06 70/641-2563 | 36/515-020 titkarsag@kossuthzsuzsa.hu

8. osztály utáni képzések ? 2021/22-es tanévre

Az általános iskola 8. osztályát befejezettek számára:

Iskolánk a nyolcadikos tanulók részére nappali tagozaton egészségügyi, szociális valamint rendészet és közszolgálat technikumi ágazatokban; szakképző iskolában szociális valamint és a rendészet és közszolgálat ágazatokban kínál továbbtanulási lehetőséget.

A rendészeti ágazatban tanulóknak fizikális felkészítése, önvédelem oktatása, a lövészet a továbbtanulás esetén előny a rendőr szakközépiskolába való jelentkezésnél is.

Az egészségügyi és a szociális ágazatban tanulók a demonstrációs termeinkben valós klinikai környezetben számos élethű tan-bábu és eszköz mellett gyakorolhatnak bizonyos beavatkozásokat, mielőtt valós helyzettel találkoznának.

Technikumban az első két év ágazati ismereteket adó képzése után a második ciklusban duális képzés folyik. A képzés időszakában a képzőhely a tanulóval szakképzési munkaszerződést köt, amely a képzés alatt jövedelemhez juttatja a tanulót. A technikumban elért eredmények megteremtik a lehetőségét, hogy a jó tanulmányi eredménnyel végzettek a szakmai vizsgájuk eredményének beszámításával tovább tanulhassanak felsőoktatásban azonos ágazaton belül.

A technikusi végzettség megszerzése sikeres komplex szakmai vizsga esetén (megfelelő eredménnyel) emelt szintű szakmai érettségi vizsgával egyenértékű.

 • az 5. évfolyam elvégzése után két végzettséget igazoló bizonyítvány, és akár egy emelt érettségi vizsga eredmény,
 • a jó eredménnyel végzettek a szakmai vizsgájuk eredményének figyelembevételével azonos ágazaton belül automatikusan bejutnak a felsőoktatásba.

A szakképző iskolai osztályokban:

Az első év ágazati ismereteket adó képzés, az azt követő két évben szakirányú oktatás folyik, ami megvalósulhat szakképző iskolában, vagy duális képzőhelyen. Az ágazati alapoktatásban ösztöndíjban részesül minden tanuló. A duális képzőhelyen szakképzési munkaszerződés megkötésére lesz lehetőség. A végzés után itt is nyitott a lehetőség a tanulók számára az érettségi vagy akár a technikusi képzettség megszerzésére.

Bővebben az ágazatokról:

Egészségügy ágazat

Az ágazat az egészségügyi szakmák gyakorlására készíti fel a leendő szakembereket, akik a betegápolás és gondozás, a különböző diagnosztikai és terápiás területeken végzik munkájukat. Tevékenységüket team tagjaként gyakorolják, hiszen együtt, egymás munkáját támogatva lehetnek eredményesek a gyógyító tevékenységben. A team tagjai orvosok, gyógytornászok, pszichológusok és a középfokú szakképzettségű szakemberek. Az ágazatban végzettek feladata az egyes korosztályok egészségének megőrzése, betegségének megelőzése, betegek, sérültek ellátása, ápolása, gondozása, a betegek felépülésének támogatása. A képzés során az ápolás, az asszisztencia, az egészségügyi laboratóriumi munka és a rehabilitáció területeivel ismerkedhetnek meg a fiatalok. Duális képzés keretében a szakmai gyakorlatokon, kórházakban, klinikákon, rendelőintézetekben, rehabilitációs intézetekben, illetve a mentőszolgálatnál sajátíthatják el a magas szintű szakmai ismereteket. A felnőtté válás során meghatározóvá válik a segítő szemlélet és a felelősségvállalás egészséges, illetve beteg embertársainkért. Az egészségügyi technikumi képzés a közismereti tartalmak mellett 10 szakképesítés területen 40 szakmairányban kínál lehetőséget a szakképzettség megszerzésére. Az egészségügyi ellátás, hivatás. Az ágazat szakképesítéseinek jelentős része hiányszakma, mely mindig biztos elhelyezkedési lehetőséget kínált az egészségügyi szakképesítéssel rendelkezők számára.

