján meghatározott napi feladataikat, felettük az igazgató átruházott munkáltatói jogkört gya-korolhat.
A kancellár az igazgató részére munkáltatói jogköröket adhat le, melyek részletszabályait a Centrum kancellárja általi kiadott, mindenkor hatályos munkáltatói jogkör átruházásá-ról szóló belső szabályzata tartalmazza, a hatályos jogszabályok és egyéb irányadó szabá-lyozások rendelkezéseinek figyelembevétele mellett.
Az átruházott munkáltatói jogkör gyakorlásánál figyelemmel kell lenni a jogszabályokban és a belső szabályzatokban leírt eljárási szabályokra és egyeztetési kötelezettségekre. Az átruházott munkáltatói jogkört az igazgató nem ruházhatja át.”
A nem oktatói állomány munkaköri leírását a munkáltatói joggyakorló írja alá, az igazgató átru-házott jogkörben a hatásköre alá tartozó nem oktatók esetében a munkaköri leírás tartalmára, an-nak módosítására, kiegészítésére javaslattal élhet a kancellár felé.
A törvényes munkaidő, heti 40 óra – napi 8 óra és 20 perc munkaközi szünet (pihenőidő) figye-lembevételével a napi munkarend összehangolt kialakítására, megváltoztatására, a munkavállalók szabadságának kiadására az igazgató átruházott jogkörben jogosult.
Az intézmény nem oktatói munkavállalói:
Oktatást segítő, támogató nem oktatói munkakörök
- Rendszergazda
- Oktatástechnológus
- Iskolatitkár
- Munkaügyi előadó
- Gazdasági ügyintéző
- Adminisztrátor
- Karbantartó
- Portás
- Takarító
4. Az oktatói munka belső ellenőrzésének rendje
Az ellenőrzés általános feladatait a hatályos jogszabályok, a szakmai program, a jelen SZMSZ határozzák meg. A rendszer alapjait az e szabályzatban foglaltak mellett az oktatói munkaköri leírások, valamint az éves munkatervben rögzített ellenőrzési terv teremti meg. NSZFH/eszc-kossuth/000005-1/2021 NSZFH/eszc-kossuth/000005-{ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789-/}
Heves Megyei SZC Kossuth Zsuzsanna Technikum, Szakképző Iskola Kollégium és könyvtár
A belső ellenőrzés olyan ténymegállapító, értékelő tevékenység, amely a követelményekhez, elő-írásokhoz, normákhoz viszonyítja a meglévő állapotokat, folyamatokat. Az ellenőrzés egyben se-gítő, preventív fegyelmező jellegű tevékenység is, amely feltárja az intézményi célokat, a folya-matokat gátló tényezőket, javaslatot tesz azok kiküszöbölésére, a felelősség megállítására.
A szakmai munka belső ellenőrzésének legfőbb követelményei:
 fogja át az oktatói munka egészét,
 segítse elő valamennyi oktatói munka magas színvonalú ellátását,
 támogassa az egyes oktató-nevelő szakmai munka legcélszerűbb, leghatékonyabb, tanulóba-rát ellátását,
 a szülői közösség, és a tanuló közösség észrevételei kapcsán elfogulatlan ellenőrzéssel se-gítse az oktatás valamennyi szereplőjének megfelelő módszer megtalálását,
 biztosítsa, illetve segítse elő a fegyelmezett munkát,
 támogassa a különféle szintű vezetői utasítások, rendelkezések következetes végrehajtását, megtartását.
Az intézményben folyó oktatói munka belső ellenőrzésének megszervezése, a szakmai feladatok végrehajtásának ellenőrzése az igazgató feladata. A hatékony és jogszerű működéshez rendszeres és jól szabályozott ellenőrzési rendszer működtetése szükséges.
Alkalmazott ellenőrzés típusai, pl.:
szakmai alapon
terjedelem szerint
gyakoriság szerint
oktatói szakmai
témaellenőrzés
egyeztetett – bejelentett ellenőrzés
rendszerszintű, komplex
célellenőrzés
szúrópróba szerinti ellenőrzés
4.1. A tanév során végrehajtandó ellenőrzési területeket a feladatokkal adekvát módon kell meg-határozni. Forma szerinti ellenőrzések az intézményben:
 tanítási órák ellenőrzése az éves ellenőrzési terv alapján,
 tanítási órák látogatása szaktanácsadói, szakértői kompetenciával,
 a digitális napló folyamatos ellenőrzése,
 az igazolt és igazolatlan tanulói hiányzások ellenőrzése,
 az SZMSZ-ben előírtak betartásának ellenőrzése az osztályfőnöki, oktatói intézkedések során,
 a tanítási órák kezdésének és befejezésének ellenőrzése,
 munkaközösség-vezetők munkája,
 osztályfőnöki tevékenység,
 a szakmai oktatás ellenőrzése,
 E-Kréta rendszer és azzal összefüggő adminisztrációs tevékenységek ellenőrzése,
 felnőttoktatási tevékenység működtetése és hatékonysága,
4.2. Az intézményi szakmai ellenőrzési rendszer:
 fenntartói ellenőrzés,
 igazgatói és intézményi vezetői ellenőrzés,
NSZFH/eszc-kossuth/000005-1/2021 NSZFH/eszc-kossuth/000005-{ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789-/}
Heves Megyei SZC Kossuth Zsuzsanna Technikum, Szakképző Iskola Kollégium és könyvtár
4.3. A belső ellenőrzés célja:
A belső ellenőrzés független, tárgyilagos, bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, amelynek célja, hogy az ellenőrzött szervezet működését fejlessze és eredményességét növelje, az ellenőr-zött szervezet céljai elérése érdekében rendszerszemléletű megközelítéssel és módszeresen érté-keli, il-letve fejleszti az ellenőrzött szervezet irányítási és belső kontroll rendszerének hatékony-ságát [Bkr. 2. § (b)].
A belső ellenőrzés feladatainak ellátása érdekében elemzéseket készít, információkat gyűjt és érté-kel, ajánlásokat tesz és tanácsokat ad az intézmény vezetése számára a vizsgált folyamatokra vonatkozóan.
4.4. A belső ellenőrzés által végzett értékelések, tapasztalatok felhasználása:
Az igazgatóhelyettesek, kollégiumvezető, gyakorlati oktatásvezető és a munkaközösség-vezetők elsősorban munkaköri leírásuk, továbbá az igazgató utasítása és a munkatervben leírtak szerint részt vesznek az ellenőrzési feladatokban. A rájuk bízott ellenőrzési feladatok kizárólag szakmai jellegűek lehetnek.
5. A belépés és benntartózkodás rendje
5.1. Nyitva tartás – működési rend
Az iskola szorgalmi időben reggel 7.00 órától a szervezett foglalkozások befejezéséig, de legalább / legkésőbb 18.00 óráig van nyitva.
Az iskolában ki- és bejárni csak a főbejáraton lehetséges!
Tanítási időben ügyeleti rend szerint 7.30 – 15.30-ig van ügyelet. A tanulók felügyeletét az órák kezdetéig és szünetekben külön beosztás szerint ügyeletes oktatók látják el. Tanítási szünetekben ügyeleti rend szerint tart nyitva munkanapokon 7.30 – 15.30-ig. Az iskolát szombaton, vasárnap és munkaszüneti napokon – rendezvények hiányában – zárva kell tartani. A szokásos nyitvatartási rendtől való eltérésre – eseti kérelmek alapján – az igazgató ad engedélyt.
Az intézménnyel munkavállalói és tanulói jogviszonyban nem állók, vagyonbiztonsági okok mi-att csak kísérővel, és csak az elfoglaltságuk idejére tartózkodhatnak az épületben. Az épületbe való belépésükkor a kapunál regisztráltatniuk kell magukat. A regisztráció során rögzítésre kerül a belépő személy neve, a belépés és kilépés időpontja, a keresett személy neve.
Kollégiumban a működés rendje, a tanulók fogadásának gyakorlata:
Szorgalmi időszakban a Kollégium folyamatos rend szerint üzemel. A kollégiumban vasárnap 16.00 órától péntek 15.00 óráig tartózkodnak a tanulók.
Ez idő alatt a diákok nevelése, oktatása és pedagógiai felügyelete folyamatosan biztosított. NSZFH/eszc-kossuth/000005-1/2021 NSZFH/eszc-kossuth/000005-{ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789-/}
Heves Megyei SZC Kossuth Zsuzsanna Technikum, Szakképző Iskola Kollégium és könyvtár
- A kollégium tanítási napokon 8.00-kor bezár és 12.00 órakor nyit. Tanítási időben a kollé-giumban tanuló nem tartózkodhat.
- A tanulók felügyeletét külön beosztás szerint ügyeletes oktatók látják el. A hétvégi vagy ünnepi benntartózkodás esetére külön intézkedési terv készül.
- A nevelőtanárok havi beosztás alapján dolgoznak előre ismert forgás szerint. Havi munka-beosztását minden nevelő megkapja.
- Éjszakai és vasárnapi ügyeletet a kollégiumi oktatók látják el. A munkarend meghatározá-sának elsődleges szempontja a tanulók felügyeletének –a kollégium nyitvatartási ideje alatti - folyamatos biztosítása.
- A tanulók a tanévkezdést megelőző napon költöznek be a kollégiumba.
- A tanulók pénteken hazautaznak a kollégiumot 15.00 óráig kell elhagyniuk, visszaérkezni vasárnap 16.00- 20.30-ig lehet.
- Az összefüggő szakmai gyakorlat ideje alatt tanulóink a szorgalmi idő alatti rendben tar-tózkodhatnak a kollégiumban.
- Tanítási szünetekben és hétvégén hazautazás van.
- A szorgalmi időn kívül és hétvégeken a kollégium igény esetén szállóvendégeket fogad.
5.2. Az intézmény létesítményeinek és helyiségeinek használati rendje
A helyiségek használatának részletes rendjét a Házirend tartalmazza. Az ebben foglaltakat az intézmény tanulóinak és alkalmazottainak be kell tartaniuk.
Az iskolaépületet címtáblával, az osztálytermeket és szaktantermeket a Magyar Köztársaság címerével kell ellátni. Az épületen ki kell tűzni a nemzeti lobogót, az Európai Unió zászlaját.
Az iskola minden munkavállalója és tanulója felelős:
• A tűz- és balesetvédelmi, valamint munkavédelmi szabályok betartásáért.
• A közösségi tulajdon védelméért, állapotának megőrzéséért.
• Az iskola rendjének, tisztaságának megőrzéséért.
• Az energiafelhasználással való takarékoskodásért.
A tanulók a tagintézmény létesítményeit, helyiségeit csak oktatói felügyelettel használhat-ják. Az iskola tantermeit, szaktantermeit, könyvtárát, tornatermét, számítástechnikai felszereléseit, stb. a diákok elsősorban a kötelező és a választható tanítási órákon használhatják.
A foglalkozásokat követően – a tanteremért felelős, vagy a foglalkozást tartó oktató felügyelete mellett – lehetőség van az iskola minden felszerelésének használatára. A szaktantermek, könyvtár, tornaterem, stb. használatának rendjét a házirendhez kapcsolódó belső szabályzatok tartalmazzák, amelyek betartása tanulóink és az oktatók számára kötelező.
A diákönkormányzat az iskola helyiségeit, az iskola berendezéseit – az igazgatóhelyettessel való egyeztetés után – szabadon használhatja.
Szaktantermek, egyéb létesítmények használatának egyedi rendje:
Demonstrációs, számítástechnikai tantermek NSZFH/eszc-kossuth/000005-1/2021 NSZFH/eszc-kossuth/000005-{ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789-/}
Heves Megyei SZC Kossuth Zsuzsanna Technikum, Szakképző Iskola Kollégium és könyvtár
A számítástechnikai és a demonstrációs termekben a tanulók csak tanári felügyelettel tartóz-kodhatnak, a felszereléseket, berendezéseket csak az oktatók személyes irányításával használ-hatják.
A helyiségeket használó tanulókat - külön jogszabályban meghatározott, és dokumentált mun-kavédelmi, tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni. Az oktatás megtörténtét a tanulók aláírásuk-kal igazolják.
Kollégium
Az intézmény és a kollégium, mint intézmény egység egymással munkakapcsolatban áll. Az iskola a kollégium épületének háromszázas szintjét lévő termeit délelőtt tanítás céljára hasz-nálja, ezekben a termekben délután a kollégisták szilenciumon vesznek részt.
Tornaterem és sportpályák
A tornatermet iskolánk diákjai csütörtök kivételével reggel 8:00-tól tanórai foglalkozások cél-jából használják. A testnevelő tanárok a diákokkal együtt a tanórát megelőző és utána követ-kező szünetben átvonulnak az egyik épületből a másikba. Iskolánk és a kollégium diákjai a tornatermet a délutáni sport-foglalkozásokon tanári felügyelet mellett használják. A tornater-met az iskola és a kollégium használja. A tornaterem használatának rendjét a Házirend 3-as számú melléklete szabályozza.
Konditerem
Iskolánk és a kollégium diákjai tanári felügyelet mellett iskolai sportköri és kollégiumi foglal-kozásokon használják. A konditerem használatának rendjét a Házirend 3-as számú melléklete szabályozza.
Étterem
A kollégiumi tanulók az éttermet a napi háromszori étkezés, iskolánk tanulói menza céljából veszik igénybe az erre fenntartott időpontokban. Az iskola és a kollégium rendezvényein tanu-lóink az étterem helyiségét használják.
Vagyonvédelem, kártérítési felelősség
- A munkavállaló és a tanuló köteles az iskola vagyontárgyainak, az oktatás során rábízott fel-szerelési tárgyaknak, taneszközöknek, műszereknek állagát megóvni. Károkozás esetén a kár-térítésre kötelezett.
- Vagyonvédelmi okok miatt az üresen hagyott szaktantermeket, szertárakat zárni kell. A tanter-mek, szertárak bezárása az órát tartó oktatók, illetve – a tanítási órákat követően – a technikai dolgozók feladata. A leltárfelelősség biztosítása érdekében az iskola kulcsnyilvántartási füzetet vezet. Az oktató köteles a kulcsnyilvántartást vezetni.
- Az egyes helyiségek, létesítmények berendezéseit, felszereléseit, eszközeit elvinni csak az igazgató engedélyével, átvételi elismervény ellenében lehet.
Munka- és balesetvédelmi rendelkezések
Az iskola minden dolgozója és tanulója tanév elején munka tűz és balesetvédelmi oktatásban részesül. Az oktatás megtörténtét a munkavállalók és a tanulók aláírásukkal igazolják.
NSZFH/eszc-kossuth/000005-1/2021 NSZFH/eszc-kossuth/000005-{ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789-/}
Heves Megyei SZC Kossuth Zsuzsanna Technikum, Szakképző Iskola Kollégium és könyvtár
5.3. Az intézmény létesítményeinek bérbeadása
Az intézmény átmeneti szabad kapacitását az alaptevékenység sérelme nélkül kizárólag a Szak-képzési Centrum hozzájárulásával jogosult bérbe adni vagy egyéb módon hasznosítani. A bérleti díjak mértékét a Centrum kancellárja állapítja meg. A bérlet kizárólag bérleti szerződés útján valósulhat meg. A bérbeadásból származó bevételt a szakképzési centrum számlájára kell befi-zetni. A bérbeadás során a nevelő-oktató munkát zavarni nem lehet!
Benntartózkodás rendje bérlők számára: a bérleti szerződésben meghatározottak szerint.
A bérlő jogai és kötelességei, felelősségi köre, felelőssége mértéke: a bérleti szerződésben megha-tározottak szerint.
A bérelhető helyiségek típusai: kollégiumi szoba, tanterem.
Amennyiben a Centrum által történne az intézmény ellátását szolgáló ingatlan bérbeadása, abban az esetben szükséges az intézmény igazgatójának az előzetes véleményét kikérni.
5.4. Reklámtevékenység az iskolában
Az iskola területén belül reklámtevékenységet csak a Szakképzési Centrum engedélyével lehet folytatni, pl.: egészségvédő programok, továbbtanulási lehetőségek plakátjai.
6. A szervezeten belüli kapcsolattartás rendje
6.1. Az igazgató feladatai és felelősségi köre
Az intézmény igazgatójának hatályos alap feladat- hatás- és felelősségi körét a Centrum SZMSZ-ének 12. pontja tételesen tartalmazza. Az ott meghatározottaktól eltérni nem lehet. Az igazgató napi munkavégzése során az oktatók feletti munkáltatói és humánerőforrás-gazdálkodással összefüggő feladatkörében eljárva irányadó a Centrum SZMSZ-ének 12.2. pontja. (3. sz. melléklet)
Az Igazgató ellátja továbbá mindazon feladatokat, amelyeket a Centrum SZMSZ-e külön nem nevesít, de azt a hatályos szakképzési jogszabályok, a jelen intézményi SZMSZ vagy egyéb sza-bályozások (egyéb Centrum vezetői utasítások) feladat- és hatáskörébe utalnak.
Az igazgatót távollétében, akadályoztatása esetén, vagy ha az igazgatói munkakör nincs betöltve a jelen szabályozásban megjelölt igazgatóhelyettes helyettesíti.
6.2. Az igazgató közvetlen munkatársai, az intézményvezetés
Az igazgató a feladatait közvetlen munkatársai közreműködésével látja el. NSZFH/eszc-kossuth/000005-1/2021 NSZFH/eszc-kossuth/000005-{ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789-/}
Heves Megyei SZC Kossuth Zsuzsanna Technikum, Szakképző Iskola Kollégium és könyvtár
6.2.1. Az igazgatóhelyettesek
Az igazgató feladatai ellátásának segítésére és helyettesítésére igazgatóhelyetteseket bíz meg a főigazgató. Az igazgatóhelyettest a főigazgató az igazgató egyetértésével bízza meg, az oktatói testület véleményének kikérése mellett. Az igazgatóhelyettes felett a munkáltatói jogkört - az igazgatóhelyettesi megbízás és annak visszavonása kivételével - az igazgató gyakorolja.
Az igazgatóhelyettes az igazgatót akadályoztatás esetén a jelen SZMSZ-ben meghatározott mó-don, teljes jogkörrel és felelősséggel helyettesíti, ellenőrzi az igazgató utasításainak végrehajtását, az igazgató utasítása szerint intézkedik az intézmény mindennapi életében előforduló ügyekben. Az igazgatóhelyettesek feladat- és hatásköre, valamint egyéni felelőssége mindazon területekre kiterjed, amelyet jelen dokumentum és a munkaköri leírásuk tartalmaz.
Az igazgatóhelyetteseket Szkt 46§ (1), (4) alapján az intézmény igazgatója a fenntartó - a szak-képzési centrum részeként működő szakképző intézmény esetében a főigazgató - egyetértésével bízza meg.
6.2.2. Az igazgató további közvetlen egyéb munkakört betöltő munkatársai:
Az igazgató további közvetlen egyéb munkakört betöltő munkatársai:
• munkaügyi előadó
• gazdasági előadó
• adminisztrátor és iskolatitkár
Az igazgató közvetlen munkatársai munkájukat munkaköri leírásuk, valamint az igazgató köz-vetlen irányítása mellett végzik. Az igazgató közvetlen hatásköre alá rendelt munkatársai szemé-lyesen az igazgatónak tartoznak felelősséggel és beszámolási kötelezettséggel.
6.3. Az intézmény vezetősége és kibővített vezetősége
Az intézmény vezetőségének tagjai:
- Igazgató
- Általános igazgatóhelyettes
- Szakmai igazgatóhelyettes
- Kollégiumvezető
- Gyakorlati oktatásvezető
Az intézmény kibővített vezetőségének tagjai:
Az intézmény vezetőinek munkáját (irányító, tervező, szervező, ellenőrző, értékelő tevékenysé-gét) a szakmai munkaközösség-vezetők segítik meghatározott feladatokkal, jogokkal és kötele-zettségekkel, akik az intézmény kibővített vezetőségének tagjai. NSZFH/eszc-kossuth/000005-1/2021 NSZFH/eszc-kossuth/000005-{ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789-/}
Heves Megyei SZC Kossuth Zsuzsanna Technikum, Szakképző Iskola Kollégium és könyvtár
.
