Felvételi eljárás – 2018/19-es tanévre

Ez egy kivonatos tájékoztató, a teljes dokumentum innen letölthető.

A szakgimnáziumi képzésekre követelmény a központi írásbeli magyar nyelvből. Aki másik iskola másik képzésére is jelentkezik, ahova a matematika is kell, az a tanuló nálunk is kitöltheti azt a feladatlapot is.

A központi felvételi vizsgán részt vevő diákoknak mind a magyar nyelvi, mind a matematika írásbeli vizsgákon 45 perc alatt tíz feladatból álló feladatsort kell megoldaniuk, ezzel tárgyanként 50-50 pontot szerezhetnek. A dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete színű tintával kell elkészíteni.

Az írásbeli felvételi vizsga elsődleges célja az eredményes középiskolai tanuláshoz szükséges alapvető készségek és képességek, kompetenciák felmérése, ezért egyik feladatlap sem hagyományos tantárgyi teszt. A konkrét ismeretek, a tanulási folyamatban megismert, begyakorolt eljárások alkalmazása mellett egyes feladatok újszerű összefüggésekben, szokatlan módon is teret nyitnak a tanultak mozgósításának, az ötletes alkalmazás képességének, a kreativitásnak. A feladatlapok összeállításának szempontjai, a feladattípusok belső arányai a korábbi évekhez képest alapvetően nem változnak, így a Hivatal honlapján (www.oktatas.hu) megtalálható korábbi feladatsorok továbbra is segítik a felkészülést.

Az írásbeli felvételi vizsgákon használható segédeszközök

A dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete színű tintával kell elkészíteni.
– Magyar nyelv: A magyar nyelvi feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz nem használható.
– Matematika: A matematika feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközökön (vonalzó, körző, szögmérő) kívül más segédeszköz (pl. zsebszámológép) nem használható.

Jelentkezés a központi írásbeli vizsgákra

A tanulóknak 2017. december 8-áig a letölthető „TANULÓI JELENTKEZÉSI LAP” benyújtásával kell jelentkezniük az írásbeli vizsgá(k)ra. Ez a jelentkezési lap csak az írásbeli vizsgára vonatkozik, nem tévesztendő össze a felvételi eljárásban használatos jelentkezési lappal, amelyet a középfokú iskolákba való jelentkezésre kell majd használni. A jelen eljárásban szereplő „TANULÓI JELENTKEZÉSI LAP”-ot abba a vizsgát meghirdető középiskolába (a megfelelő feladatellátási helyre) kell a tanulónak benyújtania, ahol a központi írásbeli vizsgát meg kívánja írni. A tanuló maga dönti el, melyik A központi írásbeli vizsgák időigénye 7 vizsgaszervező intézménybe nyújtja be a központi írásbeli vizsgára való jelentkezési lapját, függetlenül attól, hogy a későbbiekben, a felvételi eljárás keretében melyik középfokú intézménybe kíván majd jelentkezni, és milyen jelentkezési sorrendet jelöl meg.

A középfokú felvételi eljárás során a központi írásbeli vizsgára és a középfokú iskolákba való jelentkezéshez másmás időpontban, külön-külön jelentkezési lapot kell benyújtani, a két jelentkezés nem „váltja ki”, vagy „helyettesíti” egymást. A központi írásbeli vizsgát szervező középiskola minden hozzá forduló tanuló jelentkezését köteles fogadni.

Egy tanuló csak egy középiskolába jelentkezhet írásbeli vizsgára.

A központi írásbeli vizsgák időpontjai

A tanév rendje szerint a központi írásbeli vizsgákat országosan egységesen az alábbi időpontokban kell megszervezni:
– a 8 és a 6 évfolyamos gimnáziumokba, valamint a 9. évfolyamra és az Arany János Tehetséggondozó Programba jelentkezők számára 2018. január 20-án 10 órától,
– a pótló írásbeli vizsgát a 8 és 6 évfolyamos gimnáziumokba, továbbá a 9. évfolyamra, valamint az Arany János Tehetséggondozó Programba jelentkezők számára 2018. január 25-én 14 órától.

Pótló írásbeli vizsgát azok a tanulók írhatnak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni. Vizsgaismétlésre nincs mód, minden tanuló csak egyszer tehet azonos típusú központi írásbeli vizsgát. A tanulók a központi írásbeli vizsgára személyazonosításra alkalmas igazolványt – diákigazolványt vagy személyi igazolványt – vigyenek magukkal.

A központi írásbeli vizsgák kiértékelt feladatlapjainak megtekintése, az észrevételezés lehetősége

A központi írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatait a vizsgázó és szülője az igazgató által meghatározott helyen és időben, az iskola képviselőjének jelenlétében megtekintheti, azokról kézzel vagy elektronikus úton pl. digitális fényképezőgéppel másolatot készíthet, és – kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén – az értékelésre észrevételt tehet. Ha az iskolában a feltételek rendelkezésre állnak, a vizsgázó kérésére a saját kiértékelt dolgozatáról másolatot kell készíteni.

A vizsgázó és szülője a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig – tizenhat óráig – írásban adhatja le.