Szociális ágazat

Az ágazat a gyermekjóléti alapellátáshoz ? beleértve a bölcsődei ellátást is ?, a gyermekvédelmi szakellátáshoz, a javítóintézeti ellátáshoz és a szociális ellátáshoz tartozó szolgáltatásokat foglalja magába. A képzések a társadalomismereti, pedagógiai, pszichológiai, egészségügyi, szociális és gyermekvédelmi ismeretekre épülnek. Az ismeretek elsajátítása lehetővé teszi a három év alatti gyermekek testi és pszichés szükségleteinek kielégítését, nevelését, fejlődésének támogatását. A tanulók fejlődése, felnőtté válása során növekszik önismeretük, önmagukkal és másokkal szembeni felelősségtudatuk. Képessé válnak a segítségnyújtásra, szükség esetén folyamatos támasz biztosítására és az ágazatot jellemző értékek ? az emberi jogok és gyermeki jogok ?, a humánum, az embertársunk irányába tanúsított tisztelet és elfogadás ? képviseletére.

Rendészet és közszolgálat ágazat

Az ágazatok a magánbiztonsági, a rendészeti és a rendvédelmi szakképesítéseket foglalja magába.

A közszolgálati (rendészeti, rendvédelmi, közigazgatási) ismeretekre épülő képzések az ágazat munkaerő-utánpótlását hivatottak biztosítani. Az adott szakterület az érdeklődő, illetve elkötelezett fiatalokat neveli és oktatja.

A képzés során a közigazgatás, illetve a rendészet választható szakirányoknak megfelelően a fiatalok megismerkednek a közszolgálati életpálya sajátosságaival, a leendő választott hivatás fontosabb szakmai elemeivel.

A képzési folyamat során a gyakorlati képzés keretében a tanulók megismerkedhetnek büntetés-végrehajtás, a katasztrófavédelem-tűzoltóság, a rendőrség, valamint kormányhivatalok tevékenységének legfontosabb elemeivel.

TECHNIKUMI KÉPZÉSEK
1. Egészségügy ágazat ? Általános ápoló (Felvehető létszám: 17 fő)
A tanulmányi terület kódja: 3603

A képzés 6 (HAT) évfolyamos, technikumi kerettanterve épülő oktatás.
A tanulmányi területen oktatott idegen nyelv az angol vagy a német nyelv.

9-14. évfolyamon általános közismereti képzés mellett egészségügyi elméleti és gyakorlati oktatás folyik.

A 12. évfolyam végén előrehozott érettségi vizsgát kell tenni magyar, matematika és történelem tárgyakból, a 14. évfolyam végén idegen nyelvből és a szakmai tantárgyból. Az iskolánkban maradó diákok a 2/14. évfolyam elvégzése után 5 0913 03 01 Általános ápoló végzettséget kapnak. Ezzel a végzettséggel betölthető munkakörök Felnőttbeteg-ápoló, Csecsemő- és gyermek ápoló.

Kiemelt lehetőség, hogy az ápoló képzés okleveles technikus képzésként szervezhető meg, a tanulók képzését az iskolával szerződésben álló egyetem koordinálja, így lehetővé válik a középfokú tanulmányok beszámítása a későbbi felsőoktatási tanulmányokba, akár a képzési idő jelentős rövidítése mellett.

A képzésbe csak az a tanuló vehető fel, aki az egészségügyi alkalmassági feltételeknek megfelel.
A jelentkezőknek szóbeli elbeszélgetést szervezünk 2021. február-március folyamán.

Felvétel:

 • A felvétel a központi magyar nyelv írásbeli vizsga eredménye és az általános iskolai eredmények alapján történik. Az általános iskolából hozott eredmények pontjai 50 %-ban, a központi írásbeli felvételi vizsga magyarból szintén 50 %-ban számít a felvételi eredményben.
 • A jelentkezési lapon kérjük feltüntetni a 6. 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi jegyeit az alábbi tantárgyakból: magyar nyelv, irodalom, történelem, matematika, és a tanult idegen nyelv, valamint a 7. év végi és 8. félévi osztályzatokat biológia, kémia és fizika tantárgyakból.
 • Azonos átlag esetén a biológia, fizika és kémia osztályzatok átlaga a döntő.