- az igazgató,
- az általános igazgatóhelyettes,
- a szakmai igazgatóhelyettes,
- a kollégiumvezető,
- gyakorlati oktatásvezető
- a munkaközösség-vezetők.
Az intézmény vezetősége, mint testület konzultatív, véleményező és javaslattevő joggal rendel-kezik. Az iskola vezetősége együttműködik az intézmény más közösségeinek képviselőivel, így, a diákönkormányzat vezetőjével. Az igazgató felelős azért, hogy a diákönkormányzat jogainak érvényesítési lehetőségét megteremtse.
6.4. Intézményvezetésen belüli feladatmegosztás
Az igazgató kizárólagos feladata
Az igazgató közvetlen munkatársai munkájukat munkaköri leírásuk, valamint az intézményve-zető közvetlen irányítása mellett végzik. Az intézményvezető közvetlen munkatársai az igazga-tónak tartoznak közvetlen felelősséggel és beszámolási kötelezettséggel.
- Az igazgató kizárólagos hatáskörébe tartozik:
• az intézmény képviselete.
• az intézmény egészére vonatkozó kötelezettségvállalás.
• az oktatással kapcsolatos mindenfajta hivatalos ügyekben aláírással rendelkezik
Az igazgató és az igazgatóhelyettesek feladat- és hatáskörét a részletes munkaköri leírás tartal-mazza – jelen dokumentum 7.sz. melléklete.
Az általános igazgatóhelyettes alapvető feladatai:
Közvetlenül az igazgatónak van alárendelve. Megbízását a főigazgató adja, határozott időre. Tan-ügyigazgatási feladatok, tanügyi dokumentumok vezetése, ellenőrzése. Tantárgyfelosztás előké-szítése, Kréta kezelése. Felvételi, átvételi, évközi, pótló, javító vizsgák, érettségi vizsgák előké-szítése, szerevezése. Rendezvények felügyelete, osztályfőnöki munkaközösség felügyelete, DÖK patronáló tanár kapcsolattartás. A hozzá tartozó munkaközösségek munkájának irányítása. Neve-lési ügyekben eljár. Részt vesz az iskolavezetés értekezletein, közreműködik az iskolai szintű döntések, stratégiák kialakításában. Elkészíti a félévi és az év végi jelentést.
A szakmai igazgatóhelyettes – látja el a szakirányú oktatási helyettesi feladatkört. NSZFH/eszc-kossuth/000005-1/2021 NSZFH/eszc-kossuth/000005-{ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789-/}
Heves Megyei SZC Kossuth Zsuzsanna Technikum, Szakképző Iskola Kollégium és könyvtár
Közvetlenül az igazgatónak van alárendelve. Megbízását a főigazgató adja, határozott időre. Szak-mai feladatok irányítása, ellenőrzése, felvétel és átvétel, beiratkozás előkészítése szakmai évfolya-mokon. Szakmai évfolyamokra jelentkezés, beiratkozás. Felvétel, átvétel esetén vizsga szervezése. Szakmai oktatás tantárgyfelosztásának előkészítése, órarend szakmai részének elkészítése. Felnőt-tek szakmai oktatása, felnőttoktatás feladatai. Képzési programok készítése. Szakmai vizsgák, ága-zati alapvizsgák esetében jelentkeztetés, előkészítés, szervezés, lebonyolítás. A szakmai munkakö-zösség szakmai irányítása. Szakmai tanügyi és vizsga dokumentumok kezelése, ellenőrzése. Részt vesz az iskolavezetés értekezletein, közreműködik az iskolai szintű döntések, stratégiák kialakítá-sában. Elkészíti a félévi és az év végi jelentést.
Az igazgatóhelyettesek feladat- és hatásköre, valamint egyéni felelőssége mindazon területekre kiterjed, amelyet munkaköri leírásuk tartalmaz. Személyileg felelnek az igazgató által rájuk bízott feladatokért. Az igazgatóhelyettesek távollétük vagy egyéb akadályoztatásuk esetén teljes hatás-körrel veszik át egymás munkáját, ennek során – a tagintézmény igazgatójával egyeztetve – bár-mely olyan döntést meghozhatnak, amely a távollévő igazgatóhelyettes hatáskörébe tartozik.
Kollégiumvezető alapvető feladatai
• Közvetlenül az igazgatónak van alárendelve.
• Felettese a kollégium nevelőtanári állományának és a kollégiumba felvételt nyert tanu-lóknak.
• Megbízását a főigazgató adja, határozott időre.
• Felelősségét, hatáskörét, feladatát a munkaköri leírás tartalmazza.
• Együttműködés az érdekképviselettel.
A kollégiumvezető vezeti a kollégium oktatói testületét.
Megszervezi a kollégiumba való jelentkezést és beiratkozást, dönt a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos ügyekben. Feladata az oktató nevelő munka tervezése, megszervezése, irányí-tása. A nevelőtestület bevonásával elkészíti a kollégium Szakmai Programját, a Házirend-jét, az SZMSZ-ét és az éves munkatervét. Irányítja és ellenőrzi a nevelőtestület és a kollé-giumi dolgozók munkáját, elkészíti beosztásukat.
Ellenőrzi a szakmai programban kitűzött célok és feladatok megvalósulását. Tájékozódik az oktatói testület szakmai munkájáról, munkafegyelméről. Az iskola féléves és év végi tantestületi értekezletein beszámol a kollégiumban folyó munkáról, eredményeiről, nehéz-ségekről, tapasztalatokról. Képviseli állásfoglalásával a kollégium érdekeit az iskola veze-tése előtt. Részt vesz az iskolavezetés értekezletein, közreműködik az iskolai szintű dönté-sek, stratégiák kialakításában.
Gyakorlati oktatásvezető alapvető feladatai
• Közvetlenül az igazgatónak van alárendelve.
• Megbízását a főigazgató adja, határozott időre.
• Együttműködik az igazgatóhelyettesekkel, a kollégiumvezetővel.
• Irányítja a gyakorlatokkal kapcsolatos összes nevelési, oktatási, szervezési, beszerzési és egyéb teendőket. NSZFH/eszc-kossuth/000005-1/2021 NSZFH/eszc-kossuth/000005-{ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789-/}
Heves Megyei SZC Kossuth Zsuzsanna Technikum, Szakképző Iskola Kollégium és könyvtár
• Előkészíti az együttműködési megállapodásokat, tanulószerződéseket, munkaszerződése-ket. Elkészíti a foglalkoztatási, és beosztási tervet.
• Szervezi, irányítja, ellenőrzi a gyakorlati helyeket, a szakképzés elméleti és gyakorlati mun-káját, tevékenységét.
• Részt vesz az iskolavezetés értekezletein, közreműködik az iskolai szintű döntések, straté-giák kialakításában.
• Kapcsolatot tart a tanulók gyakorlati oktatásában közreműködő intézményekkel, vállalatok-kal, vállalkozókkal, gondoskodik a gyakorlatra kihelyezett tanulók helyzetének, foglalkoz-tatási körülményeinek folyamatos figyelemmel kíséréséről, ellenőrzéséről.
• Részt vesz az iskola minőségfejlesztési feladatainak irányításában, szervezésében ellenőr-zésében, kapcsolatot tart az illetékes kamarákkal, egészségügyi és szociális intézmények-kel.
• Segíti a munkaszerződések megkötését.
• Megszervezi, irányítja és ellenőrzi az összefüggő nyári szakmai gyakorlatokat.
• Elkészíti a félévi és az év végi jelentést.
• irányítja a tanulóbalesetek megelőzésével kapcsolatos tevékenységet a belső és külső gya-korlóhelyeken
Feladat- és hatásköreiket a részletes munkaköri leírás tartalmazza.
6.5. A kiadmányozás rendje
Az igazgató a hatáskörébe tartozó ügyekben kiadmányoz, azaz az intézmény által kibocsátott doku-mentumoknak, hivatalos leveleknek, kibocsátott iratoknak és szabályzatoknak aláírására jogosult.
Az intézmény cégszerű aláírása az igazgató aláírásával és az intézmény körbélyegzőjével érvé-nyes.
Az intézményi 1. sz. körbélyegzőjének használatára kizárólag az igazgató jogosult. Az egyéb bé-lyegzők használatára a bélyegző-nyilvántartásban szereplő, meghatalmazással rendelkező mun-kavállalók jogosultak.
6.6. A képviselet szabályai
Az intézmény képviseletét az igazgató látja el, összefüggésben a jogszabály és a Centrum által feladat- és hatáskörében tartozó ügyekben. Ettől eltérni csak az igazgató által adott egyedi felha-talmazással lehet.
6.7. A helyettesítés rendje
Az igazgató helyettesítése NSZFH/eszc-kossuth/000005-1/2021 NSZFH/eszc-kossuth/000005-{ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789-/}
Heves Megyei SZC Kossuth Zsuzsanna Technikum, Szakképző Iskola Kollégium és könyvtár
Az igazgató távollétében az általános igazgatóhelyettes veszi át az igazgató feladatait, amennyi-ben ő is akadályoztatott, a szakmai igazgatóhelyettes végzi a teendőket, az ő távolléte esetén pedig a kollégiumvezető, az ő távolléte esetén a gyakorlati oktatásvezető.
Az igazgatóhelyettesek hatásköre az igazgató helyettesítésekor – saját munkaköri leírásukban meghatározott feladatok mellett – kizárólag az azonnali intézkedést igénylő döntések meghoza-talára, az ilyen jellegű feladatok végrehajtására terjed ki.
A helyettesek helyettesítése
Az igazgatóhelyettesek távollétük vagy egyéb akadályoztatásuk esetén teljes hatáskörrel veszik át egymás munkáját.
6.8. A duális képzőhellyel való kapcsolattartás formái és rendje
A duális képzőhellyel elsődlegesen a gyakorlati oktatásvezető tartja a kapcsolatot.
Feladata:
- Tanulók Munkaszerződések előkészítése.
- Az iskola érdekeinek képviselete.
- Tanulók gyakorlati munkájáról, hiányzásairól tájékozódás.
A kapcsolattartás formái:
- Személyes találkozások, értekezletek alkalmával.
- Elektronikus levelezés útján.
- Telefonos kapcsolattartás hetente több alkalommal.
7. Az intézmény közösségei, a kapcsolattartásuk formái és működésük rendje
Az igazgató – a megbízott vezetők és a választott képviselők segítségével az alábbi iskolai kö-zösségekkel tart kapcsolatot:
- alkalmazotti közösség,
- oktatói testület,
- szakmai munkaközösségek,
- diákönkormányzat,
- osztályközösségek.
7.1. Alkalmazotti közösség
Az alkalmazottak közössége az iskola oktatói testületéből és az intézménynél munkavállalói jogviszonyban álló nem oktatói (technikai, adminisztratív) munkavállalókból áll. Az igazgató hívja össze minden olyan esetben, ha jogszabály előírja, vagy az intézmény egészét érintő kérdé-sek tárgyalása esetén.
NSZFH/eszc-kossuth/000005-1/2021 NSZFH/eszc-kossuth/000005-{ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789-/}
Heves Megyei SZC Kossuth Zsuzsanna Technikum, Szakképző Iskola Kollégium és könyvtár
7.2. Az intézmény oktatói testülete
A szakképző intézményben munkajogviszony keretében oktatói munkakörben foglalkoztatottak közössége.
Általános feladatköre
Az oktatói testület az intézmény oktatóinak közössége, nevelési és oktatási kérdésekben a tagin-tézmény legfontosabb tanácskozó és határozathozó szerve. Az oktatói testület tagja az intézmény valamennyi oktatói munkakört betöltő munkavállalója, valamint a nevelő és oktató munkát köz-vetlenül segítő egyéb felsőfokú végzettségű dolgozója.
7.3. Az intézmény oktatói testületének jogkörei, hatásköre
Döntési jogköre kiterjed a Szakmai Program, az SZMSZ, a Házirend, az Éves munkaterv, a be-számolók, a továbbképzési program elfogadása. Az oktatói testület nevében eljáró oktató megvá-lasztására.
A szakképzési intézmény oktatótestülete a nevelési és oktatási kérdésekben a nevelési - oktatási intézmény működésével kapcsolatos ügyekben a szakképzési törvényben és más jogszabályokban meghatározott kérdésekben döntési, egyébként pedig véleményező és javaslattevő jogkörrel ren-delkezik.
Az oktatói testületnek joga van részt venni a szakképző intézmény szakmai programjának és a szakmai képzés képzési programjának megalkotásában, elfogadásában és értékelésében, gyako-rolja az oktatói testület tagjait megillető jogokat, Tanulók magasabb évfolyamra való lépésének megállapítása, osztályozó vizsgára bocsájtása, a tanulók fegyelmi ügyei esetén. Intézményi prog-ramok szakmai véleményezése.
véleményező jogköre a Dök SZMSZ-t.
-egyéb közreműködői feladatkörei Az intézmény oktatói testület a nevelési és oktatási kérdések-ben a szakképző intézmény működésével kapcsolatos ügyekben a jogszabályokban meghatáro-zott kérdésekben döntési, egyébként pedig véleményező és javaslattevő jogkörrel rendelkezik.
Rendelkezésükre álló eszközrendszer, személyi használatra kiadott eszközök használata, annak rendje és felelőssége, nyilvántartása:
Az intézmény oktatói az iskolai könyvtár közreműködésével kölcsönzés formájában megkapják a munkájukhoz szükséges tankönyveket és egyéb kiadványokat. Az oktatók munkájuk támogatá-sára egy-egy laptopot kaphatnak, amennyiben rendelkezésre áll. Ezeket a számítógépeket az is-kolában kell tartani és használni, egyedi esetben – írásos munkáltatói engedéllyel – a laptopokat az oktatók otthonukban is használhatják.
7.3.1. Az oktatói testület fórumai
A tanév során az oktatói testület az alábbi állandó értekezleteket tartja:
• Alakuló értekezlet,
• tanévnyitó, tanévzáró értekezlet,
• félévi és év végi osztályozó konferencia,
• tájékoztató és munkaértekezletek (általában havi gyakorisággal),
• nevelési értekezlet (évente legalább két alkalommal), NSZFH/eszc-kossuth/000005-1/2021 NSZFH/eszc-kossuth/000005-{ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789-/}
Heves Megyei SZC Kossuth Zsuzsanna Technikum, Szakképző Iskola Kollégium és könyvtár
• rendkívüli értekezletek (szükség szerint),
• tájékoztató és munkaértekezletek (a hét első tanítási munkanapján, a nagyszünetben,
• egy osztályban tanítók értekezlete.
Rendkívüli oktatói testület értekezlet hívható össze az intézmény lényeges problémáinak (fontos oktatási kérdések, különleges nevelési helyzetek megítélése, az iskolai életet átalakító, megvál-toztató rendeletek és utasítások értelmezése céljából, ha azt a oktatói testület tagjainak legalább 50%-a, vagy az intézmény igazgatója szükségesnek látja. A oktatói testület döntést igénylő érte-kezletein jegyzőkönyv készül, amelyet az értekezletet vezető személy, a jegyzőkönyv-vezető, va-lamint egy az értekezleten végig jelen lévő személy (hitelesítő) és az igazgató ír alá.
Osztályozó értekezlet
A oktatói testület egy-egy osztályközösség tanulmányi munkájának és neveltségi szintjének elem-zését, értékelését (osztályozó értekezletek) az osztályközösségek problémáinak megoldását osz-tályozó értekezleten végzi.
Az értekezletről jegyzőkönyv készül, amelyet az értekezletet vezető személy, a jegyzőkönyv-ve-zető, valamint egy az értekezleten végig jelen lévő személy (hitelesítő) és az igazgató ír alá.
Egy osztályban tanítók értekezlete.
A oktatói testület osztályértekezletén csak az adott osztályközösségben tanító oktatók vesznek részt kötelező jelleggel. Osztályértekezlet szükség szerint, az osztályfőnökök megítélése alapján bármikor tartható az osztály aktuális problémáinak megtárgyalása céljából .Az értekezletről fel-jegyzés készül, melyet az igazgató rendelkezésére bocsátanak.
Döntésekre, határozathozatalokra vonatkozó szabályok
Az oktatói testület döntéseit és határozatait – a jogszabályban meghatározottak kivételével – nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza, kivéve a jogszabályban meghatározott személyi ügyeket, amelyek kapcsán titkos szavazással dönt. A szavazatok egyenlősége esetén az igazgató szavazata dönt. A döntések és határozatok az intézmény iktatott irat anyagába kerülnek.
Személyi kérdésekben való döntési jog
Az oktatói testület döntéseit és határozatait – a jogszabályban meghatározottak kivételével – nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza, kivéve a jogszabályban meghatározott személyi ügyeket, amelyek kapcsán titkos szavazással dönt. A szavazatok egyenlősége esetén az igazgató szavazata dönt. A döntések és határozatok az intézmény iktatott irat anyagába kerülnek.
Augusztus végén alakuló, majd tanévnyitó értekezletre, júniusban az igazgató által kijelölt napon tanévzáró értekezletre kerül sor. Az értekezletet az igazgató vagy helyettese vezeti. Félévkor és tanév végén – az iskolavezetés által kijelölt időpontban – osztályozó értekezletet tart a nevelőtes-tület.
Ha az oktatói testület döntési, véleményezési, illetve javaslattevő jogát az iskola valamennyi dol-gozóját érintő kérdésekben gyakorolja, akkor munkavállalói értekezletet kell összehívni.
NSZFH/eszc-kossuth/000005-1/2021 NSZFH/eszc-kossuth/000005-{ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789-/}
Heves Megyei SZC Kossuth Zsuzsanna Technikum, Szakképző Iskola Kollégium és könyvtár
Az oktatói testület értekezletre – tanácskozási joggal – meg kell hívni a tárgy szerinti egyetértési joggal rendelkező közösség képviselőit is. Az oktatói testület értekezleten a tantestület minden tagjának részt kell vennie. Ez alól – indokolt esetben – az igazgató adhat felmentést.
7.3.2. Az oktatói testület átruházott feladatkörei
Az oktatói testület - a szakképző intézmény szakmai programjának, a szakképző intézmény által szervezett szakmai képzés képzési programjának, a szakképző intézmény szervezeti és működési szabályzatának és a házirend elfogadása és módosítása kivételével - a feladatkörébe tartozó ügyek előkészítésére vagy eldöntésére tagjaiból - meghatározott időre vagy esetileg - bizottságot hozhat létre, valamint egyes jogköreinek gyakorlását átruházhatja a szakmai munkaközösségre. Az átru-házott jogkör gyakorlója az oktatói testületet tájékoztatni köteles - az oktatói testület által meg-határozott időközönként és módon - azokról az ügyekről, amelyekben az oktatói testület megbí-zásából eljár. Szakképzési centrum esetében az annak részeként működő, kizárólag egyetlen szak-képző intézményt érintő ügyekben az adott szakképző intézmény oktatói testülete, míg a szak-képzési centrum részeként működő valamennyi szakképző intézményt érintő ügyekben a szak-képző intézmények oktatói testülete együttesen jár el.
Az oktatói testület jogszabályban nem tiltott esetekben dönthet úgy, hogy átruházza jogkörét. A nevelőtestület a feladatkörébe tartozó ügyek előkészítésére, vagy eldöntésére tagjaiból meghatá-rozott időre, vagy alkalmilag bizottságot hozhat létre, illetve egyes jogköreinek gyakorlását
átruházhatja. A bizottságok és a munkacsoport tagjai közül a tevékenység összehangolására, irá-nyítására vezetőt választanak.
