06 70/641-2563 | 36/515-020 titkarsag@kossuthzsuzsa.hu

8. osztály utáni képzések – 2023/24-es tanévre

Az általános iskola 8. osztályát befejezettek számára:

Iskolánk a nyolcadikos tanulók részére nappali tagozaton egészségügyi, szociális valamint rendészet és közszolgálat technikumi ágazatokban; szakképző iskolában szociális valamint és a rendészet és közszolgálat ágazatokban kínál továbbtanulási lehetőséget.

A rendészeti ágazatban tanulóknak fizikális felkészítése, önvédelem oktatása, a lövészet a továbbtanulás esetén előny a rendőr szakközépiskolába való jelentkezésnél is.

Az egészségügyi és a szociális ágazatban tanulók a demonstrációs termeinkben valós klinikai környezetben számos élethű tan-bábu és eszköz mellett gyakorolhatnak bizonyos beavatkozásokat, mielőtt valós helyzettel találkoznának.

Technikumban az első két év ágazati ismereteket adó képzése után a második ciklusban duális képzés folyik. A képzés időszakában a képzőhely a tanulóval szakképzési munkaszerződést köt, amely a képzés alatt jövedelemhez juttatja a tanulót. A technikumban elért eredmények megteremtik a lehetőségét, hogy a jó tanulmányi eredménnyel végzettek a szakmai vizsgájuk eredményének beszámításával tovább tanulhassanak felsőoktatásban azonos ágazaton belül.

A technikusi végzettség megszerzése sikeres komplex szakmai vizsga esetén (megfelelő eredménnyel) emelt szintű szakmai érettségi vizsgával egyenértékű.

 • az 5. évfolyam elvégzése után két végzettséget igazoló bizonyítvány, és akár egy emelt érettségi vizsga eredmény,
 • a jó eredménnyel végzettek a szakmai vizsgájuk eredményének figyelembevételével azonos ágazaton belül automatikusan bejutnak a felsőoktatásba.

A szakképző iskolai osztályokban:

Az első év ágazati ismereteket adó képzés, az azt követő két évben szakirányú oktatás folyik, ami megvalósulhat szakképző iskolában, vagy duális képzőhelyen. Az ágazati alapoktatásban ösztöndíjban részesül minden tanuló. A duális képzőhelyen szakképzési munkaszerződés megkötésére lesz lehetőség. A végzés után itt is nyitott a lehetőség a tanulók számára az érettségi vagy akár a technikusi képzettség megszerzésére.

Bővebben az ágazatokról:

Egészségügy ágazat

Az ágazat az egészségügyi szakmák gyakorlására készíti fel a leendő szakembereket, akik a betegápolás és gondozás, a különböző diagnosztikai és terápiás területeken végzik munkájukat. Tevékenységüket team tagjaként gyakorolják, hiszen együtt, egymás munkáját támogatva lehetnek eredményesek a gyógyító tevékenységben. A team tagjai orvosok, gyógytornászok, pszichológusok és a középfokú szakképzettségű szakemberek. Az ágazatban végzettek feladata az egyes korosztályok egészségének megőrzése, betegségének megelőzése, betegek, sérültek ellátása, ápolása, gondozása, a betegek felépülésének támogatása. A képzés során az ápolás, az asszisztencia, az egészségügyi laboratóriumi munka és a rehabilitáció területeivel ismerkedhetnek meg a fiatalok. Duális képzés keretében a szakmai gyakorlatokon, kórházakban, klinikákon, rendelőintézetekben, rehabilitációs intézetekben, illetve a mentőszolgálatnál sajátíthatják el a magas szintű szakmai ismereteket. A felnőtté válás során meghatározóvá válik a segítő szemlélet és a felelősségvállalás egészséges, illetve beteg embertársainkért. Az egészségügyi technikumi képzés a közismereti tartalmak mellett 10 szakképesítés területen 40 szakmairányban kínál lehetőséget a szakképzettség megszerzésére. Az egészségügyi ellátás, hivatás. Az ágazat szakképesítéseinek jelentős része hiányszakma, mely mindig biztos elhelyezkedési lehetőséget kínált az egészségügyi szakképesítéssel rendelkezők számára.