A rangsorolás során az azonos eredményt elérő tanulók közül az iskola előnyben részesíti a halmozottan hátrányos helyzetű tanulót, ezt követően az egri lakóhelyű jelentkezőt, és azt a tanulót, akinek a testvére(i) az intézményben tanulnak.

 • A felvételi eljárásban való részvételhez a sajátos nevelési igényű, illetve beilleszkedési, magatartási nehézségekkel küzdő tanuló esetében a szakértői és rehabilitációs bizottság vagy a nevelési tanácsadó érvényes szakértői véleményének másolatát csatolják a jelentkezési laphoz.
 • Amennyiben a jelentkező valamelyik tantárgyból mentesült az értékelés alól, a rendelkezésre álló osztályzatokból számítjuk az átlagot.
 • Az egészségügy ágazati technikumi osztályba csak az a tanuló vehető fel, aki az egészségügyi alkalmassági feltételeknek is megfelel.
 • Az orvosi alkalmassági vizsgálatok elvégzésének tervezett időpontja 2021. május 01. és június 30. között külön értesítés alapján.

2. Egészségügy ágazat ? Egészségügyi asszisztens (Felvehető létszám: 17 fő)
A tanulmányi terület kódja: 3503

A képzés 5 évfolyamos, technikumi kerettanterve épülő oktatás.
A tanulmányi területen oktatott idegen nyelv az angol vagy a német nyelv.

9-13. évfolyamon általános közismereti képzés mellett egészségügyi elméleti és gyakorlati oktatás folyik.

A 12. évfolyam végén előrehozott érettségi vizsgát kell tenni magyar, matematika és történelem tárgyakból, a 13. évfolyam végén idegen nyelvből és a szakmai tantárgyból. Az érettségi vizsgával megszerezhető szakképesítés 5 0913 03 02 Egészségügyi asszisztens Általános ápolási és egészségügyi asszisztens.

Az egészségügyi asszisztens a járó beteg szakrendelőkben, gondozókban orvos irányítása mellett, önállóan vagy vele együttműködve végzi a munkáját. Elősegíti és biztosítja a betegellátás, gondozás feltételeit, asszisztál a beavatkozásoknál, segédkezik a műszeres és fizikális vizsgálatok végzésében.

A képzésbe csak az a tanuló vehető fel, aki az egészségügyi alkalmassági feltételeknek megfelel.

Egészségügyi asszisztens lehetséges szakmairányai:

 • Audiológiai asszisztens és hallásakusztikus, Perioperatív asszisztens, Endoszkópos asszisztens, Gyógyszertári asszisztens, Kardiológiai és angiológiai asszisztens, Radiográfia asszisztens, Fogászati asszisztens, Klinikai neurofiziológiai asszisztens

A jelentkezőknek szóbeli elbeszélgetést szervezünk 2021. február-március folyamán.

Felvétel:

 • A felvétel a központi magyar nyelv írásbeli vizsga eredménye és az általános iskolai eredmények alapján történik. Az általános iskolából hozott eredmények pontjai 50 %-ban, a központi írásbeli felvételi vizsga magyarból szintén 50 %-ban számít a felvételi eredményben.
 • A jelentkezési lapon kérjük feltüntetni a 6. 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi jegyeit az alábbi tantárgyakból: magyar nyelv, irodalom, történelem, matematika, és a tanult idegen nyelv, valamint a 7. év végi és 8. félévi osztályzatokat biológia, kémia és fizika tantárgyakból.
 • Azonos átlag esetén a biológia, fizika és kémia osztályzatok átlaga a döntő.

A rangsorolás során az azonos eredményt elérő tanulók közül az iskola előnyben részesíti a halmozottan hátrányos helyzetű tanulót, ezt követően az egri lakóhelyű jelentkezőt, és azt a tanulót, akinek a testvére(i) az intézményben tanulnak.

 • A felvételi eljárásban való részvételhez a sajátos nevelési igényű, illetve beilleszkedési, magatartási nehézségekkel küzdő tanuló esetében a szakértői és rehabilitációs bizottság vagy a nevelési tanácsadó érvényes szakértői véleményének másolatát csatolják a jelentkezési laphoz.
 • Amennyiben a jelentkező valamelyik tantárgyból mentesült az értékelés alól, a rendelkezésre álló osztályzatokból számítjuk az átlagot.
 • Az egészségügy ágazati technikumi osztályba csak az a tanuló vehető fel, aki az egészségügyi alkalmassági feltételeknek is megfelel.
 • Az orvosi alkalmassági vizsgálatok elvégzésének tervezett időpontja 2021. május 01. és június 30. között külön értesítés alapján.