A feladatok ellátásával megbízott beszámolására vonatkozó rendelkezések:
Az átruházott jogkör gyakorlója a nevelőtestületet tájékoztatni köteles - a nevelőtestület által
meghatározott időközönként és módon - azokról az ügyekről, amelyekben a nevelőtestület meg-bízásából eljár.
Fegyelmi bizottság
A bizottság feladat- és hatásköre: a nevelőtestület fegyelmi ügyben történő döntésének előkészí-tése.
Tagjai: elnök,állandó tagjai: a Diákbizottság titkára és segítő tanára, változó tagjai: a tanuló osz-tályfőnöke
A „Kizárás az intézményből” fegyelmi büntetés ügyében a nevelőtestület dönt.
7.3.3. Az oktatói testület tanulói ügyekben ellátott feladat- és hatáskörei
Tanulók magasabb évfolyamra való lépésének megállapítása, osztályozó vizsgára bocsájtása, a tanulók fegyelmi ügyei esetén. Intézményi programok szakmai véleményezése.
Alkalmi feladatokra alakult munkacsoportok
Az iskolai munka egyes aktuális feladatainak megoldására a tantestület tagjaiból munkacsoportok alakulhatnak a nevelőtestület vagy az igazgató döntése alapján.
Amennyiben az alkalmi munkacsoportot az igazgató hozza létre, erről tájékoztatnia kell a neve-lőtestületet.
• A nevelő-oktató tevékenységet segítő pedagógiai illetve nem, pedagógiai végzettségű munkatársak NSZFH/eszc-kossuth/000005-1/2021 NSZFH/eszc-kossuth/000005-{ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789-/}
Heves Megyei SZC Kossuth Zsuzsanna Technikum, Szakképző Iskola Kollégium és könyvtár
A nevelő-oktató tevékenységet segítő oktató munkatársak:
• fejlesztő pedagógus
• iskolapszichológus
A nevelő-oktató tevékenységet segítő nem pedagógiai végzettségű munkatársak:
• oktatástechnológus
• rendszergazda
7.3.4. Az oktatói testület tanulói ügyekben ellátott feladat- és hatáskörei
164. § Ha a tanulónak - az ideiglenes vendégtanulói jogviszony időtartamának kivételével - egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen a kétszázötven foglalkozást vagy egy adott tantárgyból a foglalkozások harminc százalékát meghaladja, és emiatt a tanuló teljesít-ménye tanítási év közben nem volt érdemjeggyel értékelhető, a tanítási év végén nem minősíthető, kivéve, ha az oktatói testület engedélyezi, hogy osztályozó vizsgát tegyen. Az oktatói testület az osztályozó vizsga letételét akkor tagadhatja meg, ha a tanuló igazolatlan mulasztásainak száma meghaladja a húsz foglalkozást, és a szakképző intézmény eleget tett a 163. § -ban meghatározott értesítési kötelezettségének.
192. § (2) Ha a tanuló a következő tanév kezdetéig azért nem tett eleget a tanulmányi követelmé-nyeknek, mert az előírt vizsga letételére az oktatói testülettől halasztást kapott, az engedélyezett határidő lejártáig tanulmányait felsőbb évfolyamon folytathatja.
194. § Ha az év végi osztályzat a tanuló hátrányára lényegesen eltér a tanítási év közben adott érdemjegyek átlagától, az oktatói testület felhívja az érintett oktatót, hogy adjon tájékoztatást en-nek okáról, és indokolt esetben változtassa meg döntését. Ha az oktató nem változtatja meg dön-tését, és az oktatói testület ennek indokaival nem ért egyet, az osztályzatot az évközi érdemjegyek alapján a tanuló javára módosítja.
199. § (1) A fegyelmi eljárás megindításáról az oktatói testület dönt egyszerű szavazattöbbséggel, ez a hatáskör nem átruházható. A fegyelmi eljárás megindításáról szóló döntésben meg kell jelölni az eljárás tárgyává tett kötelességszegést. A fegyelmi eljárás során a tanuló fegyelmi felelőssége kizárólag a fegyelmi eljárás tárgyává tett kötelességszegés miatt állapítható meg. Ha a tanuló a fegyelmi eljárás megindítását követően újabb fegyelmi eljárást megalapozó kötelességszegést kö-vet el, vagy a korábbi fegyelmi eljárást megalapozó kötelességszegése a fegyelmi eljárás megin-dítását követően jut az oktatói testület tudomására, az oktatói testület dönthet úgy, hogy ezeket egy fegyelmi eljárásban kell elbírálni.
(2) Az oktatói testület a fegyelmi eljárás lefolytatására saját tagjai közül legalább háromtagú bi-zottságot választ (a továbbiakban: fegyelmi bizottság). A fegyelmi bizottság az elnökét saját tagjai közül választja meg. Az elnök jogosult az eljárás során mindazon intézkedések megtételére, dön-tések meghozatalára, amelyet jogszabály nem utal a fegyelmi bizottság vagy a tantestület hatás-köré-be. NSZFH/eszc-kossuth/000005-1/2021 NSZFH/eszc-kossuth/000005-{ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789-/}
Heves Megyei SZC Kossuth Zsuzsanna Technikum, Szakképző Iskola Kollégium és könyvtár
207. § (1) Az oktatói testület megrovás fegyelmi büntetést fegyelmi eljárás lefolytatása nélkül is kiszabhat, ha a tényállás megítélése egyszerű, és a kötelességszegést a tanuló elismeri.
220. § (1) A kiskorú tanuló törvényes képviselőjének kötelessége, hogy gyermekével vagy a ne-velése alatt álló kiskorú tanulóval megjelenjen a nevelési tanácsadáson, továbbá biztosítsa gyer-mekének az iskolapszichológusi vizsgálaton és a fejlesztő pedagógiai ellátáson való részvételét, ha a gyermekével vagy a nevelése alatt álló kiskorú tanulóval foglalkozó oktatók kezdeményezé-sére az oktatói testület erre javaslatot tesz.
7.4. A szakmai munkaközösségek
Az intézményben az alábbi munkaközösségek működnek:
• Társadalomtudományi,
• Természettudományi,
• Osztályfőnöki
• Idegen nyelvi,
• Személyiségfejlesztő
• Szakmai munkaközösség
• Rendészeti
• Intézményi önértékelési (BECS)
• Kollégiumi
A szakmai munkaközösség részt vesz az intézmény szakmai munkájának irányításában, tervezé-sében és ellenőrzésében. A munkaközösségek segítséget adnak az iskola oktatóinak szakmai, módszertani kérdésekben. A munkaközösség alapfeladata a pályakezdő oktatók munkájának se-gítése, javaslat a vezető oktató megbízására. A munkaközösség – az igazgató megbízására – részt vesz az iskola oktatóinak belső értékelésében, a próba érettségi, próbavizsga lebonyolításában, valamint az iskolai háziversenyek megszervezésében.
7.4.1. A szakmai munkaközösségek feladatai
A munkaközösség részt vesz az intézmény szakmai munkájának irányításában, tervezésében és ellenőrzésében, az intézmény szakmaki programjaihoz kapcsolódó véleményezésben.
(1) A szakmai munkaközösség dönt
a) működési rendjéről és munkaprogramjáról,
b) szaktrületén az oktatói testület által átruházott kérdésekről,
c) a szakképző intézményi tanulmányi versenyek programjáról.
(2) A szakmai munkaközösség - szakterületét érintően - véleményezi az oktatói munka eredmé-nyességét, javaslatot tesz annak továbbfejlesztésére.
(3) A szakmai munkaközösség véleményét - szakterületét érintően -
a) a szakképző intézmény szakmai programja, a szakképző intézmény által szervezett szakmai kép-zés képzési programja és a továbbképzési program elfogadásához, NSZFH/eszc-kossuth/000005-1/2021 NSZFH/eszc-kossuth/000005-{ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789-/}
Heves Megyei SZC Kossuth Zsuzsanna Technikum, Szakképző Iskola Kollégium és könyvtár
b) a szakmai oktatást segítő eszközök, a taneszközök, tankönyvek, segédkönyvek és tanulmányi segédletek kiválasztásához,
c) a felvételi követelmények meghatározásához,
d) a tanulmányok alatti vizsga részeinek és feladatainak meghatározásához
be kell szerezni.
(4) A szakmai munkaközösség feladatainak ellátására az oktatók kezdeményezésére szakképző intézmények közötti munkaközösség is létrehozható. A szakképző intézmények közötti mun-kakö-zösség jogkörét, működésének rendjét, vezetőjének kiválasztását az érdekeltek közötti meg-állapo-dás határozza meg.
(5) A szakmai munkaközösség - a szakképző intézmény szervezeti és működési szabályzatában meghatározottak szerint - gondoskodik az oktató munkájának szakmai segítéséről. A szakképző intézmény szervezeti és működési szabályzata a szakmai munkaközösség részére további fel-adato-kat is megállapíthat.
(6) A szakképző intézményben az azonos feladatok ellátására legalább öt oktató részvételével egy szakmai munkaközösség hozható létre.
A munkaközösségek tevékenysége
A nevelőtestület feladatainak átruházása alapján – a pedagógiai programmal és az éves munka-tervvel összhangban – a szakmai munkaközösségek feladatai az alábbiak:
• Javítják, koordinálják az tagintézményben folyó nevelő-oktató munka szakmai színvona-lát, minőségét.
• Együttműködnek egymással az iskolai nevelő-oktató munka színvonalának javítása, a gyorsabb információáramlás biztosítása érdekében úgy, hogy a munkaközösség-vezetők rendsze-resen konzultálnak egymással és az intézmény vezetőjével. Az intézmény vezetője a munkakö-zösség-vezetőket legalább évi gyakorisággal beszámoltatja.
• A munkaközösség a tanévre szóló munkaterv alapján részt vesz az intézményben folyó szakmai munka belső ellenőrzésében, az oktatók értékelési rendszerének működtetésével kapcso-latos feladatok ellátásában.
• Fejlesztik a szaktárgyi oktatás tartalmát, tökéletesítik a módszertani eljárásokat; a fakul-tációs irányok megválasztásában alkotó módon részt vesznek.
• Kezdeményezik a helyi pályázatok és tanulmányi versenyek kiírását, propagálják a me-gyei és országos versenyeket, háziversenyeket szerveznek tanulóink tudásának fejlesztése céljá-ból.
• Felmérik és értékelik a tanulók tudásszintjét.
• Szervezik az oktatók továbbképzését.
• Véleményezik az oktatói álláshelyek pályázati anyagát.
• Összeállítják az intézmény számára az osztályozó vizsgák, a szakmai vizsgák írásbeli té-telsorait, ezeket fejlesztik és értékelik.
• Javaslatot tesznek a költségvetésben rendelkezésre álló szakmai előirányzatok felhaszná-lására. NSZFH/eszc-kossuth/000005-1/2021 NSZFH/eszc-kossuth/000005-{ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789-/}
Heves Megyei SZC Kossuth Zsuzsanna Technikum, Szakképző Iskola Kollégium és könyvtár
• Támogatják a pályakezdő oktatók munkáját, fejlesztik a munkatársi közösséget. Javaslatot tesznek az iskolában gyakorló tanítást végző főiskolai és egyetemi hallgatók szakirányításának ellátására.
• Az intézménybe újonnan kerülő oktatók számára azonos vagy hasonló szakos oktatót, mentort biztosítanak, aki figyelemmel kíséri az új kolléga munkáját, tapasztalatairól negyed- évente referál az intézmény vezetőinek.
• Figyelemmel kísérik az intézményvezető kijelölése alapján a gyakornokok munkáját tá-mogató szakmai vezetők munkáját, segítik a gyakornokok beilleszkedését
7.4.2. A munkaközösség-vezető jogai, kötelezettségei és feladatai
A munkaközösség-vezető feladata a csoport tevékenységének szervezése, irányítása, koordiná-lása, eredményeik rögzítése, az információáramlás biztosítása a vezetés és az oktatók között. A munkaközösség-vezető legalább évente két alkalommal írásban beszámol az intézmény vezető-jének a csoport tevékenységéről, összeállítja a munkaközösség munkatervét, írásos beszámolót készít a tanév végi értékelő értekezlet előtt az elvégzett munkáról.
A szakmai munkaközösséget munkaközösség-vezető irányítja, akit a szakmai munkaközösség véleményének kikérésével az igazgató bíz meg határozott időtartamra, legfeljebb öt évre.
A munkaközösség-vezető feladata a munkaközösség tevékenységének szervezése, irányítása, ko-ordinálása, eredményeik rögzítése, az információáramlás biztosítása a vezetés és a oktatók között.
A munkaközösség-vezető legalább félévi gyakorisággal beszámol az intézmény vezetőjének a munkaközösség tevékenységéről, összeállítja a munkaközösség munkatervét, írásos beszámolót készít a tanév végi értékelő értekezlet előtt a munkaközösség munkájáról.
A munkaközösség-vezető jogai és feladatai
• Összeállítja az intézmény pedagógiai programja és aktuális feladatai alapján a munkakö-zösség éves munkatervét.
• Irányítja a munkaközösség tevékenységét, a munkaközösség szakmai és pedagógiai mun-káját., felelős a szakmai munkáért, értekezleteket hív össze,
• Az igazgató által kijelölt időpontban munkaközösség-vezető társai jelenlétében beszámol a munkaközösségben folyó munka eredményeiről, gondjairól és tapasztalatairól.
• Módszertani és szaktárgyi megbeszéléseket tart, segíti a szakirodalom használatát.
• Tájékozódik a munkaközösségi tagok szakmai munkájáról, munkafegyeleméről, intézke-dést kezdeményez az igazgatónál; a munkaközösség minden tagjánál órát látogat.
• Az igazgató megbízására a teljesítményértékelés rendszerében szakmai ellenőrző munkát, továbbá óralátogatásokat végez, tapasztalatairól beszámol az intézmény vezetésének.
• Képviseli állásfoglalásaival a munkaközösséget az intézmény vezetősége előtt és az isko-lán kívül.
• javaslatot tesz a szakmai továbbképzésekre, a munkaközösségi tagok jutalmazására, kitünteté-sére, stb.
• Összefoglaló elemzést, értékelést, beszámolót készít a munkaközösség tevékenységéről a nevelőtestület számára. NSZFH/eszc-kossuth/000005-1/2021 NSZFH/eszc-kossuth/000005-{ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789-/}
Heves Megyei SZC Kossuth Zsuzsanna Technikum, Szakképző Iskola Kollégium és könyvtár
• Állásfoglalása, javaslata, véleménynyilvánítása előtt köteles meghallgatni a munkaközös-ség tagjait; kellő időt kell biztosítani számára a munkaközösségen belüli egyeztetésre, mert a kö-zösség álláspontját a többségi vélemény alapján kell képviselnie.
• Ha a munkaközösség véleményét kéri az igazgató, akkor a munkaközösség-vezető köteles tájékozódni a munkaközösség tagjainak véleményéről, ha a munkaközösség-vezető személyes véleményét, akkor ez számára nem kötelező.
• elbírálja és jóváhagyásra javasolja a munkaközösség tagjainak helyi tantervhez igazodó tanme-neteit,
• ellenőrzi a munkaközösségi tagok szakmai munkáját, a tanmenetek szerinti előrehaladást és
annak eredményességét, hiányosságok esetén intézkedést kezdeményez az igazgató felé,
7.5. A szülőkkel, törvényes képviselőkkel történő kapcsolattartás formái és rendje
Szülői értekezletek
Az osztályok szülői értekezletét az osztályfőnök tartja. Az iskola tanévenként legalább két szülői értekezletet tart. Ezen túl a felmerülő problémák megoldása céljából az igazgató, az osztályfőnöki munkaközösség elnöke rendkívüli szülői értekezletet hívhat össze. Összevont szülői értekezletet az igazgató hívhat össze.
Oktatói fogadóórák
Az iskola valamennyi oktatójaa tanévenként – az igazgató által kijelölt időpontban – három alka-lommal tart fogadóórát. A fogadóórák időtartama legalább 90 perc. Ha az oktatónak nem sikerült minden szülővel megbeszélést folytatnia, a fogadóóra időtartama az igazgató döntése alapján ma-ximálisan 30 perccel meghosszabbítható.
Amennyiben a szülő, gondviselő a fogadóórán kívüli időpontokban kíván konzultálni gyermeke tanárával, akkor erre – a rendkívüli eseteket leszámítva – telefonon vagy elektronikus levél útján történő időpont-egyeztetés után kerülhet sor.
A szülők tájékoztatása
Az tagintézmény vezetői, a szaktanárok és az osztályfőnökök a digitális napló, és az ellenőrző könyv vezetésével tesznek eleget tájékoztatási kötelezettségüknek. A szülővel való kapcsolatfel-vétel telefonon vagy a digitális napló révén küldött elektronikus levéllel, postai levéllel történik.
Az osztályfőnök a digitális naplóba tett bejegyzés, a digitális napló üzenetküldő funkciójával vagy elektronikus levél útján írásban értesíti a szülőket a tanuló gyenge vagy hanyatló tanulmányi ered-ménye, vagy súlyos fegyelmi vétsége esetén. Az osztályfőnök a digitális napló és az ellenőrző könyv útján tájékoztatja a szülőket a fogadóórák, a szülői értekezletek időpontjáról és más fontos eseményekről lehetőleg egy héttel, de legalább öt munkanappal nappal az esemény előtt.
7.6. A tanulók ügyeinek kezelésével kapcsolatos szabályok
A tanulói hiányzás igazolása
A tanulói hiányzással kapcsolatos szabályozás a házirend feladatköre. Szabályzatunkban a házi-rend- ben foglaltak kiegészítése, a hiányzások és késések egységes elbírálása érdekében eljárási szabályokat rögzítünk az alábbiakban.
NSZFH/eszc-kossuth/000005-1/2021 NSZFH/eszc-kossuth/000005-{ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789-/}
Heves Megyei SZC Kossuth Zsuzsanna Technikum, Szakképző Iskola Kollégium és könyvtár
A tanuló köteles a tanítási órákról és az iskola által szervezett rendezvényekről való távolmara- dását a házirendben meghatározottak szerint igazolni. Az igazolásokat az osztályfőnök a tanév végéig köteles megőrizni.
A mulasztást igazoltnak kell tekinteni a következő esetekben:
a) a szülő (nagykorú diák esetén a tanuló) előzetes írásbeli kérelmére, ha a rendelkezésekben meghatározottak szerint engedélyt kapott a távolmaradásra,
b) orvosi igazolással igazolja távolmaradását,
c) a tanuló hatósági intézkedés, alapos indok miatt nem tudott megjelenni.
Igazoltnak kell tekinteni a késést, ha:
a) bejáró tanuló érkezik később méltányolható közlekedési probléma miatt,
b) rendkívüli esetben, ha a tanuló hibáján kívüli ok miatt történik késés (pl. baleset, rendkí-vüli időjárás stb.).
Igazolatlan mulasztásokkal kapcsolatos eljárási rend
Ha a tanuló távolmaradását nem igazolja, a mulasztás igazolatlan. Amennyiben a tanköteles ta-nuló igazolatlan hiányzása egy tanítási évben eléri
• az 1 órát, úgy az iskola köteles levélben értesíteni a szülőt, kollégiumi elhelyezés esetén a kol- légiumot is. Az értesítésben fel kell hívni a szülő figyelmét az igazolatlan mulasztás követ- kezményeire.
• 2 igazolatlan órát meghaladó hiányzás esetén az iskola értesíti a területileg illetékes gyer-mek- jóléti szolgálatot.
• 10 igazolatlan óra esetén a kormányhivatalt és a gyermekjóléti szolgálatot köteles értesí-teni az iskola.