Szociális ágazat

Az ágazat a gyermekjóléti alapellátáshoz ? beleértve a bölcsődei ellátást is ?, a gyermekvédelmi szakellátáshoz, a javítóintézeti ellátáshoz és a szociális ellátáshoz tartozó szolgáltatásokat foglalja magába. A képzések a társadalomismereti, pedagógiai, pszichológiai, egészségügyi, szociális és gyermekvédelmi ismeretekre épülnek. Az ismeretek elsajátítása lehetővé teszi a három év alatti gyermekek testi és pszichés szükségleteinek kielégítését, nevelését, fejlődésének támogatását. A tanulók fejlődése, felnőtté válása során növekszik önismeretük, önmagukkal és másokkal szembeni felelősségtudatuk. Képessé válnak a segítségnyújtásra, szükség esetén folyamatos támasz biztosítására és az ágazatot jellemző értékek ? az emberi jogok és gyermeki jogok ?, a humánum, az embertársunk irányába tanúsított tisztelet és elfogadás ? képviseletére.

Rendészet és közszolgálat ágazat

Az ágazatok a magánbiztonsági, a rendészeti és a rendvédelmi szakképesítéseket foglalja magába.

A közszolgálati (rendészeti, rendvédelmi, közigazgatási) ismeretekre épülő képzések az ágazat munkaerő-utánpótlását hivatottak biztosítani. Az adott szakterület az érdeklődő, illetve elkötelezett fiatalokat neveli és oktatja.

A képzés során a közigazgatás, illetve a rendészet választható szakirányoknak megfelelően a fiatalok megismerkednek a közszolgálati életpálya sajátosságaival, a leendő választott hivatás fontosabb szakmai elemeivel.

A képzési folyamat során a gyakorlati képzés keretében a tanulók megismerkedhetnek büntetés-végrehajtás, a katasztrófavédelem-tűzoltóság, a rendőrség, valamint kormányhivatalok tevékenységének legfontosabb elemeivel.

Oktatás ágazat

A szakmaterület a pedagógiai ágazat szakképesítéseit foglalja magába, melyek a felnövekvő nemzedék gondozási, nevelési feladatait irányító, segítő szakember mellett a szakmairánytól függően munkáját bölcsődében, integrált óvodában, iskolában, speciális óvodában, iskolában, speciális gyermekotthonban, speciális lakásotthonban és felnőtt fogyatékkal élők intézményében végzett munkára irányulnak. A szakmaterület a pedagógiai ágazat szakképesítéseit foglalja magába. A végzett szakember pedagógus/gyógypedagógus irányítása mellett, a választott szakiránynak megfelelő intézményben fejti ki tevékenységét, úgymint bölcsőde, óvoda, iskola, gyermekotthon, lakásotthon vagy felnőtt fogyatékosok intézményei. A képzés során a választott szakmairánynak megfelelően, a fiatalok megismerkednek a pedagógia és a gyógypedagógia alapjaival, a gyermek fejlődésének sajátosságaival és a fejlesztés lehetőségeivel.

TECHNIKUMI KÉPZÉSEK
1. Egészségügy ágazat – Általános ápoló (Felvehető létszám: 16 fő)
A tanulmányi terület kódja: 3603

A képzés 6 (HAT) évfolyamos, technikumi kerettanterve épülő oktatás.
A tanulmányi területen oktatott idegen nyelv az angol vagy a német nyelv.

9-14. évfolyamon általános közismereti képzés mellett egészségügyi elméleti és gyakorlati oktatás folyik.

A 12. évfolyam végén előrehozott érettségi vizsgát kell tenni magyar, matematika és történelem tárgyakból, a 14. évfolyam végén idegen nyelvből és a szakmai tantárgyból. Az iskolánkban maradó diákok a 2/14. évfolyam elvégzése után 5 0913 03 01 Általános ápoló végzettséget kapnak. Ezzel a végzettséggel betölthető munkakörök Felnőttbeteg-ápoló, Csecsemő- és gyermek ápoló.

Kiemelt lehetőség, hogy az ápoló képzés okleveles technikus képzésként szervezhető meg, a tanulók képzését az iskolával szerződésben álló egyetem koordinálja, így lehetővé válik a középfokú tanulmányok beszámítása a későbbi felsőoktatási tanulmányokba, akár a képzési idő jelentős rövidítése mellett.

A képzésbe csak az a tanuló vehető fel, aki az egészségügyi alkalmassági feltételeknek megfelel.
A jelentkezőknek szóbeli elbeszélgetést szervezünk 2021. február-március folyamán.