3. Szociális ágazat ? Kisgyermekgondozó, -nevelő (Felvehető létszám: 34 fő)
A tanulmányi terület kódja: 3522

A képzés 5 évfolyamos, technikumi kerettanterve épülő oktatás.
A tanulmányi területen oktatott idegen nyelv az angol vagy a német nyelv.

9-13. évfolyamon általános közismereti képzés mellett szociális elméleti és gyakorlati oktatás folyik.

A 12. évfolyam végén előrehozott érettségi vizsgát kell tenni magyar, matematika és történelem tárgyakból, a 13. évfolyam végén idegen nyelvből és a szakmai tantárgyból. Az érettségi vizsgával megszerezhető szakképesítés 5 0922 22 02 Kisgyermekgondozó,- nevelő

A munkaerőpiacon nagy az elhelyezkedési lehetőség, bölcsödében, családsegítőben, gyermekjóléti szolgálatnál, gyermekvédelmi intézményben. Szociális ágazat 5 éves képzése, amely érettségi és technikusi szintű szakképzettség megszerzésével zárul. A kisgyermekgondozó, -nevelő feladata elsősorban a gyermekek napközbeni ellátási formáiban (bölcsőde, mini bölcsőde, családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, alternatív napközbeni ellátás, napközbeni gyermekfelügyelet) és egyéb gyermekjóléti és gyermekvédelmi területen a 0-3 éves korú gyermekek nevelése, gondozása.

A képzésbe csak az a tanuló vehető fel, aki az egészségügyi alkalmassági feltételeknek megfelel.
A jelentkezőknek szóbeli elbeszélgetést szervezünk 2021. február-március folyamán.

Felvétel:

 • A felvétel a központi magyar nyelv írásbeli vizsga eredménye és az általános iskolai eredmények alapján történik. Az általános iskolából hozott eredmények pontjai 50 %-ban, a központi írásbeli felvételi vizsga magyarból szintén 50 %-ban számít a felvételi eredményben.
 • A jelentkezési lapon kérjük feltüntetni a 6. 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi jegyeit az alábbi tantárgyakból: magyar nyelv, irodalom, történelem, matematika, és a tanult idegen nyelv, valamint a 7. év végi és 8. félévi osztályzatokat biológia, kémia és fizika tantárgyakból.
 • Azonos átlag esetén a biológia, fizika és kémia osztályzatok átlaga a döntő.

A rangsorolás során az azonos eredményt elérő tanulók közül az iskola előnyben részesíti a halmozottan hátrányos helyzetű tanulót, ezt követően az egri lakóhelyű jelentkezőt, és azt a tanulót, akinek a testvére(i) az intézményben tanulnak.

 • A felvételi eljárásban való részvételhez a sajátos nevelési igényű, illetve beilleszkedési, magatartási nehézségekkel küzdő tanuló esetében a szakértői és rehabilitációs bizottság vagy a nevelési tanácsadó érvényes szakértői véleményének másolatát csatolják a jelentkezési laphoz.
 • Amennyiben a jelentkező valamelyik tantárgyból mentesült az értékelés alól, a rendelkezésre álló osztályzatokból számítjuk az átlagot.
 • Az egészségügy ágazati technikumi osztályba csak az a tanuló vehető fel, aki az egészségügyi alkalmassági feltételeknek is megfelel.
 • Az orvosi alkalmassági vizsgálatok elvégzésének tervezett időpontja 2021. május 01. és június 30. között külön értesítés alapján.

4. Rendészet és közszolgálat ágazat ? Közszolgálati technikus (Felvehető létszám: 34 fő)
A tanulmányi terület kódja: 3518

A tanulmányi területen oktatott idegen nyelv az angol nyelv.

A képzés 5 évfolyamos, technikumi kerettanterve épülő oktatás.
9-13. évfolyamon általános közismereti képzés mellett rendészeti- közszolgálati elméleti és gyakorlati oktatás folyik.