• 30 igazolatlan óra esetén az iskola értesíti az általános szabálysértési hatóságot, illetve a gyermekjóléti szolgálatot.
• 50 igazolatlan órát ér el a tanuló mulasztása, az iskola igazgatója értesíti a tanuló tényleges tar- tózkodási helye szerint illetékes jegyzőt és a kormányhivatalt.
Nem tanköteles tanuló esetében, ha az igazolatlan mulasztások egy tanévben elérik a 30 órát, a tanuló kizárásra kerül, amennyiben az iskola előzőleg kétszer levélben felhívta a figyelmét az igazolatlan mulasztások következményeire. Ennek megelőzése érdekében 10 óra, majd 20 óra igazolatlan mulasz- tás után levélben értesíti az iskola a tanulót és annak szülőjét.
A szülő a tanítási napról való távolmaradást szülői igazolással utólag nem igazolhatja. A tanuló számára előzetes távolmaradási engedélyt a szülő (nagykorú tanuló esetében a tanuló) írásban kérhet. Az engedély megadásáról tanévenként három napig az osztályfőnök, ezen túl az igazgató dönt az osz- tályfőnök véleményezése alapján. A döntés során figyelembe kell venni a tanuló tanulmányi előmene- telét, magatartását, addigi mulasztásainak mennyiségét és azok okait.
Kedvezmények nyelvvizsgára, nemzetközi vizsgára
Nyelvvizsgára, nemzetközi informatikai vizsgára és egyéb nemzetközi vizsgára történő intenzív felké- szülés céljából a tanuló – a vizsganapokon kívül – két tanítási napot vehet igénybe. A és B NSZFH/eszc-kossuth/000005-1/2021 NSZFH/eszc-kossuth/000005-{ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789-/}
Heves Megyei SZC Kossuth Zsuzsanna Technikum, Szakképző Iskola Kollégium és könyvtár
típusú nyelvvizsgára egyaránt két-két nap felkészülési időt biztosítunk. Feltétele: a tanulónak be kell mutat- nia az írásbeli és szóbeli vizsga, egyéb nemzetközi vizsga időpontját tartalmazó hiva-talos levelet az osztályfőnöknek. A tanuló hiányzásának okát be kell jegyezni a napló megfelelő rovatába, és a havi összesítésnél figyelembe kell venni a mulasztott órák számát. Abban a kérdés-ben, hogy az igénybe vehető kedvezmény szempontjából mely egyéb vizsga számítható be, az igazgatónak van döntési jog- köre. Ha a nyelvvizsga, egyéb nemzetközi vizsga sikertelen, a to-vábbi próbálkozások előtt a tanuló újabb két napot kaphat a felkészülésre. Az újabb írásbeli és szóbeli vizsgán való részvételét az előzete- sen leírt módon engedélyezi és rögzíti az osztályfő-nök.
Versenyen, nyílt napon részt vevő tanulókat megillető kedvezmények
Megyei versenyek döntője előtt – a verseny napjain kívül – két, országos versenyek előtt három taní- tási napot fordíthat felkészülésre, ha a szaktanár és az igazgató ezt indokoltnak látja.
Az igénybevétel módját és idejét szaktanár határozza meg. A szaktanár tájékoztatja az osztályfő-nököt a felkészítésre fordított napok számáról és dátumáról, valamint a verseny időtartamáról. Az OKTV 2. és 3. fordulójába jutott diákok a versenyek előtt öt napot fordíthatnak a felkészülésre. A megyei és országos szervezésű versenyek iskolai fordulójára szabadnap nem jár, a kedvezmé-nyekre vonatkozóan a következő bekezdésben foglaltak tekintendők irányadónak.
Iskolai vagy városi versenyen résztvevő tanuló két órával (120 perc), megyei versenyen résztvevő tanuló a szaktanára által meghatározott időpontban mehet el a tanítási órákról. A szaktanár köteles tájékoztatni az osztályfőnököt és az érintett szaktanárokat a versenyzők nevéről, és a hiányzás pontos idejéről. Az OKTV iskolai fordulóján részt vevő tanulóink 12 órától kapnak felmentést az iskolai fog- lalkozásokon való részvétel alól.
Sportversenyekkel és egyéb esetekkel kapcsolatban – a szaktanár javaslatának meghallgatása után – az igazgató dönt. A döntést követően a szaktanár és az osztályfőnök az előzőekben leírt módon jár el.
A felsőoktatási tagintézmények által szervezett nyílt napon egy tanuló legföljebb egy tagintéz-ményben vehet részt. Ettől csak igen indokolt esetben lehet eltérni – az osztályfőnök javaslata s az igazgatóhelyettes döntése alapján. A nyílt napon való részvételt rögzíteni kell a naplóban, és ezt a hiányzást is figyelembe kell venni az összesítésnél.
A fenti szakaszokban szabályozott esetekben az osztályfőnök – a hiányzást iskolaérdekből törté- nő távollétnek minősíti a digitális naplóban, és a tanítási napokról, órákról való távolmaradást minden esetben figyelembe veszi a hiányzások havi összesítésénél.
A tanulói késések kezelési rendje
A digitális napló és a késők listáját rögzítő iratok bejegyzései szerint az iskolából rendszeresen késő tanuló szüleit az osztályfőnök értesíti, ismétlődés esetén behívja az iskolába. A magatartási jegy kialakításánál a rendszeres késéseket figyelembe kell venni. NSZFH/eszc-kossuth/000005-1/2021 NSZFH/eszc-kossuth/000005-{ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789-/}
Heves Megyei SZC Kossuth Zsuzsanna Technikum, Szakképző Iskola Kollégium és könyvtár
A tanuló tanítási óráról való késését, a késés percekben számított időtartamát és a tanuló hiány-zását az oktató a naplóba bejegyzi. A mulasztott órák igazolását az osztályfőnök végzi. Az igazo-latlan mulasztások hátterének felderítésében az osztályfőnök, a gyermek és ifjúságvédelmi fele-lőssel, az igazgatóhelyettessel együtt jár el, szükség esetén kezdeményezik a tankötelezettség megszegésére vonatkozó szabálysértési eljárást.
Tájékoztatás, a szülő behívása, értesítése
A szülők tájékoztatása, értesítése a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 51. § (3) bekezdésének előírá- sai szerint történik.
Tanköteles tanuló esetében:
• első igazolatlan óra után: a digitális napló adatai révén a szülő értesítése
• tizedik igazolatlan óra után: a szülő iktatott postai levélben történő értesítése
• a tizedik igazolatlan óra után: a lakóhely szerint illetékes jegyző értesítése (a másodpél-dányt az irattárban kell őrizni)
• a harmincadik igazolatlan óra után: a szülő postai úton történő értesítése (a másodpéldányt az irattárban kell őrizni)
• az ötvendik igazolatlan óra után: a jegyző értesítése
Az értesítésben minden alkalommal fel kell hívni a szülő figyelmét az igazolatlan mulasztás kö-vet- kezményeire.
Nem tanköteles kiskorú tanuló esetében:
• első igazolatlan óra után: a digitális napló adatai révén a szülő értesítése
• a tizedik igazolatlan óra után: a szülő postai úton történő értesítése (a másodpéldányt az irat- tárban kell őrizni)
• a huszadik igazolatlan óra után: a szülő postai úton történő értesítése (a másodpéldányt az irat- tárban kell őrizni)
• a harmincadik igazolatlan óra után: a tanulói jogviszony megszüntetése.
Az értesítést a tanulói jogviszony megszűnését megelőzően legalább két alkalommal postai úton is ki kell küldeni, ebben fel kell hívni a szülő figyelmét az igazolatlan mulasztás következménye-ire.
7.7. A képzési tanács
Iskolánkban jelenleg nem működik képzési tanács
a) a tanulók jogainak érvényesítése és kötelességük teljesítésének elősegítése érdekében,
b) a nevelő-oktató munka támogatása,
c) az oktatói testület, a tanulók, illetve a képzésben részt vevő személyek és kiskorú tanuló eseté-ben a kiskorú tanulók törvényes képviselői, a fenntartó, továbbá a szakképző intézmény működé-sében érdekelt más szervezetek együttműködésének előmozdítása, és NSZFH/eszc-kossuth/000005-1/2021 NSZFH/eszc-kossuth/000005-{ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789-/}
Heves Megyei SZC Kossuth Zsuzsanna Technikum, Szakképző Iskola Kollégium és könyvtár
d) a helyi közösségek érdekeinek képviselete
céljából a Kormány rendeletében meghatározott tagokból álló, a szakképző intézmény működé-sét, munkáját érintő kérdésekben véleményező és javaslattevő testületként működő képzési tanács hozható létre.
7.8. A diákönkormányzat
A diákönkormányzat az iskola diákjainak érdekvédelmi és jogérvényesítő szervezete. A diákön-kormányzat véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet az intézmény működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben. A diákönkormányzat saját szervezeti és működési szabályzata szerint működik, amely melléklete az intézményi SZMSZ-nek.
A diákönkormányzat az iskola diákjainak érdekvédelmi és jogérvényesítő szervezete. A diákön-kormányzat véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet az intézmény működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben. A diákönkormányzat saját szervezeti és működési szabály-zata szerint működik. Jogait a hatályos jogszabályok, joggyakorlásának módját saját szervezeti szabályzata tartalmazza. A működéséhez szükséges feltételeket az intézmény vezetője biztosítja a szervezet számára.
A diákönkormányzat véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a nevelési-oktatási intézmény mű-ködésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben.
A diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzatát a diákönkormányzat készíti el és a ne-velőtestület hagyja jóvá. Az iskolai diákönkormányzat élén, annak szervezeti és működési sza-bályzatában meghatározottak szerint választott diákönkormányzati vezető illetve az iskolai diák-bizottság áll.
A diákönkormányzat tevékenységét a diákmozgalmat segítő tanár támogatja és fogja össze, akit ezzel a feladattal – a diákközösség javaslatára – az igazgató bíz meg határozott, legföljebb ötéves időtartamra. A diákönkormányzat minden tanévben – az iskolai munkarendben meghatározott időben – diák-közgyűlést tart, melynek összehívását a diákönkormányzat vezetője kezdeményezi. A diákközgyűlés napirendi pontjait a közgyűlés megrendezése előtt 15 nappal nyilvánosságra kell hozni.
A diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzatát az intézmény belső működésének sza-bályai között kell őrizni. A diákönkormányzat az iskola helyiségeit, az iskola berendezéseit – az igazgatóhelyettessel való egyeztetés után – jelen szabályzatban írottak szerint – szabadon hasz-nálhatja.
A diákönkormányzat kérésével a DMS patronáló tanáron keresztül, vagy közvetlenül is fordulhat kérésével, kérdéseivel az igazgatóhoz.
A diákönkormányzat véleményét – a hatályos jogszabályok szerint – be kell szerezni
• az iskolai SZMSZ jogszabályban meghatározott rendelkezéseinek elfogadása előtt,
• a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározása előtt,
• az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor,
• a házirend elfogadása előtt NSZFH/eszc-kossuth/000005-1/2021 NSZFH/eszc-kossuth/000005-{ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789-/}
Heves Megyei SZC Kossuth Zsuzsanna Technikum, Szakképző Iskola Kollégium és könyvtár
A vélemények írásos vagy jegyzőkönyvi beszerzéséért az intézmény igazgatója felelős. A jogsza-bály által meghatározott véleményeztetésen felül a tagintézmény nem határoz meg olyan ügyeket, amelyekben a döntés előtt kötelező kikérni a diákönkormányzat véleményét.
7.9. Az osztályközösségek
Az iskolai közösségek legalapvetőbb szervezete, a tanítási-nevelési folyamat alapvető csoportja.
Az osztályközösségek
Az iskolai közösségek legalapvetőbb szervezete, a tanítási-nevelési folyamat alapvető csoportja.
Döntési jogkörébe tartoznak:
• az osztály diákbizottságának és képviselőjének megválasztása,
• küldöttek delegálása az iskolai diákönkormányzatba,
• döntés az osztály belügyeiben.
Az osztályközösségek vezetője: az osztályfőnök
Az osztályfőnököt – az osztályfőnöki munkaközösség vezetőjével konzultálva – az igazgató bízza meg minden tanév júniusában, elsősorban a felmenő rendszer elvét figyelembe véve.
Az osztályfőnök feladatai és hatásköre
• Az iskola szakmai programjának szellemében neveli osztályának tanulóit, munkája során maximális tekintettel van a személyiségfejlődés jegyeire.
• Együttműködik az osztály diákbizottságával, segíti a tanulóközösség kialakulását.
• Segíti és koordinálja az osztályban tanító oktatók munkáját. Kapcsolatot tart az osztály szülői közösségével. Figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály fegyelmi helyzetét.
• Minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát, minősítési javaslatát a nevelőtestület elé ter-jeszti. Szülői értekezletet tart.
• Ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli teendőket: digitális napló vezetése, ellenőr-zése, félévi és év végi statisztikai adatok szolgáltatása, bizonyítványok megírása, továbbtanulás-sal kapcsolatos adminisztráció elvégzése, hiányzások igazolása.
• Segíti és nyomon követi osztálya kötelező orvosi vizsgálatát.
• Kiemelt figyelmet fordít az osztályban végzendő ifjúságvédelmi feladatokra
• Az EMMI rendelet 69.§ (2)/f bekezdésében meghatározott feladatok ellátására az osztály-főnököket bízza meg a feladatok koordinálásával, akik kapcsolatot tartanak fenn a fenntartó által működtetett Gyermekjóléti Szolgálat szakembereivel, illetve a gyermekvédelmi rendszerhez kap-csolódó feladatokat ellátó más személyekkel, tagintézményekkel és hatóságokkal. A tanuló anyagi veszélyeztetettsége esetén kezdeményezi, hogy az iskola igazgatója indítson eljárást rend-szeres vagy rendkívüli gyermek- védelmi támogatás megállapítása érdekében.
• Tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok megoldására mozgó- sít, közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében.
• Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, büntetésére, segélyezésére. Részt vesz az osztály-főnö- ki munkaközösség munkájában, segíti a közös feladatok megoldását.
• Rendkívüli esetekben órát látogat az osztályban.
NSZFH/eszc-kossuth/000005-1/2021 NSZFH/eszc-kossuth/000005-{ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789-/}
Heves Megyei SZC Kossuth Zsuzsanna Technikum, Szakképző Iskola Kollégium és könyvtár
8. A külső kapcsolatok rendszere, formája és módjai
Külső kapcsolat Kapcsolat tartalma
POK
A POK bázisintézménye vagyunk.A POK által szervezett szakmai ren-dezvé-nyeken való részvétel biztosítási lehetősége az intézmény oktatói részé-re to-vábbképzés vagy önfejlesztés, a minőségi oktatásra törekvés céljából
Nevelési Tanácsadó
Hivatalos levél
Telefonos ügyintézés
Családsegítő Intézet
Együttműködési megállapodás: szociális segítő jelenléte az in-tézményben, heti rendszeres-séggel a diákok védelme, meg-előző, prevenciós, egyéni és csoportos foglalkozások tartása érdekében
Más oktatási intézmények
Az általános iskolákkal folyamatos szakmai kapcsolat ápolása:
a középiskolai, technikumi elvárások ismertetése által az általános iskolás di-ákok felkészítése a továbbtanulásra,
az intézmény szakmáinak megismerte-tése tanulmányi versenyek és rendez-vények szervezése által.
A szakképzési centrum más intéz-ményegységeivel szoros együttműkö-dés a minőségi oktatás megteremtése céljából.
A felsőfokú tanulmányokat biztosító intézményekkel szakmai kapcsolat ki-építése, rendezvényeiken, programja-ikon való részvétel szervezése iskolánk tehetséges diákjai számára.
Iskola egészségügyi szolgáltatá-sok
rendszeres kapcsolat
Gyakorlati oktatását végző gaz-dasági egységek, valamint me-gyei Iparkamarák és megyei Agrárkamarák
rendszeres kapcsolat
Tagintézményünk folyamatosan együttműködik valamennyi, a nevelő-oktató munkát segítő in-tézménnyel, szervezettel, különösen:
EKVI- vel
Városi egészségügyi intézmények, gyermekjóléti szolgálat
Rendőrség
Pénzintézetek
Tanulóink szakmai gyakorlati képzését biztosító tagintézmények, vállalatok
Együttműködés a pedagógus szakszervezettel
A tantestület együttműködik Eger város pedagógus szakszervezetével.
9. Duális képzőhelyek
Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézettel a
Gyermekjóléti és Bölcsőde
Partnereinkkel rendkívül szoros együttműködést tartunk fenn. NSZFH/eszc-kossuth/000005-1/2021 NSZFH/eszc-kossuth/000005-{ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789-/}
Heves Megyei SZC Kossuth Zsuzsanna Technikum, Szakképző Iskola Kollégium és könyvtár
Intézményünkben a pedagógusok közül vannak kollégák, akik a pedagógus szakszervezet tagjai. A tagi szervezetnek van pedagógus szakszervezeti képviselője. A képviselő rendszeresen láto-gatja a szakszervezeti üléseket, tartja a kapcsolatot a pedagógus szakszervezettel és az informá-ciókat havonta egy alkalommal a tantestület felé közzéteszi.
Iskolánkat támogató vállalatok, tagintézmények, vállalkozások.
10. Az ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok
10.1. A hagyományápolás tartalmi vonatkozásai
Az iskola hagyományainak ápolása, ezek fejlesztése és bővítése, valamint az iskola hírnevének meg- őrzése, öregbítés az iskolaközösség minden tagjának joga és kötelessége A hagyományok ápolásával kapcsolatos aktuális feladatokat, időpontokat, valamint felelősöket az oktatói testület az iskola az éves munkatervében határozza meg.
10.2. A hagyományápolás külső és intézményi hivatalos megjelenés megjelenési formái
A Heves Megyei Szakképzési Centrum hivatalos logója:
Az intézmény címere (jelvénye)
Az intézmény hagyományainak ápolása, ezek fejlesztése és bővítése, valamint az intézmény jó hírnevének megőrzése, öregbítése az intézményközösség minden tagjának joga és kötelessége.
A hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatokat, az ünnepélyekre, megemlékezésekre, ren-dezvényekre vonatkozó időpontokat, valamint a szervezési felelősöket a nevelőtestület az éves munkatervben határozza meg.
Az intézmény diákjainak kötelező ünnepi viselete:
lányok: fehér blúz és sötét szoknya (nadrág), NYAKKENDŐ + kitűző, fiúk: fehér ing és sötét öltöny, NYAKKENDŐ + kitűző.
10.3. Az intézmény hagyományos kulturális, ünnepi és egyéb rendezvényei
Történelmi eseményekről való megemlékezés NSZFH/eszc-kossuth/000005-1/2021 NSZFH/eszc-kossuth/000005-{ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789-/}
Heves Megyei SZC Kossuth Zsuzsanna Technikum, Szakképző Iskola Kollégium és könyvtár
A legjelentősebb történelmi eseményekről való megemlékezés minden esztendőben megtörténik. Ezekre az évfordulókra a tanulóközösségek műsort készítenek oktatóink segítségével. (október 23., március 15.) Lehetőség van arra is, hogy az igazgató által megbízott oktató készítse el a műsort az általa kiválasztott szereplők közreműködésével. A tanítási órák keretében minden év-ben megemlékezünk a kommunizmus áldozatairól, a trianoni békeszerződés évfordulójáról illetve a Holocaustról. Az iskolaközösség meg- emlékezik az iskola névadójáról, s az iskola alapításának évfordulójáról.