Felvétel:

 • A felvétel a központi magyar nyelv írásbeli vizsga eredménye és az általános iskolai eredmények alapján történik. Az általános iskolából hozott eredmények pontjai 50 %-ban, a központi írásbeli felvételi vizsga magyarból szintén 50 %-ban számít a felvételi eredményben.
 • A jelentkezési lapon kérjük feltüntetni a 6. 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi jegyeit az alábbi tantárgyakból: magyar nyelv, irodalom, történelem, matematika, és a tanult idegen nyelv, valamint a 7. év végi és 8. félévi osztályzatokat biológia, kémia és fizika tantárgyakból.
 • Azonos átlag esetén a biológia, fizika és kémia osztályzatok átlaga a döntő.

A rangsorolás során az azonos eredményt elérő tanulók közül az iskola előnyben részesíti a halmozottan hátrányos helyzetű tanulót, ezt követően az egri lakóhelyű jelentkezőt, és azt a tanulót, akinek a testvére(i) az intézményben tanulnak.

 • A felvételi eljárásban való részvételhez a sajátos nevelési igényű, illetve beilleszkedési, magatartási nehézségekkel küzdő tanuló esetében a szakértői és rehabilitációs bizottság vagy a nevelési tanácsadó érvényes szakértői véleményének másolatát csatolják a jelentkezési laphoz.
 • Amennyiben a jelentkező valamelyik tantárgyból mentesült az értékelés alól, a rendelkezésre álló osztályzatokból számítjuk az átlagot.
 • Az egészségügy ágazati technikumi osztályba csak az a tanuló vehető fel, aki az egészségügyi alkalmassági feltételeknek is megfelel.
 • Az orvosi alkalmassági vizsgálatok elvégzésének tervezett időpontja 2021. május 01. és június 30. között külön értesítés alapján.

2. Egészségügy ágazat – Egészségügyi asszisztens (Felvehető létszám: 16 fő)
A tanulmányi terület kódja: 3503

A képzés 5 évfolyamos, technikumi kerettanterve épülő oktatás.
A tanulmányi területen oktatott idegen nyelv az angol vagy a német nyelv.

9-13. évfolyamon általános közismereti képzés mellett egészségügyi elméleti és gyakorlati oktatás folyik.

A 12. évfolyam végén előrehozott érettségi vizsgát kell tenni magyar, matematika és történelem tárgyakból, a 13. évfolyam végén idegen nyelvből és a szakmai tantárgyból. Az érettségi vizsgával megszerezhető szakképesítés 5 0913 03 02 Egészségügyi asszisztens Általános ápolási és egészségügyi asszisztens.

Az egészségügyi asszisztens a járó beteg szakrendelőkben, gondozókban orvos irányítása mellett, önállóan vagy vele együttműködve végzi a munkáját. Elősegíti és biztosítja a betegellátás, gondozás feltételeit, asszisztál a beavatkozásoknál, segédkezik a műszeres és fizikális vizsgálatok végzésében.

A képzésbe csak az a tanuló vehető fel, aki az egészségügyi alkalmassági feltételeknek megfelel.

Egészségügyi asszisztens lehetséges szakmairányai:

 • Audiológiai asszisztens és hallásakusztikus, Perioperatív asszisztens, Endoszkópos asszisztens, Gyógyszertári asszisztens, Kardiológiai és angiológiai asszisztens, Radiográfia asszisztens, Fogászati asszisztens, Klinikai neurofiziológiai asszisztens

A jelentkezőknek szóbeli elbeszélgetést szervezünk 2021. február-március folyamán.

Felvétel:

 • A felvétel a központi magyar nyelv írásbeli vizsga eredménye és az általános iskolai eredmények alapján történik. Az általános iskolából hozott eredmények pontjai 50 %-ban, a központi írásbeli felvételi vizsga magyarból szintén 50 %-ban számít a felvételi eredményben.
 • A jelentkezési lapon kérjük feltüntetni a 6. 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi jegyeit az alábbi tantárgyakból: magyar nyelv, irodalom, történelem, matematika, és a tanult idegen nyelv, valamint a 7. év végi és 8. félévi osztályzatokat biológia, kémia és fizika tantárgyakból.
 • Azonos átlag esetén a biológia, fizika és kémia osztályzatok átlaga a döntő.

A rangsorolás során az azonos eredményt elérő tanulók közül az iskola előnyben részesíti a halmozottan hátrányos helyzetű tanulót, ezt követően az egri lakóhelyű jelentkezőt, és azt a tanulót, akinek a testvére(i) az intézményben tanulnak.