A 12. évfolyam végén előrehozott érettségi vizsgát kell tenni magyar, matematika és történelem tárgyakból, a 13. évfolyam végén idegen nyelvből és a szakmai tantárgyból. Az érettségi vizsgával megszerezhető szakképesítés a 5 0413 18 01 Közszolgálati technikus

Rendészet és közszolgálat ágazat 5 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul. Választható szakirányok:Közigazgatási ügyintéző, Rendészeti technikus

A rendészeti technikus megismerkedik a rendészeti, a magánbiztonsági tevékenység, valamint a rendvédelmi életpálya sajátosságaival, a leendő választott hivatás fontosabb szakmai elemeivel. A képzési folyamat során a gyakorlati képzés keretében a rendészeti technikus megismerkedik a magánbiztonsági szolgáltató szervezetek, a büntetés-végrehajtás, a katasztrófavédelem-tűzoltóság, valamint a rendőrség tevékenységének legfontosabb elemeivel.

A közigazgatási ügyintéző megismerkedik közigazgatási tevékenység-terület szabályaival, sajátosságaival, a leendő választott hivatás fontosabb szakmai elemeivel. A képzési folyamat során a gyakorlati képzés keretében a közigazgatási ügyintéző megismerkedik kormányhivatalok tevékenység-rendszerének legfontosabb elemeivel.

Sikeres felvétel vizsga esetén a rendészeti ágazati szakmai érettségi végzettség birtokában a rendőr tiszthelyettes szakképzés időtartama másfél év.

A jelentkezőknek szóbeli elbeszélgetést és testkulturális képességeket mérő vizsgát szervezünk 2021. február-március folyamán.

Felvétel:

 • A felvétel a központi magyar nyelv írásbeli vizsga eredménye és az általános iskolai eredmények alapján történik. Az általános iskolából hozott eredmények pontjai 50 %-ban, a központi írásbeli felvételi vizsga magyarból szintén 50 %-ban számít a felvételi eredményben.
 • További testnevelési képességek, készségek meglétét is figyelembe vesszük.

A testkulturális képességeket mérő vizsga követelményei:

 • Karhajlítás (vállszéles támasz, előrenéző ujjak, 900 ? os karhajlítás és teljes nyújtás) 30 mp alatt.
  • Fiú 20 ismétlés
  • Lány 15 ismétlés
   • Felülés (bordás 3. fokába akasztott láb, 900 ? ban behajlított térd, tarkón összefogott kéz, minden felülésnél a könyök érinti a térdet) 60 mp alatt.
  • Fiú 45 ismétlés
  • Lány 35 ismétlés
   • Törzsemelés (hasonfekvésben, a bordásfal alsó fokába beakasztott láb, tarkón összefűzött kéz, minden emelés alatt a könyök összeért az arc előtt) 60 mp alatt.
  • Fiú 55 ismétlés
  • Lány 45 ismétlés
   • Ingafutás (egymástól 10 m-re húzott vonal között 4-szer futás oda-vissza, lábbal mindig érintve a vonalat) 4 X 10 méter.
  • Fiú 10,5 mp
  • Lány 11,5 mp
   • Kötélmászás (állásból indulva mászkókulcsolással a kötél tetején levő csomó megérintésével).
  • Fiú 12 mp
  • Lány időhatár nélkül

Minden próba esetén a meghatározott szintek a minimumot jelentik.

A testkulturális képességeket mérő alkalmassági vizsga időpontjáról, csoportbeosztásáról az iskola honlapján lehet tájékozódni.

 • Azonos pontszám esetén a magyar nyelv, irodalom, történelem, idegen nyelv és testnevelés tantárgyak osztályzatainak átlaga a döntő.
 • A jelentkezési lapon kérjük feltüntetni a 6. 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi jegyeit az alábbi tantárgyakból: magyar nyelv, irodalom, történelem, matematika, és a tanult idegen nyelv, testnevelés, valamint a 7. év végi és 8. félévi osztályzatokat biológia, kémia és fizika és testnevelés tantárgyakból.
 • A rangsorolás során az azonos eredményt elérő tanulók közül az iskola előnyben részesíti a halmozottan hátrányos helyzetű tanulót, ezt követően az egri lakóhelyű jelentkezőt, és azt a tanulót, akinek a testvére(i) az intézményben tanulnak.
 • Az orvosi és a pályaalkalmassági vizsgálatok elvégzésének tervezett időpontja 2021. május 01. és június 30. között külön értesítés alapján.