A tanulók életével összefüggő hagyományok
• tanévnyitó és tanévzáró ünnepség
• gólyatábor
• elsősök bemutatkozó műsora
• diáknap
• tanulmányi kirándulások
• klubdélutánok,
• gombavató,
• ballagás
• oklevél osztó ünnepség, a szakképzősök ünnepélyes eskütétele
A végzős osztályok szalagavató műsora színfolt az iskola életében. Kialakult hagyományos szín-vonalát és szerkezetét meg kell őrizni, a legrégibb hagyományaink egyikeként az iskolai hagyo-mányok szerves részét képezi.
A Zsuzsa- napok megrendezéskor az iskola koszorúzással, különböző díjak átadásával, sport és műveltségi versenyek, kiállítások megrendezésével, emlékezik névadónkra. Ünnepélyes keretek között tartjuk a tanévnyitót és a tanévzárót, valamint végzős diákjaink búcsúztatását, a ballagást.
11. A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje
Iskolaorvosi ellátás
Az iskolaorvos feladatait az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX.3.) NM-rendelet, s annak 2. sz. melléklete szerint végzi. Az iskolaorvos elvégzi a hatályos törvények és jogszabályok alapján a tanulók rendszeres egészségügyi felügyeletét és ellátását. Az iskolaorvost feladatainak ellátásában segíti az intézmény igazgatója. Az iskolaorvos munkájának ütemezését minden év áp-rilis 15-ig egyezteti az iskola igazgatójával. A beiskolázásra kerülő tanulók szakmai pályaalkal-massági vizsgálatát elvégzi. (az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. tv. és a 33/1998. (VI.24.) NM rendelet alapján).
Az iskolaorvos éves feladatait különösen:
- Az iskola diákjainak folyamatos egészségügyi felügyelete, a tanulók évente egy alkalom-mal történő szűrővizsgálata.
- A vizsgálatkor talált kóros elváltozások esetében a tanuló gondozásba vétele a 26/1997. (IX.3.) NM-rendelet alapján. NSZFH/eszc-kossuth/000005-1/2021 NSZFH/eszc-kossuth/000005-{ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789-/}
Heves Megyei SZC Kossuth Zsuzsanna Technikum, Szakképző Iskola Kollégium és könyvtár
- A testnevelési órákkal kapcsolatos gyógytestnevelési, könnyített-, felmentett- illetve nor-mál testnevelési csoportokba való besorolást a tanévet megelőző május 15-ig elvégzi, ki-véve, ha a vizsgálat oka később következett be. Amennyiben a tanév folyamán lesz szüksé-ges a tanuló gyógytestnevelésre történő utalása, előzetesen az intézmény vezetésével egyez-tetni köteles, a gyógytestnevelési csoportok szakszerű szervezése érdekében.
- A sporttal kapcsolatos iskolaorvosi feladatokat a külső sportegyesületben nem tag, de diák-sportköri versenyeken induló diákjaink sportorvosi szűrését, a fél évre érvényes igazolások kiadását elvégzi.
- Végrehajtja a szükséges és esedékes védőoltásokat, ellenőrzi az elrendelt járványügyi in-tézkedések végrehajtását.
- Sürgősségi eseti ellátást végez.
- Gondoskodik a tanulók egészségügyi állapotáról tanúskodó dokumentumok vezetéséről, a védőnő közreműködésével rendszeresen ellenőrzi, hogy a tanulók a szükséges szakorvosi vizsgálatokon részt vegyenek. A szükséges vizsgálatokra beutalót biztosít a diákoknak, őket a legszükségesebb gyógyszerekkel ellátja, ezt követően a háziorvosi rendelőbe irányítja ke-zelésre.
- Az osztályok szűrését követően kapcsolatot tart az osztályfőnökkel és a testnevelővel, ve-lük konzultál a tapasztalatairól, felhívja figyelmüket a tanulóknál tapasztalt rendellenessé-gekre.
Az iskolai védőnő feladatai (26/1997. (IX.3.) NM-rendelet, s annak 3. sz. melléklete szerint)
- A védőnő munkájának végzése során együttműködik az iskolaorvossal. Elősegíti az iskola-orvos munkáját, a szükséges szűrővizsgálatok ütemezését. Figyelemmel kíséri a tanulók egészségi állapotának alakulását, az előírt vizsgálatokon való megjelenésüket, leleteik meg-létét. Elvégzi a szűrővizsgálatokat megelőző ellenőrző méréseket (vérnyomás, testsúly, ma-gasság, hallásvizsgálat stb.).
- A védőnő szoros munkakapcsolatot tart fenn az intézmény vezetésével.
- Végzi a diákság körében a szükséges felvilágosító, egészségnevelő munkát, osztályfőnöki órákat, előadásokat tart az osztályfőnökkel együttműködve.
- Figyelemmel kíséri az egészségügyi témájú filmeket, könyveket, folyóiratokat, azokat min-dennapi munkájában felhasználja.
- Munkaidejét munkáltatója határozza meg.
Az iskolaorvos és a védőnői rendelések az orvosi szoba ajtaján és a honlapon kifüggesztett rende-lési időben vehetők igénybe. A tanköteles tanulók évenként egy alkalommal külön beosztás szerint fogászati, szemészeti és a védőnő munkaterve szerint általános szűrővizsgálaton vesznek részt. En-nek időpontjáról a tanulókat és a szülőket az osztályfőnök értesíti. A vizsgálatokon való részvétel kötelező. A hiányzók egyénileg kötelesek a pótlásról gondoskodni.
Egészséges életmódra nevelés
Az elveit, célkitűzéseit, módszereit az intézmény szakmai programja tartalmazza.
NSZFH/eszc-kossuth/000005-1/2021 NSZFH/eszc-kossuth/000005-{ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789-/}
Heves Megyei SZC Kossuth Zsuzsanna Technikum, Szakképző Iskola Kollégium és könyvtár
12. Az intézményi védő- és óvó előírások
12.1. A tanulói (illetve képzésben résztvevő) balesetek megelőzésével kapcsolatos felada-tok
A tanulók számára minden tanév első napján az osztályfőnök tűz-, baleset-, munkavédelmi tájé-koztatót tart, amelynek során – koruknak és fejlettségüknek megfelelő szinten – felhívja a figyel-müket a veszélyforrások kiküszöbölésére. A tájékoztató során szólni kell az iskola közvetlen kör-nyékének közlekedési rendjéről, annak veszélyeiről is. A tájékoztató megtörténtét és tartalmát dokumentálni kell, a tájékoztatás megtörténtét a diákok aláírásukkal igazolják.
Balesetvédelmi, munkavédelmi oktatást kell tartani minden tanév elején azon tantárgyak oktató-inak, amelyek tanulása során technikai jellegű balesetveszély lehetősége áll fönn. Ilyen tantár-gyak: fizika, kémia, biológia, számítástechnika, testnevelés, szakmai gyakorlati tárgyak. Az ok-tatás megtörténtét az e-naplóban is dokumentálni kell.
Az egyes szaktantermekben érvényes balesetvédelmi előírásokat belső utasítások és szabályzatok tartalmazzák, amelyeket a tanulókkal az oktató a tanév elején köteles megismertetni. Az ismerte-tésen jelen nem lévő tanulók számára pótlólag kell ismertetni az előírásokat. Az iskola számító-gépeit a tanulók csak oktatói felügyelet mellett használhatják.
Külön balesetvédelmi, munkavédelmi tájékoztatót kell tartani a diákok számára minden olyan esetben, amikor a megszokottól eltérő körülmények között végeznek valamely tevékenységet (pl. osztálykirándulás, munkavégzés, stb.). A tájékoztatást a foglalkozást vezető oktató köteles elvé-gezni és adminisztrálni.
A tanulóbalesetek bejelentése tanulóink és az oktatók számára kötelező. Az az oktató, aki nem jelenti az óráján történt balesetet, mulasztást követ el. A balesetek nyilvántartását és a kormány-hivatalnak történő megküldését az igazgató által megbízott munkavédelmi felelős végzi.
Az oktatók és egyéb munkavállalók számára minden tanév elején tűz-, baleset-, munkavédelmi tájékoztatót tart az intézmény munkavédelmi felelőse. A tájékoztató tényét és tartalmát dokumen-tálni kell. Az oktatáson való részvételt a munkavállalók aláírásukkal igazolják.
Az oktatók a tanítási órákra az általuk készített, használt technikai jellegű eszközöket csak külön engedéllyel vihetik be, az eszköz veszélytelenségének megállapítása az intézményvezető hatás-köre, aki szükség esetén szakember által kiadott véleményhez kötheti az eszköz órai használatát.
12.2. Az iskola munkavállalóinak feladatai a tanuló (illetve képzésben résztvevő) balese-tek esetén
A tanulók felügyeletét ellátó oktatónak a tanulót ért bármilyen baleset, sérülés, vagy rosszullét esetén haladéktalanul meg kell tennie a következő intézkedéseket:
- a sérült tanulót elsősegélyben kell részesítenie, vagy értesíteni kell a védőnőt, elsősegély-nyújtó oktatót - ha szükséges, orvost kell hívnia,
- a balesetet, sérülést okozó veszélyforrást a tőle telhető módon meg kell szüntetnie,
- minden tanulói balesetet, sérülést, rosszullétet azonnal jeleznie kell az iskola igazgatójának. NSZFH/eszc-kossuth/000005-1/2021 NSZFH/eszc-kossuth/000005-{ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789-/}
Heves Megyei SZC Kossuth Zsuzsanna Technikum, Szakképző Iskola Kollégium és könyvtár
E feladatok ellátásában a tanulóbaleset színhelyén jelenlévő többi oktatónak is részt kell vennie.
- A balesetet szenvedett tanuló elsősegélynyújtásban részesítő munkavállaló a sérülttel csak annyit tehet, amihez biztosan ért. Ha bizonytalan abban, hogy az adott esetben mit kell ten-nie, akkor feltétlenül orvost kell hívnia, és a beavatkozással meg kell várnia az orvosi se-gítséget.
- Az iskolában történt mindenféle balesetet, sérülést az iskola igazgatójának ki kell vizsgál-nia. A vizsgálat során tisztázni kell a balesetet kiváltó okokat és azt, hogy hogyan lett volna elkerülhető a baleset. A vizsgálat eredményeképpen meg kell állapítani, hogy mit kell tenni a hasonló balesetek megelőzése érdekében és a szükséges intézkedéseket végre kell hajtani.
12.3. A tanulóbalesetekkel kapcsolatos intézményi adminisztratív feladatok
- A tanulóbalesetet az előírt nyomtatványon nyilván kell tartani.
- A tanulóbalesetek bejelentése tanulóink és az oktatók számára kötelező. Az az oktató, aki nem jelenti az óráján történt balesetet, mulasztást követ el.
- A balesetekről az előírt nyomtatványon jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyv egy példányát meg kell küldeni a Centrumnak, egy példányt pedig át kell adni a tanulónak (kis-korú tanuló esetén a szülőnek). A jegyzőkönyv egy példányát az iskola őrzi meg.
- A balesetek nyilvántartását és, amennyiben szükséges, előírás szerint a kormányhivatalnak történő megküldését az igazgatói titkár végzi digitális rendszer alkalmazásával.
- A súlyos balesetet azonnal jelenteni kell a Centrumnak. A súlyos baleset kivizsgálásába legalább középfokú munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező személyt kell bevonni. • Az iskola igény esetén biztosítja az iskolai diákönkormányzat képviselőjének részvételét a tanulóbalesetek kivizsgálásában.
13. A tanuló fegyelmi felelőssége, a tanulói fegyelmi-, és az azt megelőző egyeztető eljárások részletes szabályai
Szkt. 65. §. (1) bekezdése: „Ha a tanuló a tanulói jogviszonyából származó kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, fegyelmi eljárás alapján, írásbeli határozattal fegyelmi büntetésben része-síthető. A fegyelmi eljárás megindítása és lefolytatása kötelező, ha a tanuló maga ellen kéri. Kis-korú tanuló esetén e jogot a kiskorú tanuló törvényes képviselője gyakorolja.”
Az egyes fegyelmi és azt megelőző eljárások keretszabályozását az Szkr. 196.§.- 214.§.-ok rög-zítik.
Az oktatói testület a fegyelmi eljárást átruházza az oktatói testületből választott három fős bizott-ságra.
A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 4.§ (1)/q szakaszában foglaltak alapján a tanulóval szem-ben lefolytatott fegyelmi eljárás részletes szabályait az alábbiakban határozzuk meg.
NSZFH/eszc-kossuth/000005-1/2021 NSZFH/eszc-kossuth/000005-{ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789-/}
Heves Megyei SZC Kossuth Zsuzsanna Technikum, Szakképző Iskola Kollégium és könyvtár
• A fegyelmi eljárás megindítása a tanuló terhére rótt kötelességszegést követő 30 napon belül történik meg, kivételt képez az az eset, amikor a kötelességszegés ténye nem derül ki azon-nal. Ebben az esetben a kötelességszegésről szóló információ megszerzését követő 30. nap a fe-gyelmi eljárás megindításának határnapja.
• A fegyelmi eljárás megindításakor az érintett tanulót és szülőt személyes megbeszélés ré-vén kell tájékoztatni az elkövetett kötelességszegés tényéről, valamint a fegyelmi eljárás megin-dításáról és a fegyelmi eljárás lehetséges kimeneteléről.
• A legalább háromtagú fegyelmi bizottságot a nevelőtestület bízza meg, a nevelőtestület ezzel kapcsolatos döntését jegyzőkönyvezni kell. A nevelőtestület nem jogosult a bizottság elnö-kének megválasztására, de arra vonatkozóan javaslatot tehet.
• A fegyelmi tárgyaláson felvett jegyzőkönyvet a fegyelmi határozat tárgyalását napirendre tűző nevelőtestületi értekezletet megelőzően legalább két nappal szóban ismertetni kell a fegyelmi jogkört gyakorló nevelőtestülettel. A jegyzőkönyv ismertetését követő kérdésekre, javaslatokra és észrevételekre a fegyelmi bizottság tagjai válaszolnak, az észrevételeket és javaslatokat – mér-legelésük után a szükséges mértékben – a határozati javaslatba beépítik.
• A fegyelmi tárgyaláson a vélt kötelességszegést elkövető tanuló, szülője (szülei), a fe-gyelmi bizottság tagjai, a jegyzőkönyv vezetője, továbbá a bizonyítási céllal meghívott egyéb személyek lehetnek jelen. A bizonyítás érdekében meghívott személyek csak a bizonyítás érdek-ében szükséges időtartamig tartózkodhatnak a tárgyalás céljára szolgáló teremben.
• A fegyelmi tárgyalásról és a bizonyítási eljárásról írásos jegyzőkönyv készül, amelyet a tárgyalást követő három munkanapon belül el kell készíteni és el kell juttatni a tagintézmény igazgatójának, a fegyelmi bizottság tagjainak és a fegyelmi eljárásban érintett tanulónak és szülő- jének.
• A fegyelmi tárgyalás jegyzőkönyvét a fegyelmi eljárás dokumentumaihoz kell csatolni, az iratot az iskola irattárában kell elhelyezni.
• A fegyelmi tárgyalást követően az elsőfokú határozat meghozatalát célzó nevelőtestületi értekezlet időpontját minél korábbi időpontra kell kitűzni, de
• A fegyelmi eljárással kapcsolatos iratok elválaszthatatlanságának biztosítására az iratokat egyetlen irattári számmal kell iktatni, amely után (törtvonal beiktatásával) meg kell jelölni az irat ezen belüli sorszámát.
Az intézményben folytatandó tanulói fegyelmi eljárás és fegyelmi tárgyalás célja, h. ogy a köte-lességszegést feltárja, az okokat megkeresse és ezekkel összefüggésben a további fegyelmi vét-séget megakadályozza. Büntetése mindenkor a tanuló életkorához, értelmi és érzelmi fejlettségé-hez és a kötelességszegés mértékéhez igazodik pedagógiai célzattal.
Ha a tanuló kötelességét vétkesen és súlyosan megszegi, valamint képzésével összefüggésben okoz kárt, fegyelmi eljárás alapján írásbeli fegyelmi büntetésben részesíthető.
1. A fegyelmi büntetés a következő lehet: Megrovás, Szigorú megrovás, Meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, megvonása, ha van ilyenben része, Áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba vagy iskolába, Eltiltás az adott iskolában a tanév folytatásától, NSZFH/eszc-kossuth/000005-1/2021 NSZFH/eszc-kossuth/000005-{ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789-/}
Heves Megyei SZC Kossuth Zsuzsanna Technikum, Szakképző Iskola Kollégium és könyvtár
Kizárás az iskolából.
2. A fegyelmi büntetések kiegészítő rendelkezéseit a Knt. 58§ (5) bekezdése határozza meg.
3. A fegyelmi eljárást - a megindítástól számított 30 napon belül - egy tárgyalásban be kell fejezni.
4. A fegyelmi eljárás megindításáról - az indokok megjelölésével - a tanulót és a kiskorú tanuló szülőjét értesíteni kell.
5. A gyakorlati képzés esetén elkövetett kötelességszegés esetén a gyakorlati képzés folyta-tóját is értesíteni kell a fegyelmi eljárásról, annak idejéről és helyéről, valamint indokáról. Gya-korlati képzést folytató helyett az oktatási tagintézmény gyakorlati képzés vezetője is jelen lehet a gyakorlati képzést érintő kötelezettségszegés tisztázására lefolytatott fegyelmi tárgyaláson.
6. A fegyelmi tárgyalás időpontjáról, helyéről és indokáról a tanuló és szülő külön-külön kap értesítést, amelyet a tárgyalás előtt legalább 8 nappal meg kell kapjanak.
7. A fegyelmi tárgyalást akkor is meg lehet tartani, ha az ismételt szabályszerű értesítés el-lenére a tanuló, szülő nem jelenik meg.
8. A fegyelemi eljárás során a tanulót meg kell hallgatni, számára biztosítani kell, hogy ál-láspontját közölhesse, védekezhessen. Amennyiben a meghallgatáskor a tanuló vitatja kötelezett-ségszegését, illetve a fegyelmi vétség súlya vagy feltárása indokolja, tárgyalást kell kitűzni. A tárgyalás alkalmával a tényállást végérvényesen tisztázni kell és annak ismeretében születik meg a fegyelmi büntetés, vagy ha a tanuló fegyelmi vétsége kizárható, a felmentés.
9. Ugyanazért a fegyelmi vétségért csak egy fegyelmi büntetés adható, így ha a kollégium is érintett az iskolai fegyelmi eljárásban, úgy csak egy helyen szabható ki a büntetés.
10. A fegyelmi tárgyalás előtt a tanulót tájékoztatni kell jogairól, majd újból fel kell tárni számára a vétséget és bemutatni a bizonyítékokat.
11. A fegyelmi bizottság tagjai a nevelőtestületből tevődik össze, minimum 3 fővel, a bizott-ság élén a fegyelmi bizottság elnöke áll.
12. A tárgyalásról és a bizonyítási eljárásról jegyzőkönyvet kell készíteni, mely tartalmazza a tárgyalás helyét, idejét, a jelenlévők nevét és az elhangzottak lényegét. Szó szerinti rögzítésre akkor van szükség, ha az a jelenlévők közül bárki külön kéri vagy azt a bizottság elnöke indo-koltnak tartja.
13. A fegyelmi eljárás során törekedni kell arra, hogy minden körülmény tisztázásra kerüljön és a fegyelmi büntetés ennek ismeretében kerüljön kiszabásra.
14. A fegyelmi határozatot a tárgyalás végén szóban ki kell hirdetni, majd azt levélben, 8 napon belül meg kell küldeni. Amennyiben az ügy bonyolultsága vagy egyéb más fontos ok azt megköveteli, úgy a fegyelmi határozat kihirdetését a fegyelmi jogkörrel rendelkező személy 8 nappal elhalaszthatja.