 • A felvételi eljárásban való részvételhez a sajátos nevelési igényű, illetve beilleszkedési, magatartási nehézségekkel küzdő tanuló esetében a szakértői és rehabilitációs bizottság vagy a nevelési tanácsadó érvényes szakértői véleményének másolatát csatolják a jelentkezési laphoz.
 • Amennyiben a jelentkező valamelyik tantárgyból mentesült az értékelés alól, a rendelkezésre álló osztályzatokból számítjuk az átlagot.
 • Az egészségügy ágazati technikumi osztályba csak az a tanuló vehető fel, aki az egészségügyi alkalmassági feltételeknek is megfelel.
 • Az orvosi alkalmassági vizsgálatok elvégzésének tervezett időpontja 2021. május 01. és június 30. között külön értesítés alapján.

3. Szociális ágazat – Kisgyermekgondozó, -nevelő (Felvehető létszám: 30 fő)
A tanulmányi terület kódja: 3522

A képzés 5 évfolyamos, technikumi kerettanterve épülő oktatás.
A tanulmányi területen oktatott idegen nyelv az angol vagy a német nyelv.

9-13. évfolyamon általános közismereti képzés mellett szociális elméleti és gyakorlati oktatás folyik.

A 12. évfolyam végén előrehozott érettségi vizsgát kell tenni magyar, matematika és történelem tárgyakból, a 13. évfolyam végén idegen nyelvből és a szakmai tantárgyból. Az érettségi vizsgával megszerezhető szakképesítés 5 0922 22 02 Kisgyermekgondozó,- nevelő

A munkaerőpiacon nagy az elhelyezkedési lehetőség, bölcsödében, családsegítőben, gyermekjóléti szolgálatnál, gyermekvédelmi intézményben. Szociális ágazat 5 éves képzése, amely érettségi és technikusi szintű szakképzettség megszerzésével zárul. A kisgyermekgondozó, -nevelő feladata elsősorban a gyermekek napközbeni ellátási formáiban (bölcsőde, mini bölcsőde, családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, alternatív napközbeni ellátás, napközbeni gyermekfelügyelet) és egyéb gyermekjóléti és gyermekvédelmi területen a 0-3 éves korú gyermekek nevelése, gondozása.

A képzésbe csak az a tanuló vehető fel, aki az egészségügyi alkalmassági feltételeknek megfelel.
A jelentkezőknek szóbeli elbeszélgetést szervezünk 2021. február-március folyamán.

Felvétel:

 • A felvétel a központi magyar nyelv írásbeli vizsga eredménye és az általános iskolai eredmények alapján történik. Az általános iskolából hozott eredmények pontjai 50 %-ban, a központi írásbeli felvételi vizsga magyarból szintén 50 %-ban számít a felvételi eredményben.
 • A jelentkezési lapon kérjük feltüntetni a 6. 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi jegyeit az alábbi tantárgyakból: magyar nyelv, irodalom, történelem, matematika, és a tanult idegen nyelv, valamint a 7. év végi és 8. félévi osztályzatokat biológia, kémia és fizika tantárgyakból.
 • Azonos átlag esetén a biológia, fizika és kémia osztályzatok átlaga a döntő.

A rangsorolás során az azonos eredményt elérő tanulók közül az iskola előnyben részesíti a halmozottan hátrányos helyzetű tanulót, ezt követően az egri lakóhelyű jelentkezőt, és azt a tanulót, akinek a testvére(i) az intézményben tanulnak.

 • A felvételi eljárásban való részvételhez a sajátos nevelési igényű, illetve beilleszkedési, magatartási nehézségekkel küzdő tanuló esetében a szakértői és rehabilitációs bizottság vagy a nevelési tanácsadó érvényes szakértői véleményének másolatát csatolják a jelentkezési laphoz.
 • Amennyiben a jelentkező valamelyik tantárgyból mentesült az értékelés alól, a rendelkezésre álló osztályzatokból számítjuk az átlagot.
 • A szociális ágazati technikumi osztályba csak az a tanuló vehető fel, aki az egészségügyi alkalmassági feltételeknek is megfelel.
 • Az orvosi alkalmassági vizsgálatok elvégzésének tervezett időpontja 2021. május 01. és június 30. között külön értesítés alapján.