A központi írásbeli vizsgák eredményeinek közzététele

A központi írásbeli vizsga eredményéről a vizsgát szervező középiskola 2018. február 8-áig közvetlenül tájékoztatja a vizsgázókat, azzal, hogy a vizsga részletes eredményeit tartalmazó, az iskola körbélyegzőjének lenyomatával, valamint az igazgató vagy az általa kijelölt személy aláírásával hitelesített Értékelő lapot minden tanulónak átadja. Az értesítés a Hivatal által meghatározott módon, azaz kizárólag az Értékelő lapon történhet meg. A tanuló ennek ismeretében nyújtja majd be felvételi lapjait (jelentkezési lapját és tanulói adatlapját), és vesz részt az általános felvételi eljárásban.

A középfokú felvételi eljárás során benyújtandó felvételi lapok

A 8. évfolyamot most végzőknek a felvételi lapok kitöltéséhez szükséges, a jelentkezési szándékukra vonatkozó információkat az általános iskolájukban kell leadniuk az általános iskola által meghatározott formában és az általános iskola által megjelölt időpontig.

A szakképzési centrumok (Pl az Egri Szakképzési Centrum) – bár több feladatellátási hellyel rendelkeznek (a Kossuthé: FeladatEllátási Hely (FEH) 008)– a felvételi eljárás során egy intézménynek számítanak, így amennyiben a jelentkező egy szakképzési centrum több feladatellátási helyén is megjelöl tanulmányi területet, a KIFIR elektronikus adatlapkitöltő rendszer minden postázási címhez külön jelentkezési lapot állít elő. Ezen jelentkezési lapokon az intézménybe benyújtott összes jelentkezés szerepel, feladatellátási helyenként csoportosítva, azon belül pedig a tanulmányi terület kódszáma szerinti növekvő sorrendben. A tanulmányi területek felsorolása mindig az adott feladatellátási hely tanulmányi területeivel kezdődik. A jelentkezési lapon az összes tanulmányi terület meg fog jelenni, azonban a program minden olyan feladatellátási helyhez külön jelentkezési lapot fog előállítani, amelyhez külön postázási címet rögzítettek. Ez a felvételi eljárás során nem okoz problémát, mivel a jelentkezők felvételéről a Nkt. 50. §-a alapján nem a tagintézményvezetőknek, hanem az intézmény igazgatójának – a főigazgatónak – kell döntést hoznia, akinek nyilvánvalóan tisztában kell lennie a tanuló összes – az adott szakképzési centrumba benyújtott – jelentkezésével.

Ha egy adott középfokú iskolába való bekerülés a legfontosabb cél, akkor az adott középfokú iskola tanulmányi területeit kell egymás után a sorrend elején feltüntetni. Ezt követik a második iskola tanulmányi területei, és így tovább. Amennyiben egy adott típusú tanulmányi terület kiválasztása a cél, akkor azonos típusú tanulmányi területeket kell feltüntetni a sorrend elején, amelyek természetesen más-más iskolákban vannak. A tanulmányi terület sorrend a tanuló választásának megfelelően tetszés szerint megadható, erre vonatkozóan semmilyen előírás nincs.

A jelentkezési lapok és a tanulói adatlap általános iskolai továbbításának határideje 2018. február 19.

Tervezünk szóbeli elbeszélgetést az általános felvételi eljárás időszakában, az írásbeli vizsgák lebonyolítása után 2018. február 22. és március 13. között tartható meg. A konkrét időpontot később fogjuk meghatározni, erről mindenkit értesítünk.

A rendészeti képzéseinkre jelentkezők számára a testkulturális képességeket mérő vizsgát a szóbeli elbeszélgetéssel azonos időpontban tartjuk. Ide mindenkitől kérünk egy háziorvosi igazolást, hogy a jelentkező alkalmas a vizsgán való részvételre.

A módosító időszak

A felvételi vizsgák eredményei, tapasztalatai vagy egyéb információ alapján a tanulóknak lehetőségük van eredeti továbbtanulási szándékuk megváltoztatására. Ilyenkor módosító tanulói adatlapot kell kitölteni és postázni a Hivatalba (az adatlapon szereplő postázási címre). A módosításra a KIFIR elektronikus adatlapkitöltő rendszerben van lehetőség 2018. március 21-én és 22-én, a felvételi lapok kitöltésével megegyező módon, azaz: az általános iskola 8. évfolyamán tanulók valamint azon 6 vagy 8 évfolyamos gimnáziumba jelentkezők, akiknek felvételi lapjait az általános iskola készítette el, a módosítást a tanuló általános iskolájában végezhetik el.

Események a Kossuthban

< 2018 >
Július
  • Nincs esemény

Mostanság

E-napló

Adataink

Egri SzC Kossuth Zsuzsa Szakközépiskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Könyvtára
3300, Eger, Bem tábornok utca 3.
OM azonosító: 203035

Központi telefonszám: 70/641-2563,
36/515-020

titkárság email: titkarsag@kossuthzsuzsa.hu
tel.: 70/641-2617
Kollégium nevelői szoba: 70/641-2568, 36/515-021

Igazgató:
Somoskői Lilla

Helyettesek:
Godó Gábor
Aranyné Bíró Erika
Tóth Zsuzsanna - kollégiumvezető

Gyakorlati oktatásvezető:
Terenyeiné Sebők Katalin

Telefonszámok itt

Egri Szakképzési Centrum

1 %

Egészségügyi Szakképzésért Alapítvány
számlaszám: 11739009-20132118
adószám: 18571059-1-10
Köszönjük felajánlását!