15. A fegyelmi eljárást határozattal meg kell szüntetni, ha
o bebizonyosodott, hogy a tanuló nem követett el fegyelmi vétséget, a fegyelmi vétség mértéke nem indokolja a fegyelmi büntetést,
o a kötelességszegést követően három hónapnál több idő telt el,
o nem bizonyítható a fegyelmi vétség vagy az,
o hogy a fegyelmi vétséget a tanuló követte el. NSZFH/eszc-kossuth/000005-1/2021 NSZFH/eszc-kossuth/000005-{ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789-/}
Heves Megyei SZC Kossuth Zsuzsanna Technikum, Szakképző Iskola Kollégium és könyvtár
16. Az elsőfokú fegyelmi határozat ellen a tanuló, kiskorú esetén szülője fellebbezéssel élhet. A fellebbezést a határozat kézhezvételétől számított tizenöt napon belül kell az elsőfokú fegyelmi jogkörrel rendelkezőhöz eljuttatni.
17. A fellebbezés anyagát és az összes, a bizonyítási eljárás során feltárt tényeket tartalmazó iratokat, jegyzőkönyveket az elsőfokú fegyelmi jogkör gyakorlója 8 napon belül felterjeszti a má-sodfokú fegyelmi jogkör gyakorlójához.
18. A másodfokú fegyelmi határozat meghozatalában nem vehet részt: A tanuló közeli hozzátartozója, A kötelességszegésben érintett személy/ek, Aki az elsőfokú határozathozatalban részt vett, Az elsőfokú határozathozatalban tanúvallomást tett, Az elsőfokú határozathozatalban szakértőként járt el.
A fegyelmi tárgyalás elején tájékoztatni kell a tanulót jogairól:
A tanulónak joga van a fegyelmi eljárás során védelmére álláspontját, védekezését előadni, az esetlegesen vitatott normaszegés tisztázása érdekében igazát bizonyítani, illetve ahhoz bizonyíté-kot/kokat bemutatni, tanúkat megnevezni. A tanulónak joga van magát meghatalmazottjával kép-viseltetni. A fegyelmi határozat ellen a tanulónak, kiskorú esetében a tanuló szülőjének joga van fellebbezéssel élni, amit a fegyelmi határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül írásban megtehet.
A fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárás részletes szabályai
A fegyelmi eljárást a köznevelési törvény 53. §-ában szereplő felhatalmazás alapján egyeztető eljárás előzheti meg, amelynek célja a kötelességszegéshez elvezető események feldolgozása, ér-tékelése, ennek alapján a kötelességszegéssel gyanúsított és a sérelmet elszenvedő közötti meg-állapodás létre- hozása a sérelem orvoslása érdekében. Az egyeztető eljárás célja a kötelességét megszegő tanuló és a sértett tanuló közötti megállapodás létrehozása a sérelem orvoslása érdek-ében.
Az egyeztető eljárás részletes szabályait az alábbiak szerint határozzuk meg:
Az egyeztető eljárás kezdeményezése az intézményvezető kötelezettsége.
Az egyeztető eljárás részletes szabályait az alábbiak szerint határozzuk meg:
• az intézmény vezetője a fegyelmi eljárás megindítását megelőzően személyes találkozó révén ad információt a fegyelmi eljárás várható menetéről, valamint a fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárás lehetőségéről
• a fegyelmi eljárást megindító határozatban tájékoztatni kell a tanulót és a szülőt a fegyelmi el- járást megelőző egyeztető eljárás lehetőségéről, a tájékoztatásban meg kell jelölni az egyeztető eljárásban történő megállapodás határidejét
• az egyeztető eljárás kezdeményezése a tagintézményvezetőkötelezettsége NSZFH/eszc-kossuth/000005-1/2021 NSZFH/eszc-kossuth/000005-{ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789-/}
Heves Megyei SZC Kossuth Zsuzsanna Technikum, Szakképző Iskola Kollégium és könyvtár
• a harmadik kötelezettségszegéskor indított fegyelmi eljárásban az iskola a fe-gyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárást nem alkalmazza, ebben az esetben erről a tanulót és a szülőt nem kell értesíteni
• az egyeztető eljárás időpontját – az érdekeltekkel egyeztetve – a tagintézmény igazgatója tűzi ki, az egyeztető eljárás időpontjáról és helyszínéről, az egyeztető eljárás vezetés-ével megbízott oktató személyéről elektronikus úton és írásban értesíti az érintett feleket
• az egyeztető eljárás lefolytatására a tagintézmény vezetője olyan helyiséget jelöl ki, ahol biztosíthatók a zavartalan tárgyalás feltételei
• az intézmény vezetője az egyeztető eljárás lebonyolítására írásos megbízásban a tagintézmény bármely oktatóját felkérheti, az egyeztető eljárás vezetőjének kijelöléséhez a sértett és a sérelmet elszenvedett tanuló vagy szülőjének egyetértése szükséges
• a feladat ellátását a megbízandó személy csak személyes érintettségre hivatkozva utasíthatja vissza
• az egyeztető személy az egyeztető eljárás előtt legalább egy-egy alkalommal kö-teles a sértett és a sérelmet elszenvedő féllel külön-külön egyeztetést folytatni, amelynek célja az álláspontok tisztázása és a felek álláspontjának közelítése
• ha az egyeztető eljárás alkalmazásával a sértett és a sérelmet elszenvedő fél azzal egyetért, a tagintézmény vezetője a fegyelmi eljárást a szükséges időre, de legföljebb három hó-napra felfüggeszti
• az egyeztetést vezetőnek és a tagintézmény vezetőjének arra kell törekednie, hogy az egyeztető eljárás – lehetőség szerint – 30 napon belül írásos megállapodással lezáruljon
• az egyeztető eljárás lezárásakor a sérelem orvoslásáról írásos megállapodás készül, amelyet az érdekelt felek és az egyeztetést vezető okttók írnak alá
• az egyeztető eljárás időszakában annak folyamatáról a sértett és a sérelmet okozó tanuló osztályközösségében kizárólag tájékoztatási céllal és az ennek megfelelő mélységben lehet in- formációt adni, hogy elkerülhető legyen a két fél közötti nézetkülönbség fokozódása
• az egyeztető eljárás során jegyzőkönyv vezetésétől el lehet tekinteni, ha a jegyző-könyvezéshez egyik fél sem ragaszkodik.
• a sérelem orvoslásáról kötött írásbeli megállapodásban foglaltakat a kötelesség-szegő tanuló osztályközösségében meg lehet vitatni, továbbá az írásbeli megállapodásban meg-határozott körben nyilvánosságra lehet hozni
• a harmadik kötelezettségszegéskor indított fegyelmi eljárásban az iskola a fegyelmi eljá-rást megelőző egyeztető eljárást nem alkalmazza, ebben az esetben erről a tanulót és a szülőt nem kell értesíteni
• az egyeztető eljárás időpontját – az érdekeltekkel egyeztetve – a tagintézmény igazgatója tűzi ki, az egyeztető eljárás időpontjáról és helyszínéről, az egyeztető eljárás vezetésével megbí-zott oktató személyéről elektronikus úton és írásban értesíti az érintett feleket
• az egyeztető eljárás lefolytatására a tagintézmény vezetője olyan helyiséget jelöl ki, ahol biztosíthatók a zavartalan tárgyalás feltételei
• az intézmény vezetője az egyeztető eljárás lebonyolítására írásos megbízásban az intéz-mény bármely oktatóját felkérheti, az egyeztető eljárás vezetőjének kijelöléséhez a sértett és a sérelmet elszenvedett tanuló vagy szülőjének egyetértése szükséges NSZFH/eszc-kossuth/000005-1/2021 NSZFH/eszc-kossuth/000005-{ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789-/}
Heves Megyei SZC Kossuth Zsuzsanna Technikum, Szakképző Iskola Kollégium és könyvtár
• a feladat ellátását a megbízandó személy csak személyes érintettségre hivatkozva utasít-hatja vissza
• az egyeztető személy az egyeztető eljárás előtt legalább egy-egy alkalommal köteles a sértett és a sérelmet elszenvedő féllel külön-külön egyeztetést folytatni, amelynek célja az állás-pontok tisztázása és a felek álláspontjának közelítése
• ha az egyeztető eljárás alkalmazásával a sértett és a sérelmet elszenvedő fél azzal egyetért, a tagintézmény vezetője a fegyelmi eljárást a szükséges időre, de legföljebb három hónapra fel-függeszti
az egyeztetést vezetőnek és a tagintézmény vezetőjének arra kell törekednie, hogy az egyeztető eljárás – lehetőség szerint – 30 napon belül írásos megállapodással lezáruljon
• az egyeztető eljárás lezárásakor a sérelem orvoslásáról írásos megállapodás készül, ame-lyet az érdekelt felek és az egyeztetést vezető oktatók írnak alá
• az egyeztető eljárás időszakában annak folyamatáról a sértett és a sérelmet okozó tanuló osztályközösségében kizárólag tájékoztatási céllal és az ennek megfelelő mélységben lehet in- formációt adni, hogy elkerülhető legyen a két fél közötti nézetkülönbség fokozódása
• az egyeztető eljárás során jegyzőkönyv vezetésétől el lehet tekinteni, ha a jegyzőkönyve-zéshez egyik fél sem ragaszkodik.
• a sérelem orvoslásáról kötött írásbeli megállapodásban foglaltakat a kötelességszegő ta-nuló osztályközösségében meg lehet vitatni, továbbá az írásbeli megállapodásban meghatározott körben nyilvánosságra lehet hozni
14. Az intézményi dokumentumok kezelésének, hitelesítésének, kiadmányozásának, nyilvánosságra hozatalának rendje
14.1. Az elektronikus úton előállított, papíralapú nyomtatványok hitelesítési rendje
Az iskolánkban használatos Kréta Iskolai Alaprendszer elektronikusan előállított, papíralapon tá-rolt adatként kezelendő. Az elektronikus naplóba az adatokat digitális úton viszik be az iskola vezetői, oktatói és az adminisztrációért felelős alkalmazottak. A digitális napló elektronikus úton tárolja a tanulók adatait, osztályzatait, a tanítási órák tananyagát, a hiányzókat, valamint a tanulókkal kapcso-latos intézkedéseket, a szülők értesítését. A tanév végén az adott tanév digitális naplója archiválásra kerül: CD lemezre kerül kiírásra.
Féléves gyakorisággal kell kinyomtatni a tanulók által elért félévi, év végi eredményeket, a tanulók igazolt és igazolatlan óráit, a tanulói záradékokat. Félévkor a tanuló előbb felsorolt adatait tartalmazó kivonatot ki kell nyomtatni, azt az osztályfőnöknek alá kell írnia, az iskola körbélyegzőjével le kell pecsételni, a kinyomtatott iratot pedig át kell adni a tanulónak, vagy a szülőnek. NSZFH/eszc-kossuth/000005-1/2021 NSZFH/eszc-kossuth/000005-{ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789-/}
Heves Megyei SZC Kossuth Zsuzsanna Technikum, Szakképző Iskola Kollégium és könyvtár
Eseti gyakorisággal kell kinyomtatni a tanuló által elért eredményeket, az igazolt és igazolatlan órák számát, a záradékokat tartalmazó iratot iskolaváltás vagy a tanulói jogviszony más megszűnésének eseteiben.
14.2. Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok kezelési rendje
A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 111. § alapján a szakképzés információs rend-sze-re (a továbbiakban: SZIR) hatósági és szakmai tevékenységeket kiszolgáló elektronikus al-kalmazá-sok, adatállományok, dokumentációk adatbázisa, valamint országos statisztikai és jogo-sultságalapú adatszolgáltatási rendszer, amely szakmai rendszerekből, azokat kiszolgáló, támo-gató segédprog-ramokból és alrendszerekből épül fel.
A SZIR egyik legfontosabb része a szakképző intézményekben jogviszonnyal rendelkező tanulók központi nyilvántartása.
Az Szkr. 342. § alapján a SZIR-ben a köznevelés információs rendszere részeként kell nyilvántar-tani a tanulók és a képzésben részt vevő személyek nyilvántartásának az oktatási nyilvántartásról szóló 2018. évi LXXXIX. törvény. 1/A. melléklet II. rész 1. pont a), d)–e) és g)– j) pontja alapján kezelt adatait.
A SZIR-ben tárolt adatokhoz az intézmények közvetlenül nem férnek hozzá, a tárolt adatok tölté-se és frissítése automatikusan a Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszerből , mint adatbázisból történik.
14.3. Adatkezelés, adatok továbbításának rendje, adatvédelem
Az intézményi adatok kezeléséről a hatályos jogszabályok, a Centrum mindenkor hatályos Adat-kezelési és Adatvédelmi Szabályzata, valamint az intézmény Irat- és dokumentumkezelési Sza-bályzata rendelkezik.
Az intézményi adatok kezeléséről a hatályos jogszabályok, a Centrum mindenkor hatályos Adatke-zelési és Adatvédelmi Szabályzata, valamint az intézmény Irat- és dokumentumkezelési Szabályzata rendelkezik a Szkt. 114. § - 118.§ rendelkezései valamint az információs önrendelke-zési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján.
(14. sz. melléklet).
15. Munkaköri leírás-minták
Az intézmény munkavállalói a munkaszerződésük kötelező mellékleteként, a munkakörükben el-látott feladatokat a munkaköri leírásuk alapján látják el. Az intézményben alkalmazott munkaköri leírás-mintákat a jelen SZMSZ melléklete tartalmazza. A mellékletben található munkaköri leírás - minták csak támpontul szolgálnak az egyes feladat- és munkakörökhöz. Az oktatói NSZFH/eszc-kossuth/000005-1/2021 NSZFH/eszc-kossuth/000005-{ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789-/}
Heves Megyei SZC Kossuth Zsuzsanna Technikum, Szakképző Iskola Kollégium és könyvtár
munkaköri leírásokat az igazgató a szükségleteknek megfelelően bármikor módosíthatja. A munkaköri leírások módosításhoz nem szükséges a jelen SZMSZ módosítása.
A nem oktató munkavállalók esetében a munkaköri leírások esetében az átruházott jogkör-gyakorlás alapján kell eljárnia az igazgatónak.
16. Egyéb foglalkozások célja, szervezeti formái, időkeretei
16.1. A tanítási órán kívüli egyéb foglalkozások
Az iskola – a tanórai foglalkozások mellett a tanulók érdeklődése, igényei, szükségletei, valamint az intézmény lehetőségeinek figyelembe vételével a Centrum jóváhagyásával tanórán kívüli egyéb foglalkozásokat szervezhet, melyet a szakmai programban rögzít.
- Az iskola – a tanórai foglalkozások mellett a tanulók érdeklődése, igényei, szükségletei, valamint az intézmény lehetőségeinek figyelembe vételével tanórán kívüli egyéb foglalko-zásokat szervez. A foglalkozások helyét és időtartamát az igazgató és helyettesei rögzítik a tanórán kívüli órarendben, terembeosztással együtt. A foglalkozásokról naplót kell vezetni.
- A tehetséggondozás keretéül szolgáló csoportokat a magasabb szintű képzés igényével a munkaközösség-vezetők és az igazgató egyeztetése után lehet meghirdetni. Ezek vezetőit az igazgató bízza meg. A foglalkozások időpontjáról és a látogatottságról naplót kell ve-zetni.
- A tanulók öntevékeny diákköröket hozhatnak létre, melynek meghirdetését, megszervezé-sét és működtetését a diákok végzik. A diákkörök munkája nagymértékben hagyatkozik a kreatív tanulók aktivitására, önfejlesztő tevékenységre. A diákkörök szakmai irányítását a tanulók kérése alapján kimagasló felkészültségű oktatók vagy külső szakemberek végzik az intézményvezető engedélyével.
- Az iskola ünnepi műsorainak, megemlékezéseinek terveit az éves munkaterv tartalmazza a műsor elkészítéséért felelős oktató megnevezésével. Az ünnepségeken az iskola tanulói a házirend, az SzMSz és a szóbeli utasításoknak megfelelő öltözékben és rendben kötelesek megjelenni.
- A versenyeken való részvétel a diákjaink képességeinek kialakítását és fejlesztését célozza. A tanulók tagintézményi, városi és országos meghirdetésű versenyeken vehetnek részt, szaktanári felkészítést igénybe véve. A meghirdetett országos versenyekre a felkészítésért, a szervezésért, a nevezésért a szaktárgyi munkaközösségek és az igazgatóhelyettes felelő-sek.
- A felzárkóztatások, korrepetálások célja az alapképességek fejlesztése és a tantervi köve-telményekhez való felzárkóztatás. A korrepetálást az igazgató által megbízott oktató tartja.
- Az iskolai drámacsoport az iskola tanulói és szülői körében jelentkező széleskörű igényeket elégit ki működésével. Feladata tehetséges diákjaink számára kibontakozási lehetőség biz-tosítása, produkciók készítése az iskola és a város különféle kulturális rendezvényeire
A tanulmányi kirándulás az iskolai élet, a közösségek kialakításának és fejlődésének szer-ves, pótolhatatlan része. Ezért az iskola mindent megtesz a kirándulások igényes és egyben NSZFH/eszc-kossuth/000005-1/2021 NSZFH/eszc-kossuth/000005-{ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789-/}
Heves Megyei SZC Kossuth Zsuzsanna Technikum, Szakképző Iskola Kollégium és könyvtár
olcsó megszervezése és problémamentes lebonyolítása érdekében. A tanulmányi kirándu-lások szervezésének és lebonyolításának kérdéseit igazgatói utasításban kell szabályozni.
16.2. Intézményi sportkör
Diákjaink számra a szakmai programunk heti öt testnevelési órát tartalmaz, amennyiben minden nap közismereti oktatás folyik. A mindennapos testnevelést azokon a napokon valósul meg, ami-kor közismereti oktatás folyik.
A szakmai gyakorlati napokon nincs testnevelés óra. Az érintett tanulócsoportoknak heti 4 test-nevelés óra van abban az adott tanévben vagy félévben, amikor az iskolában számukra nincs köz-ismereti oktatás.
Az iskola kiemelt feladatként kezeli a szervezett testmozgást.
Biztosítja a mindennapos testedzést a tanórán, tanórán kívüli tömegsport és sportköri foglalkozás keretében.
- az intézmény sporttevékenységének a tervezése,
- mindennapos testnevelés megszervezésének bemutatása (R. 141.§)
- tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata (EMMI r. 9.§ (7))
- egyéb intézményi sporttevékenységek
A tanulók a törvény által megszabott óraszámban testnevelési órán vesznek részt.
A testnevelők tömegsport keretében a tanítási napokon délután tartanak testedzéseket A tanulókat a testnevelési órák látogatása alól csak iskolaorvosi vélemény alapján lehet felmenteni.
A testnevelési órákon sportruházat viselése kötelező. Ennek jellegét a házirend szabályozza.
A tanulók egy részét egészségi állapota miatt iskolaorvosi vélemény alapján könnyített, vagy gyógy-testnevelési foglalkozásokra kell beosztani.
A kötelező testnevelési órákon felül szervezett heti 2-2 órás gyógytestnevelési foglalkozáson tör-ténő részvétellel azon tanulóink számára, akik – az iskola egészségügyi szolgálat szakvéleménye szerint – a rendes testnevelési órákon is részt vehetnek.
Iskolánk az alábbi diák sportcsoportok működését támogatja:
- lány és fiú kézilabda sportcsoport
- lány röplabda sportcsoport
- fiú és lány kosárlabda sportcsoport
- labdarúgó sportcsoport
- úszás sportcsoport
Sportcsoportjaink minimum heti 2-2 óra időtartamban biztosítanak, testedzési lehetőséget diák-jaink számára Biztosítjuk sportkörünk számára az országos és a megyei, valamint a városi sport-versenyeken, a diákolimpián történő részvétel feltételeit. Lehetőséget biztosítunk diákjainknak, hogy a mindennapos testnevelés követelményeit diáksportkörünkben, a sportcsoportokban telje-sítsék. A benyújtott jelentkezések alapján a sportköri foglalkozást választó diákok számára a heti két órás foglalkozás kötelező.