4. Oktatás ágazat – Oktatási szakasszisztens (Felvehető létszám: 16 fő)

A tanulmányi terület kódja: 3525

A képzés 5 évfolyamos, technikumi kerettanterve épülő oktatás.

A tanulmányi területen oktatott idegen nyelv az angol vagy a német nyelv.

9-13. évfolyamon általános közismereti képzés mellett szociális elméleti és gyakorlati oktatás folyik.

A 12. évfolyam végén előrehozott érettségi vizsgát kell tenni magyar, matematika és történelem tárgyakból, a 13. évfolyam végén idegen nyelvből és a szakmai tantárgyból. Az érettségi vizsgával megszerezhető szakképesítés Oktatási szakasszisztens

‒ Munkáját óvodában, iskolában, gyermekotthonban, lakásotthonban, családsegítő központban végzi, pedagógus szakember irányítása mellett.
‒ A pedagógiai asszisztens pedagógiai, pszichológiai, egészségtani ismeretekkel rendelkezik, amely ismereteket a gyakorlatban is képes alkalmazni.
‒ Ismeri a gyermek személyiségfejlődésének legfontosabb sajátosságait, gyermekszeretet, jó együttműködési és kommunikációs készség, empátia és tolerancia jellemzi.
‒ Munkája során együttműködik a pedagógussal, a családdal és a gyermekkel. Részt vesz az óvodai programokban, tevékenységekben, a tanórai, a tanórán kívüli és szabadidős feladatok előkészítésében és lebonyolításában. Felügyeli, kíséri a csoportokat, gondozási feladatokat végez, részt vesz a higiénés szokásrendszer kialakításában.
‒ Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat lát el.

Ajánlott minden fiatal számára, aki elhivatottságot érez a gyermekközösséggel való nevelő, oktató, gondozó munkában aktívan részt venni, vállalva az egyéni fejlesztéshez kapcsolódó feladatok ellátását is.

A jelentkezőknek szóbeli elbeszélgetést szervezünk 2022. február-március folyamán.

Felvétel:

 • A felvétel a központi magyar nyelv írásbeli vizsga eredménye és az általános iskolai eredmények alapján történik. Az általános iskolából hozott eredmények pontjai 50 %-ban, a központi írásbeli felvételi vizsga magyarból szintén 50 %-ban számít a felvételi eredményben.
 • A jelentkezési lapon kérjük feltüntetni a 6. 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi jegyeit az alábbi tantárgyakból: magyar nyelv, irodalom, történelem, matematika, és a tanult idegen nyelv, valamint a 7. év végi és 8. félévi osztályzatokat biológia, kémia és fizika tantárgyakból.
 • Azonos átlag esetén a biológia, fizika és kémia osztályzatok átlaga a döntő.

A rangsorolás során az azonos eredményt elérő tanulók közül az iskola előnyben részesíti a halmozottan hátrányos helyzetű tanulót, ezt követően az egri lakóhelyű jelentkezőt, és azt a tanulót, akinek a testvére(i) az intézményben tanulnak.

– A felvételi eljárásban való részvételhez a sajátos nevelési igényű, illetve beilleszkedési, magatartási nehézségekkel küzdő tanuló esetében a szakértői és rehabilitációs bizottság vagy a nevelési tanácsadó érvényes szakértői véleményének másolatát csatolják a jelentkezési laphoz.

– Amennyiben a jelentkező valamelyik tantárgyból mentesült az értékelés alól, a rendelkezésre álló osztályzatokból számítjuk az átlagot.

– Szóbeli felvételi vizsga van az iskolánkban és az egységes írásbeli vizsgán kell részt venni.

– Az orvosi alkalmassági vizsgálatok elvégzésének tervezett időpontja 2022. május 01. és június 30. között külön értesítés alapján.

 

5. Rendészet és közszolgálat ágazat – Közszolgálati technikus (Felvehető létszám: 52 fő)

A tanulmányi terület kódja: 3518

A tanulmányi területen oktatott idegen nyelv az angol nyelv.

A képzés 5 évfolyamos, technikumi kerettanterve épülő oktatás.
9-13. évfolyamon általános közismereti képzés mellett rendészeti- közszolgálati elméleti és gyakorlati oktatás folyik.