SZAKKÉPZŐ ISKOLAI KÉPZÉS
1. Szociális ágazat ? Szociális ápoló és gondozó képzés (Felvehető létszám: 28 fő)
A tanulmányi terület kódja: 3322

A képzés 3 éves + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam (választható)
A tanulmányi területen oktatott idegen nyelv az angol vagy a német nyelv.

A 11. évfolyam végén a tanulók 4 0923 22 03 Szociális ápoló és gondozó képesítést szerezhetnek,

A szakiskolai tanulmányok befejezését követően 2 év alatt a tanulók érettségi vizsgát tehetnek.

Szociális ágazat 3 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul. A szociális ápoló és gondozó bentlakást vagy nappali ellátást biztosító szociális intézményekben, illetve az ellátást igénylő otthoni környezetében, gondozói munkakörben végzi tevékenységét. Életkoruk, egészségi, mentális vagy fizikai állapotuk miatt segítségre szoruló (csecsemők, idősek, fogyatékosok, pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek, hajléktalansággal küzdő) személyeket ápol és gondoz.

Felvétel:

 • A felvételi sorrend kialakítása kizárólag az általános iskolai eredmények alapján történik, szóbeli felvételi nincs az iskolánkban, az egységes írásbeli vizsgán nem kell részt venni.
 • A jelentkezési lapon kérjük feltüntetni a 6. 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi jegyeit az alábbi tantárgyakból: magyar nyelv, irodalom, történelem, matematika, és a tanult idegen nyelv, valamint a 7. év végi és 8. félévi osztályzatokat biológia, kémia és fizika tantárgyakból.
 • A tanulók rangsorolásának alapja ezekből az osztályzatokból számított átlag. Azonos átlag esetén a magyar nyelv, irodalom és matematika osztályzatok átlaga a döntő.

A rangsorolás során az azonos eredményt elérő tanulók közül az iskola előnyben részesíti a halmozottan hátrányos helyzetű tanulót, ezt követően az egri lakóhelyű jelentkezőt, és azt a tanulót, akinek a testvére(i) az intézményben tanulnak.

 • A felvételi eljárásban való részvételhez a sajátos nevelési igényű, illetve beilleszkedési, magatartási nehézségekkel küzdő tanuló esetében a szakértői és rehabilitációs bizottság vagy a nevelési tanácsadó érvényes szakértői véleményének másolatát csatolják a jelentkezési laphoz.
 • Amennyiben a jelentkező valamelyik tantárgyból mentesült az értékelés alól, a rendelkezésre álló osztályzatokból számítjuk az átlagot.
 • Csak az a tanuló vehető fel, aki az egészségügyi alkalmassági feltételeknek is megfelel.
 • Az orvosi alkalmassági vizsgálatok elvégzésének tervezett időpontja 2021. május 01. és június 30. között külön értesítés alapján.

2. Rendészet és közszolgálat ágazat ? Rendészeti őr képzés (Felvehető létszám: 28 fő)
A tanulmányi terület kódja:
 3318

A képzés 3 éves + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam (választható)

A tanulmányi területen oktatott idegen nyelv az angol vagy a német nyelv.

9-11. évfolyamon általános közismereti képzés mellett rendészeti elméleti és gyakorlati oktatás folyik.

A 11. évfolyam végén a tanulók 4 1032 18 02 Rendészeti őr képesítést szerezhetnek.

A szakképző iskolai tanulmányok befejezését követően 2 év alatt a tanulók érettségi vizsgát tehetnek.

A sikeres érettségi vizsgát követően, sikeres felvételi vizsga esetén a rendőr tiszthelyettes szakképzés időtartama számukra egy év.

Rendészet és közszolgálat ágazat 3 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul. A rendészeti őr megismerkedik a rendészeti, a magánbiztonsági tevékenység, valamint a rendvédelmi életpálya sajátosságaival, a leendő választott hivatás fontosabb szakmai elemeivel. A képzési folyamat során a gyakorlati képzés keretében a rendészeti őr megismerkedik a magánbiztonsági szolgáltató szervezetek, a büntetés-végrehajtás, a katasztrófavédelem-tűzoltóság, valamint a rendőrség tevékenységének legfontosabb elemeivel.