Saját sportcsoportjainkon kívül együttműködünk a városban működő szakosztályokkal. Biztosít-juk diákjaink számára a könnyített- és gyógytestnevelés oktatását, a feladat ellátása érdekében saját gyógy testnevelővel rendelkezünk. NSZFH/eszc-kossuth/000005-1/2021 NSZFH/eszc-kossuth/000005-{ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789-/}
Heves Megyei SZC Kossuth Zsuzsanna Technikum, Szakképző Iskola Kollégium és könyvtár
Az iskola és a diáksportkör vezetése közötti kapcsolattartás alapja a diáksportkör munkaterve, amelyet az iskola igazgatója a tanév munkatervének elkészítése előtt beszerez. A feladatok meg-oldásához figyelembe veszi a diáksportkör munkatervét, biztosítja a szükséges erőforrásokat és a megvalósításhoz szükséges feltételeket. A diáksportkör elnöke a tanév végén beszámol a sportkör tevékenységéről, az eredményekről listát készít, amelyet az iskola vezetése beemel a tanévről szóló beszámolóba, megjelenít az iskola weblapján. Egyebekben a diáksportkör vezetőjével napi operatív kapcsolatot tart az intézmény vezetője.
17. A képzésben részt vevő személyek egészségét veszélyeztető helyzetek kezelésére irányuló eljárásrend
17.1. Rendkívüli esemény és bombariadó esetén szükséges teendők
Az Intézmény minden felmerülő rendkívüli eseményről a Centrum főigazgatóját (másodsorban helyettesét) - érintettség esetén a kancellárt is - haladéktalanul köteles tájékoztatni.
Az intézmény működésében rendkívüli eseménynek kell minősíteni minden olyan előre nem lát-ható eseményt, amely a nevelő és oktató munka szokásos menetét akadályozza, illetve az intéz-mény tanulóinak és dolgozóinak biztonságát és egészségét, valamint az intézmény épületét, fel-szerelését veszélyezteti.
Rendkívüli eseménynek minősül különösen:
- a természeti katasztrófa (pl. villámcsapás, földrengés, árvíz, belvíz stb.)
- a tűz
- a robbantással történő fenyegetés.
- betörés,
- baleset
Amennyiben az intézmény bármely tanulójának vagy dolgozójának az intézmény épületét vagy a benne tartózkodó személyek biztonságát fenyegető rendkívüli eseményre utaló tény jut a tu-domására, köteles azt azonnal közölni az intézmény igazgatójával illetve valamely intézkedésre jogosult felelős vezetővel.
Rendkívüli esemény esetén intézkedésre jogosult felelős vezetők:
- igazgató
- kollégiumvezető
- igazgatóhelyettesek
- gyakorlati oktatás-vezető NSZFH/eszc-kossuth/000005-1/2021 NSZFH/eszc-kossuth/000005-{ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789-/}
Heves Megyei SZC Kossuth Zsuzsanna Technikum, Szakképző Iskola Kollégium és könyvtár
A rendkívüli eseményről azonnal értesíteni kell:
- a Centrum Főigazgatóját
- tűz esetén a tűzoltóságot
- robbantással történő fenyegetés esetén a rendőrséget
- személyi sérülés esetén a mentőket
- egyéb esetekben az esemény jellegének megfelelő rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szerveket, ha ezt az intézmény igazgatója szükségesnek tartja.
A rendkívüli esemény észlelése után az igazgató vagy az intézkedésre jogosult felelős vezető utasítására az épületben tartózkodó személyeket S-O-S csengetéssel riasztani kell, valamint ha-ladéktalanul hozzá kell látni a veszélyeztetett épület kiürítéséhez. A veszélyeztetett épületet található a benntartózkodó tanulócsoportoknak a tűzriadó-terv és a bombariadó-terv mellékle-teiben „Kiürítési terv” alapján kell elhagyniuk.
A tanulócsoportoknak a veszélyeztetett épületből való kivezetéséért és a kijelölt területen tör-ténő gyülekezésért, valamint a várakozás alatti felügyeletért a tanulók részére tanórát vagy más foglalkozást tartó oktató a felelős.
A veszélyeztetett épület kiürítése során fokozottan ügyelni kell a következőkre:
- az épületből minden tanulónak távoznia kell, ezért az órát, foglalkozást tartó nevelőnek a tantermen kívül (pl.: mosdóban, szertárban stb.) tartózkodó gyerekekre is gondolnia kell!
- a kiürítés során a mozgásban, cselekvésben korlátozott személyeket az épület elhagyásában segítenie kell!
- a tanóra helyszínét és a veszélyeztetett épületet a foglalkozást tartó nevelő hagyhatja el utoljára, hogy meg tudjon győződni arról, nem maradt-e esetlegesen valamelyik tanuló az épü-letben!
a tanulókat a tanterem elhagyása előtt és a kijelölt várakozási helyre történő megérkezéskor a nevelőnek meg kell számolnia!
Teendők bombariadó és egyéb rendkívüli események esetére
A rendkívüli események (továbbiakban: „bombariadó”) esetére a 20/2012. (VIII.31.) EMMI ren-delet 4. § (1)/n szakasza végrehajtására a következő intézkedéseket léptetjük életbe.
A rendkívüli események megelőzése érdekében az iskola vezetője és az iskolatitkár esetenként, az iskola takarító személyzete a mindennapi feladatok végzésekor köteles ellenőrizni, hogy az NSZFH/eszc-kossuth/000005-1/2021 NSZFH/eszc-kossuth/000005-{ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789-/}
Heves Megyei SZC Kossuth Zsuzsanna Technikum, Szakképző Iskola Kollégium és könyvtár
épületben rendkívüli tárgy, bombára utaló tárgy, szokatlan jelenség nem tapasztalható-e. Ameny-nyiben ellenőrzésük során rendellenességet tapasztalnak, haladéktalanul kötelesek személyesen vagy telefonon az illetékeseknek jelenteni.
Bombariadó esetén a legfontosabb teendők az alábbiak:
Ha az intézmény munkavállalója az épületben bomba elhelyezésére utaló jelet tapasztal, vagy bomba elhelyezését bejelentő telefon üzenetet vesz, a rendkívüli eseményt azonnal bejelenti az iskola legkönnyebben elérhető vezetőjének. Az értesített vezető vagy adminisztrációs dolgozó a bejelentés valóságtartalmának vizsgálata nélkül köteles elrendelni a bombariadót.
A bombariadó elrendelése a tűzriadóhoz hasonlóan az iskolai csengő szaggatott jelzésével törté-nik. Lehetőség esetén a bombariadó tényét az iskolarádióban is közzé kell tenni.
Az iskola épületében tartózkodó tanulók és munkavállalók az épületet a tűzriadó tervnek megfe-lelő rendben azonnal kötelesek elhagyni. A gyülekezésre kijelölt terület – ezzel ellentétes utasítás hiányában – a kézilabdapálya. A felügyelő tanárok a náluk lévő dokumentumokat mentve köte-lesek az osztályokat sorakoztatni, a jelen lévő és hiányzó tanulókat haladéktalanul megszámolni, a tanulók kíséretét és felügyeletét ellátni, a tanulócsoportokkal a gyülekező helyen tartózkodni.
A bombariadót elrendelő személy a riadó elrendelését követően haladéktalanul köteles bejelen-teni a bombariadó tényét a rendőrségnek. A rendőrség megérkezéséig az épületben tartózkodni tilos!
Amennyiben a bombariadó az érettségi vizsgák időtartama alatt történik, az iskola igazgatója ha-ladéktanul köteles az eseményt a fenntartónak és a Kormányhivatalnak bejelenteni, valamint gon-doskodni az érettségi vizsga mielőbbi folytatásának megszervezéséről.
Ha a bombariadó bejelentése telefonon történt, akkor az üzenetet munkavállaló törekedjék arra, hogy a fenyegetőt hosszabb beszélgetésre késztesse, igyekezzék minél több tényt megtudni a fe-nyegetéssel kapcsolatban.
A bombariadó lefújása folyamatos csengetéssel és szóbeli közléssel történik. A bombariadó által kiesett tanítási időt az iskola vezetője pótolni köteles a tanítás meghosszabbításával vagy pótló-lagos tanítási nap elrendelésével.
A katasztrófavédelmi intézkedésekre vonatkozó eljárásokat részletesen a. mellékletben a Honvé-delmi intézkedési terv tartalmazza.
17.2. Katasztrófavédelmi intézkedési terv
A HIT (honvédelmi intézkedési terv) tartalmazza, amely a mellékletben található.
17.3. A dohányzással kapcsolatos előírások
Az intézményben – ide értve az iskola udvarát, a főbejárat előtti 5 méter sugarú területrészt és az iskola parkolóját is – a tanulók, a munkavállalók és az tagintézménybe látogatók nem dohányoz-hatnak. Az intézményben és az iskolán kívül tartott iskolai rendezvényeken tanulóink számára a dohányzás és az egészségre káros élvezeti cikkek fogyasztása tilos!
A dohányzás a tanulók, munkavállalók és az intézményben tartózkodó vendégek számára is tilos az iskola területén és annak 5 méteres körzetében. A nemdohányzók védelméről szóló törvény NSZFH/eszc-kossuth/000005-1/2021 NSZFH/eszc-kossuth/000005-{ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789-/}
Heves Megyei SZC Kossuth Zsuzsanna Technikum, Szakképző Iskola Kollégium és könyvtár
4.§ (8) szakaszában meghatározott, az intézményi dohányzás szabályainak végrehajtásáért felelős személy az intézmény munkavédelmi felelőse.
18. Az intézményi dokumentumok
18.1. Az intézményi dokumentumok nyilvánossága
Az intézményi dokumentumok nyilvánosak, azt minden érintett (tanuló, szülő, valamint az iskola alkalmazottai) megismerheti. Valamennyi dokumentum hozzáférhető az iskola honlapján.
A Szakmai program, a Házirend és a jelen SZMSZ egy-egy nyomtatott példánya megtalálható az intézményben az igazgatói titkárságon. Valamennyi dokumentummal kapcsolatban az érdeklő-dők felvilágosítást kérhetnek az iskola igazgatójától, vagy az igazgatóhelyettesektől előzetesen egyeztetett időpontban.
18.2. A törvényes működés alapdokumentumai és egyéb dokumentumai
Az intézmény törvényes működését az alábbi – a hatályos jogszabályokkal összhangban álló – alapdokumentumok határozzák meg:
 Centrum Alapító okirat
 Centrum SZMSZ
 az intézményi SZMSZ
 Szakmai program
 Házirend
Az intézmény tervezhető és elszámoltatható működésének részenként funkcionálnak az alábbi dokumentumok:
 a tanév munkaterve és éves beszámolója
 egyéb, Centrum szintű (gazdálkodási – pénzügyi, általános működési) szabályzatok
 intézményi szintű belső szabályzatok
Az Alapító okirat: a Centrum és intézményeire vonatkozó alapdokumentum, mely rögzíti a szak-képzési centrumnak és intézményeinek, mint költségvetési szervnek a közérdekből ellátandó szakmai alapfeladatait, és e feladatok ellátását elősegítő más, nem haszonszerzés céljából végzett tevékenységeit. Rögzíti továbbá a legfontosabb intézményi adatait, mint megnevezését, székhe-lyét és telephelyeit, alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezéseket, irányító és fel-ügyeletére vonatkozó rendelkezéseket.
Jogszabályi hátterét alapvetően az Áht. és az Ávr. jogszabályokban meghatározottak adják.
Centrum SZMSZ: a jelen intézmény fenntartójának, a Heves Megyei Szakképzési Centrum alapdokumentuma. Rögzíti, hogy a Centrum a szakképzésért felelős miniszter által alapított, szak-képzési feladatot ellátó költségvetési szerv, amelynek jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége a szakképzési centrum részeként működő intézmény. Rendelkezik e dokumentum a NSZFH/eszc-kossuth/000005-1/2021 NSZFH/eszc-kossuth/000005-{ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789-/}
Heves Megyei SZC Kossuth Zsuzsanna Technikum, Szakképző Iskola Kollégium és könyvtár
Centrum és intézményeinek alapvető kapcsolatáról, felépítéséről, a vezetőkről, azok feladat- és hatásköri megosztásáról, a Centrum és intézményeinek képviseletéről és annak megosztásáról.
Intézményi Szervezeti és működési szabályzat: a jelen szakképző intézmény alapdokumen-tuma. Meghatározza a szervezeti felépítést, rögzíti a működés rendjét, a belső és külső kapcsolati rendszerekre vonatkozó szabályokat, biztosítja a kialakított cél- és feladatrendszerek, tevékeny-ségek, folyamatok összehangolt és hatékony működését. Összefoglalja az intézmény szerveze-tére, működésére, az oktatók és a tanulók jogaira és kötelességeire vonatkozó szabályokat.
Az SZMSZ alapdokumentumot az igazgató készíti el, az oktatói testület fogadja el, tanévenkénti aktualizálását kezdeményezhetik: az alkalmazotti testület, az okatói testület, a DÖK, , a Centrum főigazgatója, a Centrum kancellárja. A kezdeményező fél köteles egyeztetni az igazgatóval. A Centrum főigazgatója és kancellárja hagyja jóvá, a diákönkormányzat és a képzési tanács véle-ményezési jogot gyakorol.
A Szakmai program képezi az intézményben folyó nevelő-oktató munka tartalmi, szakmai alap-jait, mely tartalmazza a szakmai oktatási programot és az intézményi tantervet.
A Szakmai programot az oktatói testület közreműködésével az igazgató készíti el, az oktatói tes-tület fogadja el. A Centrum főigazgatója és kancellárja hagyja jóvá, a diákönkormányzat és a képzési tanács véleményezési jogot gyakorol.
Az iskola Házirendje állapítja meg, hogy - a tanulmányi kötelezettségek teljesítésén kívül – a jogszabályokban meghatározott tanulói jogokat és kötelezettségeket milyen módon lehet gyako-rolni, illetve kell végrehajtani. Rendezi az intézmény által elvárt viselkedés szabályait.
A Házirendet az iskola igazgatója készíti el, és az oktatói testület fogadja el, a Centrum főigazga-tója és kancellárja hagyja jóvá. Tanévenkénti aktualizálását kezdeményezheti: a DÖK és az okta-tói testület,. A kezdeményező fél köteles egyeztetni az igazgatóval. A Házirend elfogadásakor, illetve módosításakor a diákönkormányzat és a képzési tanács véleményezési jogot gyakorol.
Szakmai munkaterv: Az intézmény szakmai programja megvalósulásának és megvalósításának adott oktatási – nevelési évre vonatkozó konkrét feladatait tartalmazó dokumentum. Az intéz-mény éves munkatervét az igazgató készíti el bevonva a munkaközösség vezetőket. Az éves szakmai munkaterv oktatói testület általi elfogadására a tanévnyitó értekezleten kerül sor. A tanév helyi rendje a munkaterv részét képezi, a Centrum főigazgatója és kancellárja egyetértési jogot gyakorol, elfogadásakor be kell szerezni a diákönkormányzat véleményét.
19. A tanulói tankönyvtámogatás és az iskolai tankönyvellátás rendje
Általános információk:
A tankönyvfelelős a megadott határidőig elkészíti a tankönyvrendelést, melyet az igazgató aláír.
A Kormány 1092/2019 (III.8.) határozata alapján bővül az ingyenes tankönyvellátásban részesü-lők köre. A 2020/2021-es tanévtől az alanyi jogon állami támogatásban, így ingyenes tankönyv-ellátásban részesülők köre kiterjed minden nappali rendszerű alap- és középfokú iskolai oktatás-ban részt vevő tanulóra. NSZFH/eszc-kossuth/000005-1/2021 NSZFH/eszc-kossuth/000005-{ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789-/}
Heves Megyei SZC Kossuth Zsuzsanna Technikum, Szakképző Iskola Kollégium és könyvtár
A tankönyvtámogatás biztosítása:
- állami tankönyvellátás biztosításával,
- tartós tankönyvkölcsönzéssel az iskolai könyvtárból.
A tanulók számára tartós használatra kiadott tankönyvek tankönyvtári különgyűjteményt alkot-nak. Ide tartoznak a tanárok részére munkaeszközként kiadott tankönyvek is.
A tankönyveket az iskola rendeli meg a diákok részére. A diákok ingyenes tankönyvellátását könyvtári tartós (használt vagy új) tankönyvek kölcsönzésével tudja az intézmény biztosítani.
Az iskolai tankönyvellátás rendjét a szakmai munkaközösség véleményének kikérésével évente – az iskola igazgatója határozza meg.
Nyilvántartás módja
A tankönyvrendelés véglegesítéskor a tankönyvfelelős/könyvtáros a Könyvtárellátó Nonprofit Zrt. listája (osztály, név, tankönyv, ár lebontásban) alapján nyilvántartásba veszi a tankönyveket. A lista adatai használhatók az állományba vételhez és a kölcsönzéshez is.
Összesített időleges nyilvántartásba kerülnek a 3/1975 KM-PM rendeletben foglaltaknak megfe-lelően. Kivételt képeznek a nyelvkönyvek és munkatankönyvek, melyek nem kerülnek könyvtári nyilvántartásba, hiszen bele kell írniuk a tanulóknak.
A kölcsönzési nyilvántartás a SZIRÉN Kölcsönzés moduljával történik.
A tankönyvekbe pecsét és leltári szám kerül (kivéve nyelvkönyv, munkatankönyv), ez azonosítja a tanulóknál lévő könyveket.
A kölcsönzés rendje
 A tanulók a tanév során használt ingyenes tankönyveket a tanév elején a könyvtárból köl-csönzik a könyvtárostanár/tankönyvfelelős és az osztályfőnökök közreműködésével.
 A könyvtárba bevételezett tankönyveket a diákok a könyvtár kölcsönzési szabályai szer-int kölcsönzik ki, és a könyvtári könyvekre vonatkozó szabályok alapján használják.
 A tanulók aláírásukkal igazolják a tankönyvek átvételét, a kölcsönzési szabályok megis-merésének elfogadását, valamint azt, hogy a megadott határidőre rendeltetésszerű haszná-lat mellett visszahozzák a könyvtárba azokat.
 A könyvtárból kölcsönzött tankönyveket a tanulók a tanév utolsó hetében a rendben adják vissza.
 Munkafüzeteket és munkatankönyveket nem kell visszahozni, hiszen azokat kitöltés után más diák már nem tudja használni.
 Minden diák és tanár tankönyvenként egy példány ingyenes tankönyv kölcsönzésére jo-gosult. Amennyiben rongálódás vagy elvesztés történik (tartós tankönyv esetén), akkor a könyvtári példányt pótolni kell, másik példány nem kölcsönözhető.
 A oktatók az igényelt tankönyveket szeptember folyamán egyénileg veszik át a könyvtár-ban. NSZFH/eszc-kossuth/000005-1/2021 NSZFH/eszc-kossuth/000005-{ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789-/}
Heves Megyei SZC Kossuth Zsuzsanna Technikum, Szakképző Iskola Kollégium és könyvtár
Elhelyezésük
A tartós használatra szánt tankönyvek és segédletek elhelyezése az állomány többi részétől elkülönülten történik. A tankönyvtári állományt különgyűjteményként kell kezelni és tankö-nyvtári címleltárkönyvben kell nyilvántartani.
A tanulói tankönyvtámogatás és az iskolai tankönyvellátás rendjének részletszabályait a Házirend tartalmazza.
20. Az oktatók feletti munkáltatói jogok gyakorlásának rendje
A jelen SZMSZ mellékletét képezi.