A 12. évfolyam végén előrehozott érettségi vizsgát kell tenni magyar, matematika és történelem tárgyakból, a 13. évfolyam végén idegen nyelvből és a szakmai tantárgyból. Az érettségi vizsgával megszerezhető szakképesítés a 5 0413 18 01 Közszolgálati technikus

Rendészet és közszolgálat ágazat 5 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul. Választható szakirányok:Közigazgatási ügyintéző, Rendészeti technikus

A rendészeti technikus megismerkedik a rendészeti, a magánbiztonsági tevékenység, valamint a rendvédelmi életpálya sajátosságaival, a leendő választott hivatás fontosabb szakmai elemeivel. A képzési folyamat során a gyakorlati képzés keretében a rendészeti technikus megismerkedik a magánbiztonsági szolgáltató szervezetek, a büntetés-végrehajtás, a katasztrófavédelem-tűzoltóság, valamint a rendőrség tevékenységének legfontosabb elemeivel.

A közigazgatási ügyintéző megismerkedik közigazgatási tevékenység-terület szabályaival, sajátosságaival, a leendő választott hivatás fontosabb szakmai elemeivel. A képzési folyamat során a gyakorlati képzés keretében a közigazgatási ügyintéző megismerkedik kormányhivatalok tevékenység-rendszerének legfontosabb elemeivel.

Sikeres felvétel vizsga esetén a rendészeti ágazati szakmai érettségi végzettség birtokában a rendőr tiszthelyettes szakképzés időtartama másfél év.

A jelentkezőknek szóbeli elbeszélgetést és testkulturális képességeket mérő vizsgát szervezünk 2021. február-március folyamán.

Felvétel:

 • A felvétel a központi magyar nyelv írásbeli vizsga eredménye és az általános iskolai eredmények alapján történik. Az általános iskolából hozott eredmények pontjai 50 %-ban, a központi írásbeli felvételi vizsga magyarból szintén 50 %-ban számít a felvételi eredményben.
 • További testnevelési képességek, készségek meglétét is figyelembe vesszük.

A testkulturális képességeket mérő vizsga követelményei:

 • Karhajlítás (vállszéles támasz, előrenéző ujjak, 900 ? os karhajlítás és teljes nyújtás) 30 mp alatt.
  • Fiú 20 ismétlés
  • Lány 15 ismétlés
   • Felülés (bordás 3. fokába akasztott láb, 900 ? ban behajlított térd, tarkón összefogott kéz, minden felülésnél a könyök érinti a térdet) 60 mp alatt.
  • Fiú 45 ismétlés
  • Lány 35 ismétlés
   • Törzsemelés (hasonfekvésben, a bordásfal alsó fokába beakasztott láb, tarkón összefűzött kéz, minden emelés alatt a könyök összeért az arc előtt) 60 mp alatt.
  • Fiú 55 ismétlés
  • Lány 45 ismétlés
   • Ingafutás (egymástól 10 m-re húzott vonal között 4-szer futás oda-vissza, lábbal mindig érintve a vonalat) 4 X 10 méter.
  • Fiú 10,5 mp
  • Lány 11,5 mp
   • Kötélmászás (állásból indulva mászkókulcsolással a kötél tetején levő csomó megérintésével).
  • Fiú 12 mp
  • Lány időhatár nélkül

Minden próba esetén a meghatározott szintek a minimumot jelentik.

A testkulturális képességeket mérő alkalmassági vizsga időpontjáról, csoportbeosztásáról az iskola honlapján lehet tájékozódni.

 • Azonos pontszám esetén a magyar nyelv, irodalom, történelem, idegen nyelv és testnevelés tantárgyak osztályzatainak átlaga a döntő.
 • A jelentkezési lapon kérjük feltüntetni a 6. 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi jegyeit az alábbi tantárgyakból: magyar nyelv, irodalom, történelem, matematika, és a tanult idegen nyelv, testnevelés, valamint a 7. év végi és 8. félévi osztályzatokat biológia, kémia és fizika és testnevelés tantárgyakból.
 • A rangsorolás során az azonos eredményt elérő tanulók közül az iskola előnyben részesíti a halmozottan hátrányos helyzetű tanulót, ezt követően az egri lakóhelyű jelentkezőt, és azt a tanulót, akinek a testvére(i) az intézményben tanulnak.
 • Az orvosi és a pályaalkalmassági vizsgálatok elvégzésének tervezett időpontja 2021. május 01. és június 30. között külön értesítés alapján.

 

SZAKKÉPZŐ ISKOLAI KÉPZÉS
1. Szociális ágazat – Gyermek- és ifjúsági felügyelő képzés (Felvehető létszám: 14 fő)
A tanulmányi terület kódja: 3322

A képzés 3 éves + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam (választható)
A tanulmányi területen oktatott idegen nyelv az angol vagy a német nyelv.