Ajánlott azon fiatalok számára, akik éreznek magukban elhivatottságot a közrend, közbiztonság területén az emberek mindennapi biztonságos életkörülményeinek fenntartásához.

A jelentkezőknek testkulturális képességeket mérő vizsgát szervezünk 2021. február-március folyamán.

Felvétel:

 • A felvételi sorrend kialakítása az általános iskolai eredmények alapján történik, szóbeli felvételi nincs az iskolánkban, az egységes írásbeli vizsgán nem kell részt venni.
 • További testnevelési képességek, készségek meglétét is figyelembe vesszük.

A testkulturális képességeket mérő vizsga követelményei:

 • Karhajlítás (vállszéles támasz, előrenéző ujjak, 900 ? os karhajlítás és teljes nyújtás) 30 mp alatt.
  • Fiú 20 ismétlés
  • Lány 15 ismétlés
   • Felülés (bordás 3. fokába akasztott láb, 900 ? ban behajlított térd, tarkón összefogott kéz, minden felülésnél a könyök érinti a térdet) 60 mp alatt.
  • Fiú 45 ismétlés
  • Lány 35 ismétlés
   • Törzsemelés (hasonfekvésben, a bordásfal alsó fokába beakasztott láb, tarkón összefűzött kéz, minden emelés alatt a könyök összeért az arc előtt) 60 mp alatt.
  • Fiú 55 ismétlés
  • Lány 45 ismétlés
   • Ingafutás (egymástól 10 m-re húzott vonal között 4-szer futás oda-vissza, lábbal mindig érintve a vonalat) 4 X 10 méter.
  • Fiú 10,5 mp
  • Lány 11,5 mp
   • Kötélmászás (állásból indulva mászkókulcsolással a kötél tetején levő csomó megérintésével).
  • Fiú 12 mp
  • Lány időhatár nélkül

Minden próba esetén a meghatározott szintek a minimumot jelentik.

A testkulturális képességeket mérő alkalmassági vizsga időpontjáról, csoportbeosztásáról az iskola honlapján lehet tájékozódni.

 • Azonos pontszám esetén a magyar nyelv, irodalom, történelem, idegen nyelv és testnevelés tantárgyak osztályzatainak átlaga a döntő.
 • Szóbeli felvételi vizsga van az iskolánkban és az egységes írásbeli vizsgán kell részt venni.
 • A jelentkezési lapon kérjük feltüntetni a 6. 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi jegyeit az alábbi tantárgyakból: magyar nyelv, irodalom, történelem, matematika, és a tanult idegen nyelv, testnevelés, valamint a 7. év végi és 8. félévi osztályzatokat biológia, kémia és fizika és testnevelés tantárgyakból.
 • A rangsorolás során az azonos eredményt elérő tanulók közül az iskola előnyben részesíti a halmozottan hátrányos helyzetű tanulót, ezt követően az egri lakóhelyű jelentkezőt, és azt a tanulót, akinek a testvére(i) az intézményben tanulnak.
 • az érettségi vizsgát követően 1 év alatt (2 év helyett) rendőr tiszthelyettes szakképesítés szerezhető a Miskolci Rendészeti Szakközépiskolában
 • elhelyezkedési lehetőség a Rendőrségnél, Büntetés-végrehajtásnál, Katasztrófavédelemnél, magánbiztonság területén, továbbtanulási lehetőség felsőoktatásban
 • Az orvosi és a pályaalkalmassági vizsgálatok elvégzésének tervezett időpontja 2021. május 01. és június 30. között külön értesítés alapján.

Kollégiumi elhelyezés saját kollégiumunkban lányoknak és fiúknak egyaránt biztosított.

Kollégiumi férőhelyek száma: 150 fő.

Szakkörök, tanórán kívüli tevékenységek:
? Elsősegélynyújtó szakkör tagjai sikeresen szerepelnek a megyei és országos versenyeken.
? Tornatermünk és a sportpályák jó lehetőséget biztosítanak a sportoláshoz tanórákon kívül is.
? Tanulóink bekapcsolódhatnak a Drámacsoport munkájába, felkérésre társintézmények rendezvényein, városi ünnepségeken színesítik a programot.

Kérdésed van? Írj nekünk!

11 + 10 =