21. Legitimációs záradékok
Az SZMSZ és a mellékletét képező intézményi belső szabályzatok, igazgatói utasítások betartása az intézmény valamennyi munkavállalójára, tanulójára – ide értve a felnőttképzésben részt vevő-ket is – nézve kötelező érvényű. A jelen SZMSZ hatályba lépését követően határozatlan időre szól.
Jelen SZMSZ hatályba lépésének napja az intézményi testületek elfogadását követően a fenn-tartó általi elfogadás és ellenjegyzést követő napon történik.
Jelen SZMSZ-t az igazgató a hatályos és irányadó jogszabályok alapján az érintettek véleményé-nek kikérésével módosíthatja, a főigazgató és a kancellár jóváhagyó egyetértésével és ellenjegy-zésével.
A jelen dokumentum módosítását kezdeményezheti az oktatói testület, a diákönkormányzat, a képzési tanács, a Centrum főigazgatója, a Centrum kancellárja.
Az intézmény eredményes és hatékony működtetéséhez szükséges további rendelkezéseket a je-len dokumentum mellékletei, valamint a kiadott egyéb belső szabályzatok, utasítások tartalmaz-zák.
A mellékletek - a kollégiumi és a könyvtári szervezeti és működési szabályozás mellékletek ki-vételével – szabadon módosíthatók, a változások életbe léptetéséhez nem szükséges a teljes in-tézményi SZMSZ módosítása.
22. Mellékletek
1. sz. melléklet: Testületi és fenntartói elfogadó nyilatkozatok
2. sz. melléklet: Az oktatói testületi értekezlet jegyzőkönyvi kivonata és a jelenléti ív
3. sz. melléklet: A szakképzéssel összefüggő irányadó és hatályos jogszabályok jegyzéke
4. sz. melléklet: A jelen SZMSZ-ben alkalmazott rövidítések jegyzéke
5. sz. melléklet: Az igazgató feladat- hatás- és felelősségi köre (Centrum SZMSZ 12. pont) NSZFH/eszc-kossuth/000005-1/2021 NSZFH/eszc-kossuth/000005-{ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789-/}
Heves Megyei SZC Kossuth Zsuzsanna Technikum, Szakképző Iskola Kollégium és könyvtár
6. sz. melléklet: Intézmény szervezeti felépítését rögzítő ábra (organogram)
7. sz. melléklet: Munkaköri leírás – minták gyűjteménye
8. sz. melléklet: Kollégium SZMSZ
9. sz. melléklet: Ügyviteli és iratkezelési szabályzat
10. sz. melléklet: Honvédelmi intézkedési terv (HIT)
11. sz. melléklet: Könyvtár SZMSZ
12. sz. melléklet: Diákönmányzat Szervezeti és Működési
13. sz. melléklet: A munkáltatói jogkör gyakorlása
NSZFH/eszc-kossuth/000005-1/2021 NSZFH/eszc-kossuth/000005-{ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789-/}
Heves Megyei SZC Kossuth Zsuzsanna Technikum, Szakképző Iskola Kollégium és könyvtár
1.sz. melléklet: Testületi és fenntartói elfogadó nyilatkozatok
MÓDOSÍTÁSOK JEGYZÉKE
Az átdolgozást kezdeményezte:
A Heves Megyei SZC Kossuth Zsuzsanna Technikum, Szakképző Iskola Kollégium és Könyvtár igazgatója.
Az átdolgozás oka:
1. Jogszabályváltozás.
2. A tényleges működésnek történő intézményi megfeleltetés.
Az átdolgozás tartalmi jellemzői:
A 2020. év augusztus hó 17. napján elfogadott SZMSZ és mellékletei áttekintésre kerültek.
Eger, 2021. február 03.
…………………………………
Somoskői Lilla.
igazgató
NSZFH/eszc-kossuth/000005-1/2021 NSZFH/eszc-kossuth/000005-{ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789-/}
Heves Megyei SZC Kossuth Zsuzsanna Technikum, Szakképző Iskola Kollégium és könyvtár
2.sz. melléklet: sz. melléklet: Az oktatói testületi értekezlet jegyzőkönyvi kivonata és a jelenléti ív
NSZFH/eszc-kossuth/000005-1/2021 NSZFH/eszc-kossuth/000005-{ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789-/}
Heves Megyei SZC Kossuth Zsuzsanna Technikum, Szakképző Iskola Kollégium és könyvtár
3.sz. melléklet: A szakképzéssel összefüggő irányadó és hatályos jogszabályok jegyzéke
 2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről
 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról
 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről
 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről
 11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról
 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről * - amennyiben ezen jogszabály irányadó rendelkezéseit kell alkalmazni
 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásá-ról * - amennyiben ezen jogszabály irányadó rendelkezéseit kell alkalmazni
 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásá-ról *
 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köz-nevelési intézmények névhasználatáról - amennyiben ezen jogszabály irányadó rendelke-zéseit kell alkalmazni
 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadság-ról
 2015. évi CXXIV. törvény a nemzeti akkreditálásról
 2018. évi LXXXIX. törvény az oktatási nyilvántartásról
 1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag vé-delméről
 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általá-nos követelményeiről
 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet az iskola-egészségügyi ellátásról
 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskö-rök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről
 2011. évi CLV. törvény a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támoga-tásáról
 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelv-vizsgáztatásról és a külföldön kiállított, idegennyelv-tudást igazoló nyelvvizsga-bizonyít-ványok Magyarországon történő honosításáról
 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet a biztonsági okmányok védelmének rendjéről
 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezmé-nyekről
 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről
 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet az oktatási igazolványokról
 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról
 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
 2016. évi CLV. törvény a hivatalos statisztikáról NSZFH/eszc-kossuth/000005-1/2021 NSZFH/eszc-kossuth/000005-{ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789-/}
Heves Megyei SZC Kossuth Zsuzsanna Technikum, Szakképző Iskola Kollégium és könyvtár
 2004. évi I. törvény a sportról
 501/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról, valamint a tankönyvellá-tásban közreműködők kijelöléséről *
 1999. évi CXXI. törvény a gazdasági kamarákról
NSZFH/eszc-kossuth/000005-1/2021 NSZFH/eszc-kossuth/000005-{ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789-/}
Heves Megyei SZC Kossuth Zsuzsanna Technikum, Szakképző Iskola Kollégium és könyvtár
4.sz. melléklet: A jelen SZMSZ-ben alkalmazott rövidítések jegyzéke
 Szkt: Szakképzésről szóló törvény
 Szkr: szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet
 Mt: munkatörvénykönyv
 Centrum: Heves Megyei Szakképzési Centrum
 Szakképző intézmény: intézmény vagy iskola
 SZMSZ: szervezeti és működési szabályzat
NSZFH/eszc-kossuth/000005-1/2021 NSZFH/eszc-kossuth/000005-{ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789-/}
Heves Megyei SZC Kossuth Zsuzsanna Technikum, Szakképző Iskola Kollégium és könyvtár
5.sz. melléklet: Az igazgató feladat- hatás- és felelősségi köre (Centrum SZMSZ 12. pont)
Az intézmény igazgatójának hatályos alap feladat- hatás- és felelősségi köre, valamint napi munkavégzése során az oktatók feletti munkáltatói és humánerőforrás-gazdálkodással összefüggő feladatköre
„12. Az igazgató feladat- és hatáskörében ellátja:
1. a főigazgató irányítása alatt vezeti a szakmailag önálló intézményt, felel annak szakszerű és törvényes működéséért, képviseli intézményét,
2. felel az intézmény szakmai munkájáért, az intézményen belüli oktatói munkáért,
3. felel az intézmény oktatói testületének munkájáért,
4. felel az intézményi minőségpolitikában meghatározottak betartásáért,
5. vezeti az oktatói testületet,
6. felel az intézmény oktatói testületének jogkörébe tartozó döntések előkészítéséért, végrehajtásuk szak-szerű megszervezéséért és ellenőrzéséért,
7. véleményezi a főigazgató hatáskörébe tartozó, az intézményt érintő döntést,
8. véleményt nyilvánít a szakképzési centrum költségvetéséhez,
9. szakmai értekezletet hív össze az intézmény működésével kapcsolatos feladatok megoldásához szük-séges szakmai vélemények, javaslatok megismerése az operatív feladatok irányítása céljából,
10. félévente, illetve a főigazgató vagy a kancellár által elrendelt esetekben tájékoztatást nyújt, illetve adatot szolgáltat az intézmény tevékenységéről, valamint a szakképzési centrum költségvetésének és beszámolójának elkészítéséhez,
11. felel a gazdálkodás során a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesíté-séért,
12. a szakképzési centrum gazdasági vezetőjének pénzügyi ellenjegyzése mellett kötelezettségvállalásra és a teljesítés igazolására jogosult a szakképzési centrum költségvetésének az intézményre jutó kerete felett.
13. gondoskodik az intézmény belső szabályzatainak elkészítéséről, az intézmény szervezeti és működési szabályzatát, szakmai programját és házirendjét jóváhagyásra felterjeszti a főigazgatónak és a kan-cellárnak,
14. a tanév és a tanítási év jogszabályban meghatározott rendjének keretein belül elkészíti az intézmény éves munkatervét és a tantárgyfelosztást, és jóváhagyásra továbbítja a főigazgatónak,
15. szervezi és ellenőrzi a szakképző intézmény szakképzési alapfeladatainak végrehajtását, biztosítja a szakmai követelmények érvényesülését,
16. felel az intézmény alapfeladatai ellátását szolgáló vagyon rendeltetésszerű használatáért,
17. felel a gazdálkodás során a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesíté-séért,
18. kezdeményezi a munkavégzés személyi és tárgyi feltételei biztosításához szükséges – hatáskörébe nem tartozó – intézkedések megtételét,
19. kezdeményezi a főigazgatónál a nevelői-oktatói munka külső szakértővel történő értékelését,
20. dönt a tanuló felvételéről és átvételéről, a felnőttképzési jogviszony létrehozásáról, a szakmai mun-kaközösség, ennek hiányában az oktatói testület véleményének kikérésével a tanulók osztályba vagy csoportba sorolásáról, a tanulói jogviszony, illetve a felnőttképzési jogviszony megszüntetéséről,
21. dönt a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy foglalkozáson való részvétel alóli felmentéséről, egyes tantárgyak és azok tudásmérése alóli mentesítéséről, az előzetesen megszerzett tudás, illetve gyakorlat beszámításáról,
22. dönt az egyéni tanulmányi rendről,
23. lefolytatja a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy igazolatlan mulasztásával kapcsolatos eljárást,
24. betartja és betartatja az oktatók etikai normáit, NSZFH/eszc-kossuth/000005-1/2021 NSZFH/eszc-kossuth/000005-{ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789-/}
Heves Megyei SZC Kossuth Zsuzsanna Technikum, Szakképző Iskola Kollégium és könyvtár
25. megszervezi a tehetség kibontakoztatására, a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy felzárkóz-tatására, beilleszkedési és tanulási nehézségei csökkentésére, magatartási rendellenességei kezelé-sére szolgáló fejlesztő pedagógiai ellátásokat,
26. gondoskodik a tanulók szakképző intézményen belüli felügyeletéről,
27. gondoskodik a tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséről,
28. koordinálja az intézményen belüli gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezését és ellátását, a gyermekvédelmi jelzőrendszernek az intézményhez kapcsolódó feladatait,
29. javaslatot tesz a szakképzésért felelős miniszter által alapított díj, kitüntetés tanulói kedvezményezett-jeinek körére,
30. véleményezi a főigazgató és a kancellár hatáskörébe tartozó – az intézményt, illetve az intézmény alkalmazottját érintő – döntést,
31. javaslatot tesz a hátrányos helyzet, tartós betegség vagy egyéb méltányolható körülmény fennállása esetén a tanuló ingyenes képzési idejének meghosszabbítására,
32. felel a tanulmányi kirándulások megszervezéséért,
33. felel a tanulóbaleset megelőzéséért,
34. vezeti a jogszabályban előírt tanügyi nyilvántartásokat és felel az intézmény adatbiztonságáért, to-vábbá a szakképzés információs rendszerébe történő bejelentkezésért és adattovábbításért, az rend-szer naprakész adattartalmáért,
35. gondoskodik az adatok folyamatos aktualizálásáról és adattisztításáról az elektronikus tanügyigaz-gatási rendszerben,
36. figyelemmel kíséri az ESL tanulói monitoring rendszer és a KRÉTA FÓKUSZ intézményi és pedagó-gus monitoring rendszer használatát, a lemorzsolódásra vonatkozó adatgyűjtést, elemzést végez, és megteszi a szükséges intézkedéseket a lemorzsolódás megelőzése érdekében,
37. felel a munka- és tűzvédelmi szabályzatban előírt ellenőrzések elvégzéséért,
38. gondoskodik a nemzeti és iskolai ünnepek munkarendhez igazodó, méltó megszervezéséről,
39. együttműködik és kapcsolatot tart a képzési tanáccsal, a diákönkormányzattal, a szakképzési centrum vezetőivel és dolgozóival, a duális képzőhelyekkel, a gazdasági kamarákkal és a feladatainak ellátá-sához szükséges egyéb személyekkel, szervekkel és testületekkel, és jogszabályban meghatározott más szervekkel, személyekkel és testületekkel,
40. felel az intézmény nevelő és oktató munkája egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, közreműködik a biztonságos és egészséges munkafeltételek megteremtésében,
41. megszervezi, ellenőrzi az intézmény működését érintő döntések, állásfoglalások végrehajtását.
42. dönt minden olyan, az intézmény működésével, feladatellátásával kapcsolatos ügyben, amelyet jog-szabály nem utal más szerv vagy személy, így különösen a főigazgató és kancellár hatáskörébe,
43. kiadmányozza a feladatkörébe tartozó döntéseket,
44. ellátja továbbá mindazon feladatokat, amelyeket a jelen SZMSZ külön nem nevesít, de azt a hatályos szakképzési jogszabályok vagy egyéb szabályozások (pl. intézményi SZMSZ, egyéb vezetői utasítások) feladat- és hatáskörébe utalnak.”
12.2.„Az igazgató munkáltatói és humánerőforrás-gazdálkodással összefüggő feladatkörében:
1. egyetértési jogot gyakorol az igazgatóhelyettes jogviszonyának létrehozása, módosítása és megszün-tetése esetén,
2. javaslatot tesz a főigazgatónak munkaviszony vagy megbízási jogviszony létrehozására, módosítása, megszüntetésére, ennek keretében a teljes vagy részmunkaidős foglalkoztatásra, határozott vagy ha-tározatlan idejű jogviszony létesítésére,
3. a munkaviszony, illetve a megbízási jogviszony létrehozása, módosítása és megszüntetése kivételével gyakorolja a munkáltatói jogokat az intézmény oktatói munkavállalói felett, ennek keretében:
a) dönt a távollét engedélyezéséről,
b) gondoskodik az intézmény oktatói munkavállalóinak munkaköri leírásának elkészítéséről,
c) ellenőrzi a munkavégzést, teljesítményértékelést végez,
d) ellátja a munkaszervezéssel kapcsolatos feladatokat, a munkavégzésre vonatkozóan utasítást ad ki,
e) dönt a túlmunkáról a főigazgató munkáltatói és a kancellár egyetértési jogának gyakorlásá-val és a gazdasági vezető pénzügyi ellenjegyzésével, illetve a helyettesítés elrendeléséről, NSZFH/eszc-kossuth/000005-1/2021 NSZFH/eszc-kossuth/000005-{ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789-/}
Heves Megyei SZC Kossuth Zsuzsanna Technikum, Szakképző Iskola Kollégium és könyvtár
f) engedélyezi a kiküldetéseket az oktatók esetében,
g) dönt a szabadságolási, a fizetés nélküli szabadság igénybevételére vonatkozó kérelmekről,
h) dönt az oktatói kedvezmények, juttatások tárgyában benyújtott kérelmekről,
4. gondoskodik az oktatók képzésének a regisztrációs és tanulmányi alaprendszerben történő nyilván-tartásáról,
5. a szakképzésért felelős miniszter által kidolgozott módszertan szerint háromévente értékeli az oktatót, gondoskodik az értékeléshez szükséges személyazonosításra alkalmatlan kérdőíves felmérés elvégzé-séről,
6. véleményezi a főigazgató hatáskörébe tartozó, az intézményben foglalkoztatott oktatókat érintő dön-tést,
7. javaslatot tesz a főigazgatónak a szakképző intézmény oktatói munkavállalóit érintő jutalmazására, kitüntetésére.
NSZFH/eszc-kossuth/000005-1/2021 NSZFH/eszc-kossuth/000005-{ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789-/}
Heves Megyei SZC Kossuth Zsuzsanna Technikum, Szakképző Iskola Kollégium és könyvtár
6.sz. melléklet: Intézmény szervezeti felépítését rögzítő ábra (organogram)
diák
diák--ön-ön-kormányzatkormányzat
Igazgató
Igazgató
Általános
Általános igazgatóhelyettesigazgatóhelyettes
Szakmai
Szakmai igazgatóhelyettes, igazgatóhelyettes, gyakorlati oktatásvezetőgyakorlati oktatásvezető
oktatók
oktatók
kollégiumvezető
kollégiumvezető
koll. nevelők, ápoló
koll. nevelők, ápoló
könyvtáros
könyvtáros
rendszergazda
rendszergazda
munkaügyi
munkaügyi ügyintézőügyintéző
adminisztrátor
adminisztrátor
gazdasági
gazdasági ügyintézőügyintéző
oktatástechnikus
oktatástechnikus
iskolatitkár
iskolatitkár
takarítók
takarítók
portás, karbantartó
portás, karbantartó
vezetők
vezetők
osztályfőnökök
osztályfőnökök
szakmai
szakmai munkamunka--
közösség
közösség-- ve-ve-zetőzetőkk NSZFH/eszc-kossuth/000005-1/2021 NSZFH/eszc-kossuth/000005-{ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789-/}
Heves Megyei SZC Kossuth Zsuzsanna Technikum, Szakképző Iskola Kollégium és könyvtár
7. sz. melléklet: Kollégium SZMSZ külön dokumentumként csatolva
8. sz. melléklet: sz. melléklet: Könyvtár SZMSZ Munkaköri leírás – minták gyűjteménye
külön dokumentumként csatolva
9. sz. melléklet: Ügyviteli és iratkezelési szabályzat
külön dokumentumként csatolva
10. sz. melléklet: Honvédelmi intézkedési terv (HIT)
külön dokumentumként csatolva
11. sz. melléklet: Munkaköri leírás – minták gyűjteménye
külön dokumentumként csatolva
12. sz. melléklet: Diákönmányzat Szervezeti és Működési
külön dokumentumként csatolva
13. sz. melléklet: A munkáltatói jogkör gyakorlása
NSZFH/eszc-kossuth/000005-1/2021 NSZFH/eszc-kossuth/000005-{ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789-/}
Heves Megyei SZC Kossuth Zsuzsanna Technikum, Szakképző Iskola Kollégium és könyvtár
NSZFH/eszc-kossuth/000005-1/2021 NSZFH/eszc-kossuth/000005-{ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789-/}


Partnereink

SZC logo

Heves Vármegyei Szakképzési Centrum


Heves Vármegyei SZC Kossuth Zsuzsanna Technikum, Szakképző Iskola, Kollégium és Könyvtár

3300 Eger, Bem tábornok u. 3.

Telefon: +36208583699

E-mail: titkarsag kukac kossuthzsuzsa.hu

OM azonosító: 203035/008

Felnőttképzési nyilvántartási száma: B/2024/000306


2024Heves Vármegyei SZC Kossuth Zsuzsanna Technikum, Szakképző Iskola, Kollégium és Könyvtár