A 11. évfolyam végén a tanulók 4 0923 22 03 Szociális ápoló és gondozó képesítést szerezhetnek,

A szakiskolai tanulmányok befejezését követően 2 év alatt a tanulók érettségi vizsgát tehetnek.

Szociális ágazat 3 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul. A gyermek– és ifjúsági felügyelő a gyermeket ellátó intézmény vezetőjének és nevelőjének irányítása mellett végzi a gyermek életkorának, állapotának megfelelő napi tevékenységeket. Közreműködik a gyermek számára otthont nyújtó intézmény, nevelési/gondozási tevékenységeinek elvégzésében. Megbízás alapján az intézmény működésével kapcsolatosan feladatokat végez, lebonyolítja a gyermekek szabadidős tevékenységét. Részt vesz a gyermek önálló életvitelre való felkészítésében. Közreműködik a gyermekek befogadásával kapcsolatos feladatok ellátásában. Végzi a gyermek napközbeni ellátó intézménybe való felvételének előkészítésével kapcsolatos teendőket és ellátja a nevelési/gondozási feladatokat. Végzi a munkakör ellátásával kapcsolatos dokumentációs feladatokat.

Felvétel:

 • A felvételi sorrend kialakítása kizárólag az általános iskolai eredmények alapján történik, szóbeli felvételi nincs az iskolánkban, az egységes írásbeli vizsgán nem kell részt venni.
 • A jelentkezési lapon kérjük feltüntetni a 6. 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi jegyeit az alábbi tantárgyakból: magyar nyelv, irodalom, történelem, matematika, és a tanult idegen nyelv, valamint a 7. év végi és 8. félévi osztályzatokat biológia, kémia és fizika tantárgyakból.
 • A tanulók rangsorolásának alapja ezekből az osztályzatokból számított átlag. Azonos átlag esetén a magyar nyelv, irodalom és matematika osztályzatok átlaga a döntő.

A rangsorolás során az azonos eredményt elérő tanulók közül az iskola előnyben részesíti a halmozottan hátrányos helyzetű tanulót, ezt követően az egri lakóhelyű jelentkezőt, és azt a tanulót, akinek a testvére(i) az intézményben tanulnak.

 • A felvételi eljárásban való részvételhez a sajátos nevelési igényű, illetve beilleszkedési, magatartási nehézségekkel küzdő tanuló esetében a szakértői és rehabilitációs bizottság vagy a nevelési tanácsadó érvényes szakértői véleményének másolatát csatolják a jelentkezési laphoz.
 • Amennyiben a jelentkező valamelyik tantárgyból mentesült az értékelés alól, a rendelkezésre álló osztályzatokból számítjuk az átlagot.
 • Csak az a tanuló vehető fel, aki az egészségügyi alkalmassági feltételeknek is megfelel.
 • Az orvosi alkalmassági vizsgálatok elvégzésének tervezett időpontja 2021. május 01. és június 30. között külön értesítés alapján.

 

Kollégiumi elhelyezés saját kollégiumunkban lányoknak és fiúknak egyaránt biztosított.

Kollégiumi férőhelyek száma: 150 fő.

Szakkörök, tanórán kívüli tevékenységek:
? Elsősegélynyújtó szakkör tagjai sikeresen szerepelnek a megyei és országos versenyeken.
? Tornatermünk és a sportpályák jó lehetőséget biztosítanak a sportoláshoz tanórákon kívül is.
? Tanulóink bekapcsolódhatnak a Drámacsoport munkájába, felkérésre társintézmények rendezvényein, városi ünnepségeken színesítik a programot.

Kollégiumi elhelyezés saját kollégiumunkban lányoknak és fiúknak egyaránt biztosított.

Kollégiumi férőhelyek száma: 150 fő.

Szakkörök, tanórán kívüli tevékenységek:
? Elsősegélynyújtó szakkör tagjai sikeresen szerepelnek a megyei és országos versenyeken.
? Tornatermünk és a sportpályák jó lehetőséget biztosítanak a sportoláshoz tanórákon kívül is.
? Tanulóink bekapcsolódhatnak a Drámacsoport munkájába, felkérésre társintézmények rendezvényein, városi ünnepségeken színesítik a programot.

Kérdésed van? Írj nekünk!

5 + 8 =